vozidlo TATRA 815 P 26 208 6X6.2 s klanicovou nadstavbou a hydraulickou rukou PENZ

Druh ponukyAktuálna dražba, Iné
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu12 182,40
Najnižšie podanie12 200,-
Minimálne prihodenie100,-
Výška zábezpeky3 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania26.február 2019
Čas otvorenia13:00
Miesto konaniaObecný úrad Vyšný Medzev, Hrdinov SNP 152, 044 25 Medzev, zasadacia miestnosť, 1. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

Predmetom dražby je vozidlo TATRA 815 P 26 208 6X6.2 s klanicovou nadstavbou a hydraulickou rukou PENZ, evidenčné číslo: KS362AR, výrobné číslo vozidla 052139 (ďalej len “predmet dražby”).

 

Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:

Identifikácia vozidla

Kategória vozidla:                           4. Úžitkové vozidlá, špeciálne úžitkové vozidlá a ich modifikácie na podvozkoch uvedených vozidiel (kategória N)

Podkategória vozidla:                      4.3 úžitkové vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 12000 kg

Značka a typ vozidla:                      TATRA 815 P 26 208 6x6.2 s klanicovou nadstavbou a hydraulickou rukou PENZ

Výrobca:                                       TATRA a.s. Česká republika

Dátum prvej evidencie (rok výroby): 1987

Zdvihový objem valcov motora:       15 825 cm3

Maximálny výkon motora/otáčky:     208 kW

Predpísané palivo:                           nafta motorová

Prevádzková hmotnosť:                  15 280 kg

Celková hmotnosť:                         24 400 kg

Dátum prvej evidencie v SR:            27.4.1987

Dátum 1. uvedenia do prevádzky:     27.4.1987

Dátum, ku ktorému je vypočítaná hodnota: 30.11.2018

Evidenčné číslo:                             KS362AR

Držiteľ:                                         OBECNÝ PODNIK LESOV A SLUŢIEB spol. s r.o. Vyšný Medzev

Počet držiteľov vozidla:                   nepreukázateľný

Farba vozidla:                                 červená

Osvedčenie OEV časť II:               SF 463916

Platnosť TK do:                             14.8.2020

Platnosť emisnej kontroly do:          14.8.2020

 

Počet najazdených km:

Podľa tachometra:                          50030

Podľa záznamov držiteľa:                nezistený

Podľa odhadu znalca:                      110000

Počet zohľadnených km:                 110000

 

Údaje o opravách a poškodení vozidla, opravách hlavných skupín a ich výmene

- podľa údajov majiteľa: bežná údržba a malé opravy, veľké opravy a výmeny skupín neboli vykonané

- podľa zistenia znalca: nezistené žiadne celkové opravy skupín vozidla

 

Výbava vozidla

Sériová: pohon 6x6, klanicová nadstavba, mechanická prevodovka, bez ABS, tachograf

- klanicová nadstavba

typ:                                               NK/A

výrobné číslo                                 061/08

rok výroby:                                    2008

výrobca:                                        AGAMA a.s. Staré Město, ČR

- hydraulická ruka PENZ 10000 HL

výrobné číslo rotátor:                      07/5694

rok výroby:                                    2007

výrobca:                                        PENZ - KRANBAU GmbH, Rakúsko

drapák:                                          L 41

výrobné číslo:                                0111/08

Výbava vozidla je úplná, zodpovedá danému typu vozidla

 

Technický stav skupín vozidla

Motor

celkový stav, čistota:                       pôvodný motor je úplný, znečistený unikajúcim olejom

štart motora:                                  je dobrý

chod motora:                                 je rovnomerný

výkon motora:                                je dostatočný

tesnosť motora, únik oleja:              tesnosť je nedostatočná, cez tesnenia je viditeľný únik oleja

hlučnosť motora:                           je zvýšená

el. príslušenstvo:                             funkčné

palivový systém:                             bez zjavných závad

výfukový systém:                            s pokračujúcou koróziou

iné:                                               motor je vybehaný

Spojka:

vôľa pedála spojky:                         je nezvýšená

chod pedála spojky:                        ťažký chod

 

Prevodovka + prídavná

Prevodovka:                                   je úplná a funkčná

celkový stav:                                  je úplná, funkčná

hlučnosť:                                      nezvýšená

tesnosť:                                        dostatočná, cez tesnenie je viditeľné presakovanie oleja

radenie prevod. stupňov:                 funkčné, bez zjavných závad. Radiaci mechanizmus má zvýšenú vôľu

radiaci mechanizmus:                      úplný, funkčný

Prídavná prevodovka:

celkový stav:                                  je úplná, funkčná

hlučnosť:                                      nezvýšená

tesnosť:                                        dostatočná, cez tesnenia je viditeľné presakovanie oleja

 

Predná náprava + riadenie

skriňa osového diferenciálu s uzávierkou sú dobré. Výkyvné polonápravy sú nepoškodené. Loţiská, náboje a disky kolies sú dobré, sčasti skorodované. Tlmiče sú vytečené, zkrutné tyče sú skorodované. Brzdové ústrojenstvo je úplné, funkčné. Riadenie je funkčné, bez zjavných závad. Vôľa volantu je nezvýšená. Prevodovka riadenia je bez zjavných závad. Otočné čapy sú skorodované. Guľové čapy sú sčasti opotrebené.

 

 

Stredná náprava

Osový diferenciál a výkyvné polonápravy sú dobré, manžety sú prestárnuté. Ložiská, náboje a disky kolies sú skorodované, znečistené unikajúcim olejom. Brzdové ústrojenstvo je skorodované, tlmiče sú netesné, opotrebené. Listové perá skorodované.

 

Zadná náprava

celkový stav:                                  skupina je funkčná, miestami skorodovaná

ložiská kolies                                  vôľa: nezvýšená

náboje a disky kolies:                      sú nepoškodené

výkyvné ramená:                             sú úplné, skorodované, silenbloky ramien sú opotrebené

perá a tlmiče:                                 sú opotrebené, vyťahané, skorodované

brzdové ústrojenstvo:                      je úplné, funkčné

Rozvodovka:

skriňa rozvodovky:                          je sčasti skorodovaná,

hlučnosť:                                      zvýšená

tesnosť:                                        nedostatočná, je viditeľný únik oleja

 

Rám s príslušenstvom

povrchová úprava:                          na exponovaných miestach je viditeľný prestup korózie

deformácie a praskliny:                    stredná časť je prehnutá

viditeľné opravy:                            žiadne

elektrické a brzdové príslušenstvo:    je úplné, vzduchojemy sú skorodované

rozvod vzduchu:                            jednotlivé okruhy sú prestárnuté - netesné

centrálna nosná rúra:                       je s pokračujúcou koróziou, deformácie a praskliny neboli zistené

 

Kabína + výbava

lak:                                               je zoxidovaný, bez výraznejších závad, plní ochrannú a estetickú funkciu.

blatníky:                                        majú malé deformácie a začínajúcu koróziu

predné a zadné čelo kabíny:             je poškodené tesnenie prednej masky, lak je bez výraznejších závad

strecha, stĺpiky a boky strechy:         bez zjavných závad

dvere:                                           úplné, funkčné, s malými škrabancami a deformáciami

podlaha kabíny:                              je skorodovaná pokračujúcou koróziou

nosníky kabíny:                              bez zjavných závad, ľavé sú deformované

prístrojová doska:                           združené prístroje sú funkčné

volant:                                           nepoškodený

reflektory a osvetlenie:                    úplné a funkčné

čelné sklo:                                     nepoškodené

kúrenie a ventilátor:                        funkčné

sedadlá:                                         všetky sú obtrhané

interiér:                                         znečistený a opotrebený

mechanizmus sťahovania okien a otvárania dverí, kľučka a zámky: funkčné

 

Nadstavba

Klanicová nadstavba:

celkový stav:                                 rám je na exponovaných miestach skorodovaný

klanice:                                         sú primerane opotrebené, výrazné poškodenie nezistené

hydraulické pätky:                          obe sú funkčné

Hydraulická ruka:

nakladacie zariadenie s ramenovým výložníkom: je funkčné

hydraulický systém:                        nádrž, čerpadlo a chladič sú úplné, bez zjavných závad

ovládanie:                                      úplné, funkčné

tesnosť spojov:                              nedostatočná, je viditeľný veľký únik oleja

 

Pneumatiky

Druh a rozmer pneumatík prvomontáže podľa údajov výrobcu : 11,00 R 20 NR 23 16 PR

Rozmer a druh pneumatík na vozidle : KAMA 12,00 R 20 (protektory)

všetky pneumatiky vozidla sú opotrebené v priemere na 65 %

 

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň dražby.

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 19.02.2019 o 14.00 hod.

Obhliadka 2: 20.02.2019 o 10.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0911 420 810.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK48 3100 0000 0043 5026 8216, vedený v Prima Banka Slovensko, a.s., VS: 0202019,

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu