spoluvlastnícky podiel rodinného domu v obci Helcmanovce

Znížená cena
Stiahnuť

Znalecký posudok (2,10 MB)

Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (218 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Domy
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu17 200,-
Najnižšie podanie8 600,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky2 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konania8.december 2021
Čas otvorenia10:00
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

spoluvlastnícky podiel vo veľkosti ½ na súbore nehnuteľností, ktorý je zapísaný na LV č. 243, vedenom Okresným úradom Gelnica - Katastrálny odbor, okres: Gelnica, obec: HELCMANOVCE, katastrálne územie: Helcmanovce, a to:

  • stavba so súp. č. 432 nachádzajúca sa na parcele reg. „C“ KN č.  4153/3, rodinný dom
  • stavba  so súp. č. 601 nachádzajúca sa na parcele reg. „C“ KN č.  4153/4, iná budova, hospodárska budova
  • parcela reg. „C“ KN č. 4153/1, s výmerou 425 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
  • parcela reg. „C“ KN č. 4153/3, s výmerou 165 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
  • parcela reg. „C“ KN č. 4153/4, s výmerou 92 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
  • parcela reg. „C“ KN č. 4155/1, s výmerou 23 m2, druh pozemku: záhrada
  • parcela reg. „C“ KN č. 4155/2, s výmerou 555 m2, druh pozemku: záhrada (ďalej len „predmet dražby“)

 

Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:

RODINNÉ DOMY

Spoluvlastnícky podiel: 1/2

Rodinný dom: Rodinný dom č.s.432 k.ú. Helcmanovce, obec Helcmanovce č.432

 

POPIS STAVBY

Umiestnenie:

Rodinný dom, s.č. 432 sa nachádza na parcele č.4153/3, k.ú. Helcmanovce, v obci Helcmanovce, okres Gelnica. Leží v zastavanom území obce, orientácia obytných miestností je čiastočne vhodná a čiastočne nevhodná.

Stavebno-technický popis:

Jedná sa o objekt s jedným nadzemným podlažím (NP) a podpivničením pod  časťou objektu(PP). Objekt je obdĺžnikového pôdorysu, s valbovou strechou, s murovanými nosnými  obvodovými múrmi. 

Stavba spĺňa podmienky rodinného domu podľa  §43b, ods.3, zákona č.50/1976 a nasl., t.j. je určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty. V zmysle §139b ods.1 pís. a) toho istého zákona sa jedná o jednoduchú bytovú stavbu, ktorých zastavané plocha  nepresahuje 300 m2, má jedno nadzemné podlažie, môže mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie.

Vek a  životnosť stavby:

Objekt bol postavený v r.1943. Doklady o veku stavby sa nezachovali, vek stavby bol určený na základe potvrdenia obecného úradu. Životnosť stavby som stanovil na 100 rokov.

Dispozícia rodinného domu:

Dom pozostáva z kotolne, uhoľne, pivnice a schodiska v 1.PP. V 1.NP sa nachádza päť izieb, kuchyňa, kúpeľňa, komora, zádverie, chodba a vstup.

Napojenie na inžinierske siete:

Rodinný dom je napojený na  verejné el. rozvody a zemný plyn. Nehnuteľnosť je napojená na vlastnú studňu.

Konštrukčné vyhotovenie je nasledovné:

1. Podzemné podlažie

- Zvislé nosné konštrukcie - kamenné murivo v hrúbke nad 60 cm; deliace konštrukcie - tehlové

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické

- Schodisko - cementový poter

- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné

- Výplne otvorov - dvere - hladké plné

- Podlahy - dlažby a podlahy ost. miestností - cementový poter

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná

1. Nadzemné podlažie

- Základy - kamenné - bez izolácie

- Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM)

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové

- Strecha - krovy - väznicové valbové, stanové; krytiny strechy na krove - plechové pozinkované; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty

- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - vápenné a vápenno-cementové hladké

- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky

- Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - dvojité drevené s doskovým ostením s dvoj. S trojvrstv. zasklením

- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - palubovky; dlažby a podlahy ost. miestností - lepené povlakové podlahy

- Vybavenie kuchýň - sporák elektrický s elektrickou rúrou;  - plynový sporák; - drezové umývadlo oceľové smaltované;  - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)

- Vybavenie kúpeľní - vaňa oceľová smaltovaná; - umývadlo; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou;  - pákové nerezové

- Vykurovanie - ústredné vykurovanie - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - kotol ústredného vykurovania na plyn;  - lokálne - stáložiarne kachle

- Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - kotol ústredného vykurovania

- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové potrubie

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - s poistkami

- Vnútorné rozvody plynu - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu.

Údržba  stavby je priemerná. V súčasnosti je dom neobývaný.

 

PRÍSLUŠENSTVO

Drobná stavba: Hospodárska budova č.s.601 na parc. CKN č.4153/4

Spoluvlastnícky podiel: 1/2

 

POPIS STAVBY

Umiestnenie:

Drobná stavba hospodárskej budovy č.s. 601 sa nachádza na parcele č.4153/4, k.ú. Helcmanovce, v obci Helcmanovce, okres Gelnica. Leží v zastavanom území obce.

Stavebno-technický popis:

Jedná sa o objekt s jedným nadzemným podlažím (NP) bez podpivničenia. Objekt je obdĺžnikového pôdorysu, s valbovou strechou, s murovanými nosnými  a obvodovými múrmi.

Vek a životnosť stavby:

Objekt bol postavený  v r.1943. Doklady o veku stavby sa nezachovali, vek stavby bol určený na základe údajov vlastníka. Životnosť stavby znalec stanovil na 100 rokov.

Dispozícia stavby:

Stavba pozostáva z letnej kuchyne, skladu, stodoly a drevárne.

Napojenie na inžinierske siete:

Drobná stavba  je napojená na studňu a el.rozvody rodinného domu.

Konštrukčné vyhotovenie je nasledovné:

- Základy - bez podmurovky, iba základové pásy

- Zvislé nosné konštrukcie - murované z kameňa hrúbky viac ako 30 cm

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - trámčekové s podhľadom

- Strecha - krov - väznicové valbové; krytina strechy na krove - azbestocementové šablóny; klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky)

- Úpravy vonkajších povrchov - vápenná hladká omietka

- Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hladká omietka

- Výplne otvorov - dvere - rámové s výplňou; okná - zdvojené a ostatné s dvojvrstvovým zasklením

- Podlahy - cementový poter

- Vykurovanie - lokálne vykurovanie a kotol ústredného vykurovania - lokálne vykurovanie na tuhé palivá obyčajné (CLUB a pod.)

- Vnútorné rozvody vody - len studenej

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - len svetelná - poistky.

Údržba  stavby je priemerná.

 

Plot: Uličný z tyčoviny na parc. CKN č.4153/1

Predmetom ohodnotenia je oplotenie parc. č. 4153/1 a predzáhradky z uličnej južnej strany plotom so základmi betónovými po celej dĺžke, s podmurovkou z lomového kameňa a plotom s výplňou z oceľovej tyčoviny v ráme, celkovej výšky 1,4 m. Plot bol postavený v r.1970.

 

Plot: Uličný plechový na parc. CKN č.4153/1

Oplotenie nehnuteľnosti parc.č.4153/1 z uličnej strany je plotom so základmi betónovými po celej dĺžke plota, z betónovej podmurovky, výplň z vlnitého plechu celkovej výšky 2,0m. Plot má vráta a vrátka plechové. Bol postavený v r.1970.

 

Plot: Záhradný na parc. CKN č.4155/2

Predmetom ohodnotenia je oplotenie parc. č.4155/2 zo severnej a východnej strany plotom s betónovými základmi okolo oc. poplastovaných stĺpikov a výplňou zo strojového poplastovaného pletiva v. 1,4 m. Plot bol postavený v r. 2010.

 

Studňa: Kopaná na parc. CKN č.4153/1

Predmetom ohodnotenia je kopaná studňa priemeru 1000m z betónových skruží, hĺbky 12,5 m. Studňa bola vyhĺbená v r.1960.

 

Vonkajšia úprava: Prípojka vody na parc. CKN č.4153/1

Predmetom ohodnotenia je prípojka vody z oc. rúr DN25 na parc. č. 4153/1 zo studne. Bola postavená v r. 1960.

 

Vonkajšia úprava: Prípojka plynu na parc. CKN č. 4153/3

Predmetom ohodnotenia je prípojka plynu DN 25 od regulátora v oplotení po východnej fasáde rodinného domu na parc. č.4153/3. Prípojka bola postavená v r.2001.

 

Vonkajšia úprava: NN prípojka na parc. CKN č.4130/2

Predmetom ohodnotenia je NN prípojka Al 4x 10mm vzdušným káblom zo stĺpa verejného el. rozvodu na strešník na dome. Prípojka bola vybudovaná v r. 1988.

 

Analýza polohy nehnuteľností:

Nehnuteľnosť sa nachádza v centrálnej časti obce Helcmanovce, na parcele č. 4153/1, 4153/3, 4153/4, 4155/1, 4155/2 v k.ú. Helcmanovce. Nehnuteľnosť je prístupná z verejnej komunikácie. Pozemky a stavby tvoria jeden celok a nie je možné ich rozdeliť.

Obec Helcmanovce sa nachádza v centrálnej časti okresu Gelnica, približne 9 km západne od okresného mesta Gelnica a 50 km západne od mesta krajského Košice. Obec má 1556 obyvateľov, má obecný úrad, poštu, kultúrny dom, základnú školu a materskú školu, zdravotné stredisko, sieť obchodov. Cestovanie je zabezpečené autobusovou  a železničnou dopravou.

 

Analýza využitia nehnuteľností:

Ide o nehnuteľnosť, ktorá je využívaná na rodinné bývanie a svojou dispozíciou je riešená ako rodinný dom. Nie je predpoklad iného využitia bez výraznejších stavebných zásahov. V súčasnosti nie je obývaná.

 

Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností:

V danej lokalite neboli zistené riziká, ktoré by vplývali na využívanie nehnuteľnosti na určené účely, prípadne prenájom. Určitým rizikom sa môže javiť ťarcha uvedená na C-LV.

 

POZEMKY

POPIS

Predmetom ohodnotenia sú pozemky parc. č. 4153/1, 4153/3, 4153/4, 4155/2, 4155/2 k.ú. Helcmanovce. Pozemky sa nachádzajú v zastavanom území obce Helcmanovce v jej centrálnej časti. Prístup na pozemky je z verejnej komunikácie.

 

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 23.11.2021 o 14.30 hod.

Obhliadka 2: 24.11.2021 o 10.00 hod.

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0911 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na dražobníka, č. účtu: IBAN SK48 3100 0000 0043 5026 8216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., VS: 0292020,

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu