spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/2 dvojizbového bytu v Michalovciach

Stiahnuť

Znalecký posudok (560 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Byty
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu22 900,-
Najnižšie podanie22 900,-
Minimálne prihodenie100,-
Výška zábezpeky6 500,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania12.marec 2019
Čas otvorenia10:00
Miesto konaniaNotársky úrad JUDr. Márie Kožuškovej, Jaroslawska 3920, 071 01 Michalovce

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

 • spoluvlastnícky podiel vo veľkosti ½ na súbore nehnuteľnosti, ktorý je zapísaný na LV č. 7833, vedenom Okresným úradom Michalovce, Katastrálnym odborom, okres: Michalovce, obec: MICHALOVCE, katastrálne územie: Michalovce, a to:
 • byt č. 13 na 4.p. vo vchode C38 bytového domu B-3 so súpisným číslom 1398, ktorý je postavený na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 3846,
 • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 5735/392256
 • Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 1398 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 9464.
 • spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 5735/784512 na nehnuteľnosti, ktorá je zapísaná na LV č. 9464, vedenom Okresným úradom Michalovce, Katastrálnym odborom, okres: Michalovce, obec: MICHALOVCE, katastrálne územie: Michalovce, a to:
 • spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti 5735/784512, parcela registra "C" KN s parcelným číslom 3846 o výmere 824 m², druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie,
 • Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 3846 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 7833

(ďalej len "Predmet dobrovoľnej dražby").

 

Opis predmetu dražby:

Byt č. 13 na parc. CKN č. 3846, Ul. Štefánikova 1398/C38, Michalovce, spoluvlastnícky podiel ½

POPIS

Ohodnocovaný byt č. 13 sa nachádza v obytnom dome na Ul. Štefánikovej č.s. 1398 v intraviláne okresného mesta Michalovce, v blízkosti centrálnej časti mesta, obec Michalovce, v katastrálnom území Michalovce. Bytový dom č.s. 1398 sa nachádza na parcele č. 3846. Ohodnocovaná bytová jednotka č. 13 sa nachádza na 4. poschodí (4. nadzemnom podlaží) obytného domu. Bytová jednotka pozostáva z dvoch obytných miestností, kuchyne a príslušenstva. Vypočítaná podlahová plocha bytu (výmera bytu bez pivnice) je 56,12 m2.

 

 

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Izba

 

3,43*4,73

16,22

Šatník

 

1,65*1,73

2,85

Chodba

 

1,68*1,73

2,91

Izba

 

3,43*4,17

14,30

Kuchyňa

 

3,43*2,19+1,78*2,51

11,98

Kúpeľňa

 

1,60*1,60

2,56

WC

 

1,18*0,83

0,98

Predsieň

 

3,43*1,26

4,32

Výmera bytu bez pivnice

56,12

Pivnica

 

1,20*1,00

1,20

Vypočítaná podlahová plocha

57,32

Loggia

 

3,45*1,25

4,31

 

Popis bytového domu:

Bytový dom B-3 je panelovej prefabrikovanej konštrukcie, má 8 nadzemných podlaží, jedno podzemné podlažie a plochú strechu. Prvé podzemné podlažie tvoria pivnice a spoločné priestory pre bicykle a kočiare, práčovňa a sušiareň. Na 1. až 8. NP sú situované byty, 3 byty na podlaží. Ukončenie výstavby obytného domu bolo v roku 1979 podľa potvrdenia Okresného stavebného bytového družstva Michalovce.

 

Opis stavu predmetu dražby:

Byt č. 13 na parc. CKN č. 3846, Ul. Štefánikova 1398/C38, Michalovce spoluvlastnícky podiel ½

V byte neboli vykonané stavebné úpravy. Bola realizovaná výmena okien za platové.

Obytné miestnosti majú hladkú sadrovú omietku, kuchynská linka dĺžky 2,40 m so smaltovaný plechovým drezom, pákovou vodovodnou batériou, sporákom na zemný plyn s elektrickou rúrou Gorenje, digestorom, keramický obklad steny. Podlaha obytných miestností PVC, predsieň, chodba, WC a kúpeľňa PVC. Obytné miestnosti sú dostatočne presvetlené, výplňové okenné konštrukcie sú plastové s izolačným dvojsklom, loggia orientovaná na juhozápad, dvere dyhované plné alebo zasklené s plechovými zárubňami. V byte je rozvod elektriny, vody, vykurovacie telesá sú plechové panelové radiátory s pomerovými meračmi tepla a termostatickými ventilmi. Rozvod zemného plynu v kuchyni. Bytové jadro je pôvodné umakartové, v kúpeľni je plechová smaltovaná vaňa, plechové smaltované otočné umývadlo, podlaha PVC. WC kombi, podlaha PVC. Elektroinštalácia je svetelná, poistkové automaty. Prípojky vody od stúpacích rozvodov z oceľových rúr. Kanalizačné prípojky zo zariaďovacích predmetov v byte z plastových rúr. Teplá voda ohrievaná z centrálneho zdroja. Vodovodné batérie pákové.

Byt je užívaný, udržiavaný v pôvodnom stave. Prvky dlhodobej životnosti sú pôvodné opotrebované úmerne veku, resp. opravené. Vzhľadom na technický stav, konštrukčné vyhotovenie bytového domu a bytu znalec predpokladá životnosť na 90 rokov.

Byt sa nachádza v obytnom dome panelovej - prefabrikovanej konštrukcie s plochou strechou s krytinou z asfaltových pásov. Obvodový plášť je plynosilikátových panelov hrúbky do 300 mm s dodatočným zateplením. Vykurovanie a ohrev TÚV je z centrálneho zdroja. Klampiarske konštrukcie sú kompletné, okná vymenené za plastové. Úprava spoločných priestorov bežná (podlahy vstupných chodieb keramická dlažba a PVC, schodisko dvojramenné prefabrikované brúsený betónový povrch, omietky stierka, pivnice majú podlahy z cementového poteru). Nové vstupné dvere s elektronickým vrátnikom. Bytový dom má v každom vchode jeden výťah.

 

POZEMKY

Pozemky v k.ú. Michalovce

Pozemok na predloženom LV č. 9464, k.ú. Michalovce, obec Michalovce parc. č. 3846 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 824 m2, spoluvlastnícky podiel 5735/784512, t.j. 6,02 m2. Pozemok je situovaný na Ul. Štefánikovej. V blízkosti je súvislá zástavba obytných domov, základná škola, materská škola, polícia, obchody, Lidl, reštaurácia, centrum mesta, park, autobusová zastávka, parkoviská a trávnaté plochy. 

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 20.02.2019 o 14.00 hod.

Obhliadka 2: 21.02.2019 o 10.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0911 420 810.

Spôsob zloženia zábezpeky

 1. bezhotovostným prevodom na bankový účet dražobníka, č. účtu: IBAN SK48 3100 0000 0043 5026 8216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., VS:1292018,
 2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese sídla dražobníka - Masarykova 21, 040 01 Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
 3. banková záruka,
 4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu