UPUSTENÉ OD DRAŽBY spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/8 rodinného domu v obci Valaliky

Druh ponukyAktuálna dražba, Iné
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu9 975,-
Najnižšie podanie9 975,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky2 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania28.február 2019
Čas otvorenia10:15
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností, ktorý je zapísaný na LV č. 811, vedenom Okresným úradom Košice - okolie, Katastrálny odbor, okres: Košice - okolie, obec: Valaliky, katastrálne územie: Valaliky, a to:

  • spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/8 na stavbe so súp. číslom 4152 nachádzajúcej sa na parcele číslo 146/4, dom,
  • spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/8 na pozemku - parcela registra „C“ č. 146/4 vo výmere 560 m2, Zastavaná plocha a nádvorie,

(ďalej len „predmet dražby“).

 

Opis predmetu dražby: Rodinný dom súp. č. 4152 je  postavený a skolaudovaný v roku 1987, situovaný na parcele číslo 146/4 ako samostatne stojací objekt v lokalite obce Valaliky, v tichom prostredí mimo hlavnej ulice, v zástavbe rodinných domov na ulici Lúčna č. 152/10 v okrajovej časti obce. Hospodárska budova - chlievik, bez súpisného čísla na parc. č. 146/4, je z roku 1987. Stavba nie je evidovaná na LV.  Nachádza sa vzadu za rodinným domom. Jedná sa o drobnú stavbu /pôdorysné rozmery 6m x 4m/, využívanú na chov ošípaných.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis stavu predmetu dražby: Jedná sa o stavbu v pôvodnom stave s dvomi nadzemnými podlažiami, pôdorysného obdĺžnikového tvaru, s plochou strechou s krytinou z pozinkovaného plechu. Prvé nadzemné podlažie tvorí suterén, ktorý je umiestnený na úrovni terénu s technickými miestnosťami a pivničnými priestormi, z ktorých časť je prispôsobená na bývanie.  Druhé nadzemné podlažie je obytné podlažie. Stavba je postavená na rovinatom teréne, ktorý sa veľmi mierne zvažuje ku koncu pozemku. RD je  čelom orientovaný na svetovú stranu juhozápad. Hlavný  vstup do domu je v prednej časti rodinného domu, orientovaný tiež na juhozápad. RD je prístupný z miestnej komunikácie ul. Lúčna, ktorá je druhou súbežnou ulicou v poradí od hlavnej cesty. Rodinný dom  je napojený na ELI, plyn a kanalizáciu, vodovod napojený na vlastnú narážanú studňu za domom na parc. č. 146/4. Na pozemku sa nachádza aj kopaná studňa, ktorá je už viac ako dvadsať rokov nefunkčná. Za rodinným domom sa nachádza hospodárska budova - chlievik. Pozemok je oplotený.

Stavebno-technické vyhotovenie:

1. nadzemné podlažie / suterén/

Vyhotovenie v roku 1987. Výskyt a prevedenie konštrukcií na podlaží je nasledovné: základy betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou, murivo - murivo zmiešané, škvárobetón, tehla, kváder / hr. 30-40 cm/, deliace konštrukcie  - tehlové, vnútorné omietky - vápenné štukové hladké, stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické, klampiarske konštrukcie ostatné  - z pozinkovaného plechu /parapety/, obklady fasád - bridlicový obklad, schody bez ohľadu na nosnú konštrukciu s povrchom nástupnice - keramická dlažba, dvere plné hladké alebo zasklené, okná - zdvojené drevené  s dvojvrstvovým zasklením, podlahy miestností okrem obytných kuchýň) - PVC - linoleum, dlažby a podlahy ostatných miestností - pôvodné keramické dlažby, ústredné vykurovanie - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na materiál a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely, elektoinštalácia - svetelná a motorická, rozvod vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja, inštalácia plynu  - rozvod zemného plynu, vráta garážové - rámové s výplňou (1ks), kanalizácia - azbestocem. potrubie (1ks), zdroj vykurovania - kotol ústredného vykurovania na plyn (1ks), zdroj teplej vody - zásobníkový elektrický ohrievač (1ks),  umývadlo (1ks),  vnútorné vybavenie - vaňa oceľová smaltovaná (1ks), umývadlo (1ks), záchod - splachovací (1ks), vodovodné batérie - so sprchou (1ks), pákové batérie (2ks),  vnútorné obklady - prevažnej časti práčovne min. do 1,35 m výšky (1ks), elektrický rozvádzač - s automatickým istením (1ks)

2. nadzemné podlažie / poschodie/

Vyhotovenie v roku 1987. Výskyt a prevedenie konštrukcií na podlaží je nasledovné: murivo zmiešané, tehla, kváder / hr. 30-40 cm/, deliace konštrukcie - tehlové, vnútorné omietky vápenné štukové hladké, stropy s rovným podhľadom drevené trámové, plochá strecha,  krytina strechy- pozinkovaný plech, klampiarske konštrukcie strechy -  z pozinkovaného plechu  žľaby a zvody, ostatné klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, fasádne omietky brizolit, schody bez ohľadu na nosnú konštrukciu s povrchom nástupnice - keramická dlažba, dvere - plné alebo zasklenné dyhované, okná- drevené dvojité, okenné žalúzie  - plastové iba na južnej strane,  podlahy obytných miestností  - PVC - linoleum, dlažby a  podlahy ostatných miestností - keramické dlažby, ústredné vykurovanie teplovodné s radiátormi oceľovými panelovými, elektroinštalácia  - svetelná, rozvod vody z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja, rozvod zemného plynu, kanalizácia - azbestocem. potrubie (1ks), vybavenie kuchyne  - plynový sporák (1ks), odsávač pár (1ks) - nefunkčný, drezové umývadlo nerezové (1ks), kuchynská linka z materiálov na báze dreva 2 bm, vnútorné vybavenie - vaňa oceľová smaltovaná (1ks), umývadlo (1ks),  vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou (1ks), pákové nerezové (2ks), záchod - splachovací (1ks), vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne výšky nad 1,35 m (1ks),  WC (1ks), obklad v kuchyni (1ks), balkón výmery do 5 m2 (2 ks).

Popis podlaží

Z dispozičného hľadiska:

1. Nadzemné podlažie:

Vstup zo zadnej strany RD do chodby,  z ktorej je vstup do kotolne, komory, pivnice, práčovne a dvoch pôvodne skladových miestnosti v súčasnosti využívaných na bývanie. V prednej časti sa nachádza garáž. Z chodby je prístup ku  schodisku do 2 .NP.

2. Nadzemné podlažie:

Vstup je z čelnej strany domu do zádveria, pokračuje chodba, z ktorej je vstup do štyroch obytných miestností,  kuchyne, kúpeľne, WC, komory a na schodisko do 1.NP. Z prednej izby  je vstup na balkón a zo zadnej rohovej izby na lodžiu. Balkón je orientovaný na juhozápad a lodžia juhovýchod.

Technicky stav:

