Spoluvlastnícky podiel pozemkov v obci Rakovec nad Ondavou

 
Druh ponukyAktuálna dražba, Pozemok
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu196,-
Najnižšie podanie200,-
Minimálne prihodenie10,-
Výška zábezpeky50,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania22.máj 2018
Čas otvorenia10:30
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

 1. spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/36-ín na nehnuteľnosti, ktorá je zapísaná na LV č. 1652, vedenom Okresným úradom Michalovce, Katastrálny odbor, okres: Michalovce, obec: RAKOVEC NAD ONDAVOU, katastrálne územie: Rakovec nad Ondavou, a to:
 • parcela registra „E“ KN č. 3265 o výmere 1974 m², druh pozemku: Trvalé trávne porasty,
 1. spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/36-ín na nehnuteľnosti, ktorá je zapísaná na LV č. 1059, vedenom Okresným úradom Michalovce, Katastrálny odbor, okres: Michalovce, obec: RAKOVEC NAD ONDAVOU, katastrálne územie: Rakovec nad Ondavou, a to:
 • parcela registra „E“ KN č. 405 o výmere 482 m², druh pozemku: Orná pôda,
 • parcela registra „E“ KN č. 1473 o výmere 511 m², druh pozemku: Orná pôda,
 • parcela registra „E“ KN č. 1474 o výmere 2199 m², druh pozemku: Orná pôda,
 • parcela registra „E“ KN č. 1538 o výmere 795 m², druh pozemku: Orná pôda,
 • parcela registra „E“ KN č. 1744 o výmere 2269 m², druh pozemku: Orná pôda,
 • parcela registra „E“ KN č. 1947 o výmere 1561 m², druh pozemku: Orná pôda,
 • parcela registra „E“ KN č. 2057 o výmere 1905 m², druh pozemku: Orná pôda,
 • parcela registra „E“ KN č. 2201 o výmere 713 m², druh pozemku: Orná pôda,
 • parcela registra „E“ KN č. 2657 o výmere 1561 m², druh pozemku: Orná pôda,
 • parcela registra „E“ KN č. 2742 o výmere 820 m², druh pozemku: Trvalé trávne porasty,
 • parcela registra „E“ KN č. 3064 o výmere 1694 m², druh pozemku: Orná pôda,
 • parcela registra „E“ KN č. 3091 o výmere 2592 m², druh pozemku: Orná pôda,
 • parcela registra „E“ KN č. 3222 o výmere 1309 m², druh pozemku: Orná pôda,
 • parcela registra „E“ KN č. 3264 o výmere 324 m², druh pozemku: Trvalé trávne porasty,

 (ďalej len „predmet dražby“)

 

Opis predmetu dražby:

Katastrálne územie obce Rakovec nad Ondavou sa rozprestiera v severozápadnej časti Východoslovenskej nížiny na západnom úpätí Pozdišovskej pahorkatiny.

Pozemky sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce. Parcely sú umiestnené po obvode obce Rakovec nad Ondavou.

Parcely sú podľa Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy v Bratislave zaradené do skupiny pozemkov s bonitovanou pôdnou - ekologickou jednotkou:

Parcely registra „E“ č. 3265, 405, 2657, 2745, 3091:

 • Charakteristika klimatických regiónov – teplý, veľmi suchý, nížinný, kontinentálny.
 • Číselník a stručná charakteristika hlavných pôdnych jednotiek – fluvizeme glejové, stredne ťažké (lokálne ľahké)
 • Číselník zrnitosti pôd – stredne ťažké pôdy (hlinité)

Parcela registra „E“ č. 3064:

 • Charakteristika klimatických regiónov – teplý, veľmi suchý, nížinný, kontinentálny.
 • Číselník a stručná charakteristika hlavných pôdnych jednotiek – fluvizeme typické, stredne ťažké
 • Číselník zrnitosti pôd – stredne ťažké pôdy - ľahšie (piesočnatohlinité)

Parcely registra „E“ č.  1473, 1474, 1538, 1947:

 • Charakteristika klimatických regiónov – teplý, veľmi suchý, nížinný, kontinentálny.
 • Číselník a stručná charakteristika hlavných pôdnych jednotiek – pseudogleje typické na polygénych hlinách so skeletom, stredne ťažké až ťažké
 • Číselník zrnitosti pôd – stredne ťažké pôdy (hlinité)

Parcely registra „E“ č.  2057, 2201:

 • Charakteristika klimatických regiónov – teplý, veľmi suchý, nížinný, kontinentálny.
 • Číselník a stručná charakteristika hlavných pôdnych jednotiek – pseudogleje typické na polygénych hlinách so skeletom, stredne ťažké až ťažké
 • Číselník zrnitosti pôd – stredne ťažké pôdy (hlinité)

Parcela registra „E“ č.  1744:

 • Charakteristika klimatických regiónov – teplý, veľmi suchý, nížinný, kontinentálny.
 • Číselník a stručná charakteristika hlavných pôdnych jednotiek – kambizeme (typ) plytké na ostatných substrátoch, stredne ťažké až ľahké
 • Číselník zrnitosti pôd – stredne ťažké pôdy – ľahšie (piesočnato-hlinité)

Parcely registra „E“ č.  3222, 3264:

 • Charakteristika klimatických regiónov – teplý, veľmi suchý, nížinný, kontinentálny.
 • Číselník a stručná charakteristika hlavných pôdnych jednotiek – fluvizeme glejové, ťažké
 • Číselník zrnitosti pôd – ťažké pôdy (ílovito-hlinité)

 

Opis stavu Predmetu dražby:

Všetky parcely sa využívajú na poľnohospodárske účely.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň dražby.

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 14.05.2018 o 14.00 hod.

Obhliadka 2: 15.05.2018 o 09.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0911 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK48 3100 0000 0043 5026 8216, vedený v Prima Banka Slovensko, a.s., VS: 0642018.

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu