UPUSTENÉ OD DRAŽBY spoluvlastnícky podiel vo veľkosti ½ rodinného domu v obci Blatné Revištia

Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (179 kB)

Stiahnuť

Znalecký posudok (419 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Domy
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu6 800,-
Najnižšie podanie6 800,-
Minimálne prihodenie100,-
Výška zábezpeky500,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania21.január 2021
Čas otvorenia10:00
Miesto konaniaNotársky úrad JUDr. Alexandry Palovčíkovej, Karola Kuzmányho 24, 071 01 Michalovce

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

spoluvlastnícky podiel vo veľkosti ½ na súbore nehnuteľností, ktorý je zapísaný na LV č. 221, vedenom Okresným úradom Sobrance, Katastrálnym odborom, okres: Sobrance, obec: BLATNÉ REVIŠTIA, katastrálne územie: Blatné Revištia, a to:

  • stavba so súpisným číslom 94, ktorá je postavená na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 247, rodinný dom,
  • parcela reg. „C“ KN č. 247, s výmerou 973 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvoria
  • parcela reg. „C“ KN č. 248, s výmerou 1087 m2, druh pozemku: záhrada
  • parcela reg. „C“ KN č. 249, s výmerou 84 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvoria

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje, alebo nie je zapísané na LV, najmä: garáž na parcele č. 247, chliev, plot od ulice, plot od suseda-pletivo, studňa-kopaná, prípojka vody, domáca vodáreň, prípojka kanalizácie, žumpa, prípojka eli (ďalej len "Predmet dražby").

 

Opis predmetu dražby a Opis stavu predmetu dražby:

Rodinný dom s. č. 94, parcela Č. 247

POPIS STAVBY

Je to samostatne stojaci prízemný objekt bez podpivničenia s valbovou strechou. Orientovaný je smerom na západ. Hlavný vstup z dvora z južnej strany.

Dispozičné riešenie:

V nadzemnom podlaží je vstupná chodba‚ predná izba, WC, kúpeľňa, kuchyňa, špajz, izba, sklad, zadná izba.

Konštrukčné riešenie:

Založený je na základových pasoch kamenných preliatych betónom bez izolácie. Podmurovka z betónu povrchovo upravená keramickým obkladom z dvoch strán. Nosný systém v nadzemnom podlaží je murovaný o skl.hr. do 400 mm. Priečky murovane z tehál o skl. hr. 15 cm. Strop nad nadzemným podlažím drevený trámový rovný podhľad. Krov drevený hambálkovej konštrukcie. Krytina z šablóny na latách S klampiarskymi konštrukciami z pozinkovaného plechu. Povrchové úpravy stien vonkajšie striekaný brizolit. Vnútorné povrchové úpravy stien vápenné štukové a keramicky obklad v kúpeľni. Podlaha v obytných miestnostiach je betónová v ostatných miestnostiach keramická dlažba a betón. Okna plastové s izolačným dvojsklom, dvere drevené v oceIovej a v drevenej zárubni.

Vybavenie:

Svetelná ELI, rozvádzač s ističmi. Rozvod vody studenej a teplej z pozinkovaných rúr. Teplá voda z eli ohrievača. Kanalizácia — pripojovacie potrubie z PVC rúr, ležatá kanalizácia z kameniny. Vodovodné batérie ostatné. Rozvod plynu. Vykurovanie lokálne na tuhé palivo. V kúpeľni je vaňa oceľová, umývadlo. wc samostatné s umývadlom. V kuchyni je linka dl. 4,80 m, nerezový dres, sporák elektrický s el. rúrou. Pôvodná časť rodinného domu je v užívaní od roku 1926 podľa údajov užívateľa a susedov. Postupne na objekte boli urobené stavebné úpravy. Údržba je podpriemerná. Predpokladaná životnosť vzhľadom na vek a technický stav rodinného domu je 120 rokov.

 

Garáž na parcele Č. 247

POPIS STAVBY

Je pristavená k rodinnému domu. Je to prízemný objekt bez podpivničenia so šikmou strechou. Základy pásové betónové monolitické. Nosný systém murovaný o skl.hr. do 30 cm. Strop nie je. Krov pultovej konštrukcie. Krytina vlnité AZC dosky na latách bez klampiarskych konštrukcii. Povrchové úpravy stien vonkajšie brizolit striekaný, vnútorné Vápenné hladké. Podlaha betón. Okno jednoduché. Vráta oceľové vyplň drevená. Objekt je vybavený svetelnou eli. V užívaní je od roku 1965, podľa údajov užívateľa. údržba podpriemerná Predpokladaná životnosť vzhľadom na konštrukčne riešenie a celkový technicky stav je 75 rokov.

Chliev, parcela Č. 247

POPIS STAVBY

Je to prízemný objekt bez podpivničenia s pultovou strechou. Základy iba pasy. Nosný systém murovaný o skl.hr. 25 cm. Strop nie je. Krov pultovej konštrukcie. Krytina vlnité AZC dosky na latách bez klampiarskych konštrukcii. Povrchové úpravy stien vonkajšie brizolitové striekane a vnútorné vápenné hrubé. Podlaha betón. Okno nie je. Dvere zvlakové. Objekt je bez vybavenia. V užívaní je od roku 1965, podľa údajov užívateľa. Údržba podpriemerná. Predpokladaná životnosť vzhľadom na konštrukčne riešenie, celkový technicky stav a vek je 70 rokov.

Plot od ulice

Od ulice je z betónového základu a podmurovky, v ktorej sú osadene oceľové stĺpiky. Výplň tvoria oceľové rámy. V oplotení sú vráta a vrátka. Výška oplotenia 1,60 m. Celková dĺžka 19,60 m. Oplotenie bolo postavené v roku 1965, podľa údajov užívateľa. Údržba priemerná. Predpokladaná životnosť vzhľadom na konštrukčne riešenie a celkový technicky stav 65 rokov.

Plot od suseda - pletivo

Od suseda je z oceľových stĺpikov, ktoré nesú strojové pletivo uchytene na napínací drát. Výška oplotenia 1,50 m, celková dĺžka 74,00 m. Oplotenie bolo postavene v roku 1975, podľa údajov užívateľa. Predpokladaná životnosť vzhľadom na konštrukčne riešenie a celkový technický stav 55 rokov.

Studňa, parcela Č. 247 - Kopaná

Situovaná je na dvore. Je kopaná priemeru 1000 mm, hĺbky 9,50m. Steny su opevnene betónovými skružami. Zrealizovaná bola v roku 1935 podľa údajov užívateľa. Predpokladaná životnosť 100 rokov.

 

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 11.01.2021 o 10.00 hod.

Obhliadka 2: 12.01.2021 o 14.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0911 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

  1. bezhotovostný prevod na bankový účet dražobníka, č. účtu: IBAN SK48 3100 0000 0043 5026 8216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., VS: 0652020,
  2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese sídla dražobníka - Masarykova 21, 040 01 Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
  3. banková záruka,
  4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

 

S profesionálmi to má cenu