Predložený doklad o veku stavby - kolaudačné rozhodnutie zo dňa 26.11.1987 dokladuje začiatok užívania RD. Na základe miestnej obhliadky zistený stavebno technický stav, použité materiály ako aj dispozičné riešenie objektu túto informáciu potvrdzujú. Rodinný dom je v pôvodnom stave. Na dome bola prevádzaná len bežná najnutnejšia údržba, bez prevádzanej modernizácie a bez rekonštrukcie. Na prvkoch dlhodobej životnosti neboli zistené väčšie poruchy. V suteréne sú navlhnuté steny v spodnej časti muriva do výšky cca 20- 30cm, na viacerých miestach, najmä na juhovýchodnej stene a v rohových častiach muriva, spôsobené vzlínajúcou vlhkosťou. Vzhľadom na to, že obec Valaliky leží na nivných pôdach povodia rieky Hornád je tu predpoklad vysokej hladiny spodnej vody. V takýchto oblastiach je obzvlášť dôležité použitie kvalitných materiálov hydroizolácie a tiež jej správne prevedenie. Zistená bola menšia porucha strešnej krytiny v zadnej, rohovej časti rodinného domu, ktorá spôsobuje zatekanie vody a navlhnutie rohovej časti stropu a stien v zadnej rohovej izbe na 2.NP. Menšie poruchy boli zistené na prvkoch krátkodobej životnosti, a to výraznejšie zvislé praskliny na vonkajšej fasáde na troch miestach spôsobené pravdepodobne sadaním stavby. Na obidvoch podlažiach je zastaralá elektroinštalácia, nepostačujúca odberu elektriny. Pri zapnutí viacerých spotrebičov sa preruší dodávka prúdu.

Hospodárska budova má jedno nadzemné podlažie, ktoré pozostáva z jednej miestnosti. Vyhotovenie zo zmiešaného muriva o skladobnej hrúbke do 25 cm, strop drevený trámčekový bez podhľadu, krov je jednoduchý hambálkový. Krytina je z jednodrážkovej pálenej škridle na drevenom latovaní. Vnútorné aj vonkajšie omietky sú hrubé vápenné. Dažďové  žľaby sú z pozinkovaného plechu. Dvere sú jednoduché drevené na zvlakoch a jednoduché dýhové hladké, prestárle a okno sú jednoduché drevené. Podlaha je hrubá betónová. Do chlievika je zavedená elektroinštalácia. Ostatné prvky sa nevyskytujú.

Ploty: Čelný plot oddeľuje pozemok parc. č. 146/4 od ulice Lúčna. Taktiež umožňuje vstup motorovým vozidlám do dvora cez bránu a vstup osobám cez bráničku. Vyhotovenie - betónový základ, podmúrovka murovaná z tehál, a výplň z oceľovej tyčoviny do výšky 1,20 m. Dĺžka plota je 12 m, plus brána a bránička 4 m.

Plot zadný tvorí oplotenie v rohovej a zadnej časti pozemku, oddeľuje zadnú časť pozemku od susednej bočnej a zadnej parcely. Vyhotovenie je z vlnitého plechu na oceľových stĺpikoch. Dĺžka plota je 24m a výška 2 m.

Vŕtaná studňa sa nachádza za rodinným domom. Užívaná je od roku 1985. Hĺbka studne je 4 m, priemer potrubia 40 mm. Na potrubie je osadená vonkajšia ručná pumpa. Na studňu je napojené elektrické čerpadlo a vnútorný vodovod.

Vodovodná prípojka zo studne k rodinnému domu. Celková dĺžka je 5 bm. Potrubie je z pozinkovaného materiálu, profil 25 mm.

Kanalizačná prípojka. Kanalizačné potrubie vedené od verejnej siete k rodinnému domu. Dĺžka kanalizácie je 7 bm. Potrubie je plastové profilu 110 mm.

Prípojka plynu do rodinného domu od obecného rozvodu plynu dĺžky 7 m z oceľového potrubia DN 25 mm.

Elektrická prípojka vedená vzdušným káblom o celkovej dĺžke 15 m.

Vonkajšie prístupové betónové schodisko z úrovne terénu do 1.NP. Železobetónová konštrukcia na terén s povrchovou keramickou dlažbou.

Spevnené plochy z terazzovej dlažby. Chodníky z terazzovej dlažby, po obvode RD a k vstupnej bráničke.

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 07.02.2019 o 10.00 hod.

Obhliadka 2: 08.02.2019 o 13.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0911 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK48 3100 0000 0043 5026 8216, vedený v Prima Banka Slovensko, a.s., VS: 01422018.

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu