Rodinný dom v Ružinove

TOP ponuka
Stiahnuť

Znalecký posudok (677 kB)

Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (222 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Domy
LokalitaBratislavský kraj
Ohodnotenie predmetu87 900,-
Najnižšie podanie87 900,-
Minimálne prihodenie1 000,-
Výška zábezpeky25 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania8.november 2018
Čas otvorenia10:30
Miesto konaniaPolyfunkčná budova IES s.r.o. Nová Rožňavská 136, 831 04 Bratislava, zasadacia miestnosť na 2.p.

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

Predmetom dražby je súbor nehnuteľností:

  • zapísaný na LV č. 6073, vedenom Okresným úradom Bratislava - katastrálny odbor, okres: Bratislava II, obec: BA – m.č. Ružinov, katastrálne územie: Ružinov, a to:

-       parcela registra „C“ č. 1881/9 vo výmere 117 m2, Zastavané plochy a nádvoria;

právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 1881/9 je evidovaný na LV č. 7642,

-       parcela registra „C“ č. 1881/10 vo výmere 7 m2, Zastavané plochy a nádvoria.

 

  • zapísaný na LV č. 7642, vedenom Okresným úradom Bratislava - katastrálny odbor, okres: Bratislava II, obec: BA – m.č. Ružinov, katastrálne územie: Ružinov, a to:

-       parcela registra „C“ č. 1881/4 vo výmere 185 m2, Zastavané plochy a nádvoria;

-       parcela registra „C“ č. 1881/5 vo výmere 73 m2, Zastavané plochy a nádvoria,

-       stavba so súp. č. 3050 nachádzajúca sa na parc. č. 1881/5, rod. dom,

-       stavba so súp. č. 3050 nachádzajúca sa na parc. č. 1881/9, prístavba rodinného domu s garážou;

právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 3050 je evidovaný na LV č. 6073.

Príslušenstvo tvorí: plot predný s posuvnou bránou a plot bočný, vodovodná prípojka, vodomerná šachta, kanalizačná prípojka, elektrická prípojka, plynová prípojka, spevnené plochy, (ďalej len "predmet dražby").

 

Opis predmetu dražby: Torzo rodinného domu súpisné číslo 3050 sa nachádza v zastavanom území Hlavného mesta SR Bratislava v katastrálnom území Ružinov, na ulici Štyndlova. V blízkosti sú rodinné domy, v bezprostrednej blízkosti je vybudovaný diaľničný nájazd, čo spôsobuje hluk a otrasy. Okolité pozemky sú rovinaté. Dopravné a komunikačné napojenie na verejné štátne komunikácie je vyhovujúce. Je možnosť napojenia na obecný vodovod, kanalizáciu, plyn a elektrický rozvod.

V katastrálnej mape je zakreslená zastavaná plocha rodinného domu s.č. 3050 na p.č. 1881/5, v skutočnosti je stavba zdemolovaná s ponechaním podzemnej časti domu avšak bez možného vstupu, nakoľko vonkajšie schody boli zasypané a plocha nad nimi zabetónovaná a ponechaním časti obvodového muriva od ulice a od suseda za účelom dočasného oplotenia pozemku. Na liste vlastníctva č. 7642 je uvedený popis stavby "Prístavba rodinného domu s garážou", v skutočnosti z prístavby rodinného domu sú vybudované iba základy s betónovou plochou zastavanej výmery prístavby a vybudovaná je časť jednej steny od suseda, resp. plot, stavba s popisom v Liste vlastníctva číslo 7642 ako "Garáž" dispozične pozmenila vlastníčka na účel krajčírskej dielne s vylúčením možnosti parkovania motorového vozidla podľa pôvodného zámeru.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis stavu predmetu dražby: RD s.č. 3050 na p.č. 1881/5 (resp. torzo RD)

Rodinný dom súpisné číslo 3050, nachádzajúci sa na pozemku parcelné číslo 1881/5 v zastavanom území Hlavného mesta SR Bratislava v katastrálnom území Ružinov na Štyndlovej ulici. Dom bol z prevažnej časti zdemolovaný, zachovaná bola podzemná časť, jej vstup bol tiež zlikvidovaný, čím je priestor bývalej pivnice nevyužívateľný. Steny a strop sú betónové, dispozične pozostáva z dvoch miestností, ostatné konštrukčné prvky boli odstránené.

Prístavba RD s garážou s.č. 3050 na p.č. 1881/9 (resp. rozostavaná krajčírska dielňa)

Stavba sa nachádza na pozemku p.č. 1881/9 v zastavanom území Hlavného mesta SR Bratislava v katastrálnom území Ružinov na Štyndlovej ulici. Pôvodne mala slúžiť ako garáž k rodinnému domu, v súčasnosti je v rozostavanom stave pre plánovaný účel krajčírskej dielne, má dve nadzemné podlažia. Prvé nadzemné podlažie bude dispozične pozostávať z dvoch miestnosti pre zákazníčky (2 x foyer), chodby so schodiskom, kuchynky, dvoch WC a krajčírskej dielne. Druhé nadzemné podlažie bude dispozične pozostávať z troch miestností a dvoch galérií. Základy sú betónové s hydroizoláciou, steny sú murované prevažne  z presných tvárnic Ypor, strecha je sedlová, krov drevený väznicový, krytina je z betónovej škridle, stropy sú železobetónové, podlahy z betónovej mazaniny, schody betónové bez ukončenia, osadené sú plastové okná, čiastočne je položená kanalizácia, ostatné konštrukčné prvky nie sú vyhotovené.

Pozemky

Pozemky k RD: Pozemok parcelné číslo 1881/5 je zaradený v katastri nehnuteľností ako zastavané plochy a nádvoria, vedený je na Liste vlastníctva číslo 7642. Pozemok parcelné číslo 1881/10 je zaradený v katastri nehnuteľností ako zastavané plochy a nádvoria, vedený je na Liste vlastníctva číslo 6073. Pozemky sa nachádzajú v zastavanom území Hlavného mesta SR Bratislava v katastrálnom území Ružinov. V mieste, kde sa nachádzajú ohodnocované pozemky je možnosť napojenia na obecný vodovod, kanalizáciu, elektrický rozvod a rozvod plynu. Ohodnocované pozemky sú rovinaté. V bezprostrednej blízkosti ohodnocovaných nehnuteľností je vybudovaný diaľničný privádzač.

Pozemky ku garáži: Pozemok parcelné číslo 1881/4 je zaradený v katastri nehnuteľností ako zastavané plochy a nádvoria, vedený je na Liste vlastníctva číslo 7642. Pozemok parcelné číslo 1881/9 je zaradený v katastri nehnuteľností ako zastavané plochy a nádvoria, vedený je na Liste vlastníctva číslo 6073. Pozemky sa nachádzajú v zastavanom území Hlavného mesta SR Bratislava v katastrálnom území Ružinov. V mieste, kde sa nachádzajú ohodnocované pozemky je možnosť napojenia na obecný vodovod, kanalizáciu, elektrický rozvod a rozvod plynu. Ohodnocované pozemky sú rovinaté. V bezprostrednej blízkosti ohodnocovaných nehnuteľností je vybudovaný diaľničný privádzač

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 22.10.2018 o 14.30 hod.

Obhliadka 2: 23.10.2018 o 10.30 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0911 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN  SK94 5200 0000 0000 1773 8597, VS: 0792018, vedený v OTP Banka Slovensko, a.s.

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu