Spoluvlastnícky podiel ornej pôdy v obci Parchovany

 
Druh ponukyAktuálna dražba, Pozemok
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu194,-
Najnižšie podanie200,-
Minimálne prihodenie10,-
Výška zábezpeky50,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konania20.júl 2018
Čas otvorenia9:00
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 120/4320-ín na parcele, zapísanej na LV č. 279, vedenom Okresným úradom Trebišov, Katastrálny odbor, okres: Trebišov, obec: PARCHOVANY, katastrálne územie: Božčice, a to:

  • parcela registra „E“ KN č. 581/6 o výmere 10755 m², druh pozemku: Orná pôda,
  • parcela registra „E“ KN č. 582/6 o výmere 352 m², druh pozemku: Orná pôda,

(ďalej len „predmet dražby“).

 

Opis predmetu dražby:

Obec Parchovany sa nachádza na území rozsiahlej Východoslovenskej nížiny v jej severnej časti s veľmi dobrými podmienkami pre intenzívne poľnohospodárstvo. K výraznej intenzifikácií pôdohospodárstva slúžila a bola využívaná rieka Topľa.

Pozemok sa nachádza mimo zastavaného územia obce, druh: orná pôda. Parcely sú umiestnené v blízkosti obce Parchovany.

Parcely sú podľa Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy v Bratislave zaradené do skupiny pozemkov s bonitovanou pôdnou - ekologickou jednotkou:

  • Charakteristika klimatických regiónov – teplý, veľmi suchý, nížinný, kontinentálny.
  • Číselník stručná charakteristika hlavných pôdnych jednotiek – fluvizeme typické, stredne ťažké.
  • Číselník zrnitosti pôd – stredne ťažké pôdy (hlinité)

 

Opis stavu Predmetu dražby:

Všetky parcely sa využívajú na poľnohospodárske účely.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň dražby.

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 14.05.2018 o 15.00 hod.

Obhliadka 2: 15.05.2018 o 10.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0911 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK48 3100 0000 0043 5026 8216, vedený v Prima Banka Slovensko, a.s., VS: 06420181.

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu