Rozostavaný rodinný dom v obci Kvetoslavov

TOP ponuka
Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (199 kB)

Stiahnuť

Znalecký posudok (677 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Domy
LokalitaTrnavský kraj
Ohodnotenie predmetu106 000,-
Najnižšie podanie106 000,-
Minimálne prihodenie1 000,-
Výška zábezpeky30 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania8.november 2018
Čas otvorenia11:00
Miesto konaniaPolyfunkčná budova IES s.r.o. Nová Rožňavská 136, 831 04 Bratislava, zasadacia miestnosť na 2.p.

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

Predmetom dražby je súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 981 vedenom Okresným úradom Dunajská Streda - katastrálny odbor, okres: Dunajská Streda, obec: Kvetoslavov, katastrálne územie: Kvetoslavov, a to:

  • parcela registra „C“ č. 69/37 vo výmere 611 m2, Trvalé trávne porasty,
  • parcela registra „C“ č. 69/78 vo výmere 80 m2, Zastavané plochy a nádvoria,
  • parcela registra „C“ č. 69/79 vo výmere 26 m2, Zastavané plochy a nádvoria,
  • stavba bez súp. čísla nachádzajúca sa na parc. č. 69/78, rozostav. rodinný dom,
  • stavba bez súp. čísla nachádzajúca sa na parc. č. 69/79, rozostav. garáž.

Príslušenstvo tvorí: plot bočný a zadný, studňa, vodovodná prípojka zo studne, kanalizačná prípojka, elektrická prípojka, plynová prípojka (ďalej len "predmet dražby").

 

Opis predmetu dražby: Rozostavaný rodinný dom bez súpisného čísla sa nachádza v zastavanom území obce Kvetoslavov v rovnomennom katastrálnom území na pozemku parcelné číslo 69/78. Je to stavba s jedným nadzemným podlažím a obytným podkrovím. Rozostavaná garáž bez súp. čísla sa nachádza na pozemku parcelné číslo 69/79.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis stavu predmetu dražby: Rozostavaný rodinný dom bez súpisného čísla sa nachádza na pozemku parcelné číslo 69/78 v obci Kvetoslavov. Dom je nedokončený, dlhšiu dobu neobývaný, má jedno nadzemné podlažie a obytné podkrovie, strecha je členitá sedlová s polvalbami, krov drevený, krytina z betónovej škridle Bramac, z klampiarskych konštrukcií sú vyhotovené iba úžľabia a dažďové žľaby, základy tvoria betónové pásy s hydroizoláciou, steny sú murované z presných tvárnic Ytong, vonkajšie omietky so zateplením nie sú vyhotovené, vnútorné omietky sú vyhotovené čiastočne, vstupné dvere sú plastové s presklením, interiérové dvere ani zárubne nie sú vyhotovené.

Prvé nadzemné podlažie dispozične pozostáva zo závetria, chodby, WC s technickou časťou, obývacej izby s kuchynskou časťou, schodiska a skladu so vstupom z dvora, stropy sú prevažne keramické s rovným omietnutým podhľadom, podlahy betónové s nášľapnou vrstvou v chodbe z keramickej dlažby, ostatné nie sú vyhotovené, kuchynská linka nie je osadená, vybudované sú príslušné inžinierske siete, v obývacej izbe je vybudovaný kozub s preskleným ohniskom, v miestnosti WC je splachovací záchod s podomietkovou nádržkou, inštalovaný je kombinovaný plynový kotol ústredného kúrenia s ohrevom úžitkovej vody typ Viessmann, okná sú plastové s izolačným sklom.

Podkrovie dispozične pozostáva z chodby od schodišťa, kúpeľne s WC a dvoch izieb, stropy sú drevené s rovným sadrokartónovým podhľadom, nášľapné vrstvy sú v kúpeľni s WC z keramickej dlažby, ostatné sú s povrchom z plávajúcej laminátovej podlahoviny, v kúpeľni je obmurovaná a keramickým obkladom obložená oblúková kútová plastová vaňa, dve keramické umývadlá zabudované v toaletnej spoločnej toaletnej skrinke, osadený je sprchovací kút s celopresklenými dverami a bočnou stenou, vodovodné batérie sú pákové, osadený je splachovací záchod s podomietkovou nádržkou, inštalovaný je rebríkový radiátor, steny sú obložené keramickým obkladom, okná sú strešné drevené zdvojené.

Kúrenie je ústredné teplovodné, v I.NP podlahové, v podkroví sú oceľové panelové radiátory, vybudovaná je elektrická podzemná prípojka s elektromerom v skrinka na uličnej hranici pozemku, elektroinštalácia v I.NP je svetelná a motorická, v podkroví svetelná, dom je zásobený vodou z vlastnej vŕtanej studne, obecný vodovod nie je ukončený, splašková kanalizácia je napojená na uličnú vetvu, plynomer je v skrinke osadenej v mieste zamýšľaného uličného plota, plot je bariérový betónový.

Na pozemku parcelné číslo 69/79 je rozostavaná garáž, základy sú betónové pásy s hydroizoláciou, steny sú murované z presných tvárnic, strecha je sedlová z drevenej konštrukcie. Ostatné konštrukčné prvky nie sú vybudované.

Pozemok parcelné číslo 69/37 je zaradený v katastri nehnuteľností ako trvalý trávny porast. Pozemky parcelné číslo 69/78 a 69/79 sú zaradené v katastri nehnuteľností ako zastavané plochy a nádvoria. Pozemky sa nachádzajú v zastavanom území obce Kvetoslavov v rovnomennom katastrálnom území.

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 22.10.2018 o 16.00 hod.

Obhliadka 2: 23.10.2018 o 09.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0911 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN  SK94 5200 0000 0000 1773 8597, VS: 0812018, vedený v OTP Banka Slovensko, a.s.

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

 

S profesionálmi to má cenu