Rodinný dom v obci Zemplínsky Branč

Stiahnuť

Znalecký posudok (4,10 MB)

Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (217 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Domy
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu29 200,-
Najnižšie podanie29 200,-
Minimálne prihodenie300,-
Výška zábezpeky7 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania17.marec 2020
Čas otvorenia10:15
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 473, vedenom Okresným úradom Trebišov, Katastrálny odbor, Obec: ZEMPLÍNSKY BRANČ, Katastrálne územie: Zemplínsky Branč, a to:

  • stavba so súp. č. 38 nachádzajúca sa na parcele registra „C“ č. 90, Rodinný dom,
  • parcela registra „C“ č. 90 vo výmere 457 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • parcela registra „C“ č. 91 vo výmere 1320 m2, druh pozemku: Záhrada,

 

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva najmä: Drobná stavba: hospodárska budova na parc. 90, Plot: plot od ulice na parc. 90, Plot: plot v záhrade na parc. 91, Studňa: kopaná studňa na parc. 90, Vonkajšia úprava: prípojka vody na parc. 90, Vonkajšia úprava: prípojka kanalizácie na parc. 90, Vonkajšia úprava: prípojka plynu na parc. 90, Vonkajšia úprava: malá domáca čistiareň odpadových vôd na parc. 90, Vonkajšia úprava: spevnená plocha betónová na parc. 90, Vonkajšia úprava: terasa - pergola na parc. 90,

(ďalej len „predmet dražby“).

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

 

 

 

 

 

Opis predmetu dražby a Opis stavu predmetu dražby:

RODINNÉ DOMY

Rodinný dom č.s. 38 na parc. 90

POPIS STAVBY

Rodinný dom súp. č. 38 je osadený na rovinatom upravenom pozemku parc. č. 90 v k.ú. Zemplínsky Branč v okrese Trebišov. Situovaný je na Kostolnej ulici obce v uličnej zástavbe samostatne stojacích rodinných domov, prístupný z verejnej miestnej komunikácie pred domom. V danej časti obce je možnosť napojenia na zemný plyn, verejný vodovod, verejný rozvod elektro, verejná kanalizácia nie je. Predpokladá sa, že rodinný dom v čase obhliadky bol obývaný, napojený je na všetky inžinierske siete. Predpokladá sa bežná údržba, jeho opotrebenie je stanovené lineárnou metódou.

Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením vykonaná na základe Výzvy na sprístupnenie nehnuteľnosti dňa 14.11.2019 iba za účasti znalca. Vlastník nehnuteľnosti sa obhliadky nezúčastnil.

Vzhľadom na skutočnosť, že znalcovi nebola umožnená obhliadka a zameranie nehnuteľnosti, znalecký posudok bol vypracovaný z dostupných údajov v zmysle § 12 ods. 3 zákona 527/2002 Z.z.. Údaje z predloženého posudku 88/2013 boli použité pri stanovení VŠH predmetnej nehnuteľnosti ku dňu vypracovania tohto znaleckého posudku. Zároveň boli použité zistenia dostupné z vonkajšej obhliadky a z verejne dostupných zdrojov.

 

DISPOZIČNÉ  RIEŠENIE:

Rodinný dom má jedno nadzemné podlažie, čiastočne je podpivničený, dispozícia je zrejmá z priloženého pôdorysu podlažia.

POPIS PREVZATÝ Z PREDLOŽENÉHO ZNALECKÉHO POSUDKU 88/2013:

Rodinný dom je samostatne stojaci v zástavbe rodinných domov osadený v obci Zemplínska Branč. Dom má jedno čiastočné podzemné podlažie a jedno nadzemné obytné podlažie. Prístup k objektu je z verejného pozemku. Dom je napojený na verejný rozvod elektriny - vzdušnou trasou, zemného plynu, kanalizácia je riešená do plastovej čističky a voda je riešená zo studne. Polohu nehnuteľností vzhľadom k centru obce, komunikačných a dopravných väzieb hodnotím ako veľmi dobrú. Obec je vzdialená od okresného mesta Trebišov 8 km a dopravné spojenie je autobusovou dopravou, pričom čas jazdy do Trebišova je približne 5 min.

Podlahová plocha obytných miestností je viac ako 50 % z celkovej plochy domu, obsahuje jednu samostatnú bytovú jednotku, preto spĺňa charakter rodinného domu.

Vek domu bol určený na základe čestného prehlásenia vlastníka, že rodinný dom je užívaný od roku 1958, celková rekonštrukcia bola prevedená v roku 2005 - 2007, čomu zodpovedá aj jeho technický stav a použité stavebné konštrukcie.

 

Stanovenie životnosti :

1. Kvalita - nadpriemerná

2. Údržba - nadpriemerná

3. Intenzita používania - priemerná

4. Stav prvkov dlhodobej životnosti - nadpriemerný

5. Stav prvkov krátkodobej životnosti - nadpriemerný

6. Umiestnenie stavby - priemerné

 

Na základe týchto kritérií a na základe celkovej rekonštrukcie rodinného domu je určená životnosť a opotrebenie kubickou metódou. Pri veku 55 rokov, životností 105 rokov, určené opotrebenie lineárnou metódou na 52,38 %.

 

Konštrukčný popis rodinného domu

Základy - základy betónové s vodorovnou hydroizoláciou, suterén osadený v hĺbke 2,0 m bez izolácie,

Zvislé nosné konštrukcie - murivo I.PP. je betónové, murivo I.NP - tvárnicové murivo hr. do 40 cm + zateplené polystyrénom hr. 5,0 cm, priečky tehlové,

Vodorovné nosné konštrukcie - strop nad I.PP. je železobetónový, strop nad I.NP. - drevený podbitý trámový so zateplením - sadrokartónové so zateplením

Strecha - krov nový drevený sedlový, krytina z poplastovaného plechu RANILLA na debnení, klampiarske konštrukcie - žľaby, zvody a parapety z pozinkovaného plechu,

Úpravy vonkajších povrchov - omietky vonkajšie - zdrsnené striekané akrylátové so zateplením polystyrénom hr. 5,0 cm, vonkajší sokeľ upravený z jednej strany domu ako omietka, obklad plastový seidingom od susedov a od terasy.

Vnútorné úpravy povrchov - vnútorné omietky vápenné hladké, vonkajšie steny zateplené polystyrénom hr. 2,0 cm, keramický obklad  v kúpeľní, WC a kuchyni

Výplne otvorov - okná nové eurookná s izolačným dvojsklom, dvere vnútorné hladké drevené,

Podlahy I.NP. - PVC vo všetkých predných izbách v dome, ostatné keramické dlažby v kúpeľni, WC, predsieni

Vnútorné inštalácie - elektro 380 V a 220 V, vykurovanie je lokálne na plynné palivo - 2 ks gamatky + kozubová piecka na tuhé palivo, rozvod studenej a teplej vody, ohrev vody v prietokovom elektrickom ohrievači - 2ks, voda privedená z vlastnej studne, kanalizácia do plastovej čističky.

Vnútorné rozvody:

-vodovod - rozvod studenej a teplej vody, ohrev vody v v prietokovom elektrickom ohrievači - 2ks, voda privedená zo studne

- kanalizácia - do plastovej čističky, prípojka z kameninových rúr 150 mm, ležaté  a zvislé rozvody v dome z plastových rúr, ležaté rozvody kameninové,

-vykurovanie - je lokálne na  plynné palivo - 2 x gamatky na zemný plyn + kozubová piecka na tuhé palivo, hlavné rozvody z oceľových rúr vedené nad podlahou rodinného domu

-elektroinštalácia - rozvody 220 a 380 V, káble medené, rozvádzač osadený na prízemí

-plynofikácia - plynová prípojka privedená z uličného rozvodu do domu, rozvod v oceľovom potrubí ku gamatkám a plynovému šporáku,

Vybavenie rodinného domu:

- kúpeľňa -  umývadlo, WC, plechová vaňa, obklad keramický aj dlažba, 2x bat. páková,

- kuchyňa - kuchynská linka dĺžky 6,00 m, šporák plynový, drez nerezový, digestor, batéria páková, obklad keramický, podlaha laminátová,

 

Technický stav rodinného domu-klady a zápory :

Klady : - dobrá lokalita pri vedľajšej ceste v obci

- dobrá dostupnosť do centra obce

- dobrý stav objektu - prevedená celková rekonštrukcia

- dobrá dispozícia prízemia

- kvalitne prevedené stavebné práce

Zápory: - dokončiť exteriér rodinného domu,

 

TECHNICKÝ  POPIS  VYHOTOVENIA V ZMYSLE METODIKY Z DOSTUPNÝCH ÚDAJOV:

1. Podzemné podlažie

- Zvislé nosné konštrukcie - z monolitického betónu; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické

- Schodisko - cementový poter

- Výplne otvorov - dvere - rámové s výplňou; okná - jednoduché drevené alebo oceľové

- Podlahy - dlažby a podlahy ost. miestností - cementový poter, tehlová dlažba

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná

 

1. Nadzemné podlažie

- Základy - betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou

- Zvislé nosné konštrukcie - sendvičová konštrukcia (murivo-izolant-murivo, celkový tepelný odpor min. 2,0); deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové

- Strecha - krovy - väznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove - plechové pozinkované; klampiarske konštrukcie strechy - z medeného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače)

- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok

- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky; - vane; - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)

- Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením

- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby

- Vybavenie kuchýň - sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková); - odsávač pár; - drezové umývadlo nerezové alebo plastové;  - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)

- Vybavenie kúpeľní - vaňa oceľová smaltovaná;  - umývadlo; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou; - pákové nerezové s ovládaním uzáveru sifónu umývadla;  - pákové nerezové; záchod - splachovací bez umývadla

- Vykurovanie - zdroj vykurovania - lokálne - plynové kachle;  - lokálne - na tuhé palivá obyčajné

- Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním

- Vnútorné rozvody kanalizácie - liatinové  a kameninové potrubie

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - s automatickým istením

- Vnútorné rozvody plynu - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu

 

POPIS PODLAŽÍ

1. Podzemné podlažie

Dispozícia podlažia - chodba a dva sklady.

 

1. Nadzemné podlažie

Dispozícia podlažia je zrejmá z priloženého pôdorysu - obýv. izba, spálňa,  kúpeľňa s  WC, detská izba, predsieň, chodba, kuchyňa a jedáleň, letná kuchyňa, komora

 

PRÍSLUŠENSTVO

Drobná stavba: hospodárska budova na parc. 90

POPIS STAVBY

Popis prevzatý zo znaleckého posudku 88/2013:

Samostatne stojací objekt osadený za rodinným domom s jedným nadzemným podlažím. Objekt slúži ako vedľajšia stavba k prevádzke rodinného domu, preto spĺňa charakter vedľajšej stavby. Objekt je napojený len na verejný rozvod elektriny-380V, ktorá je privedená z rodinného domu.

Vek objektu bol určený na základe prehlásenia vlastníka, že objekt sa užíva od r. 1958, čomu zodpovedá aj jeho technický stav a použité stavebné konštrukcie.

Stanovenie životnosti :

1. Kvalita - podpriemerná

2. Údržba - podpriemerná

3. Intenzita používania - priemerná

4. Stav prvkov dlhodobej životnosti- priemerný

5. Stav prvkov krátkodobej životnosti - podpriemerný

6. Umiestnenie stavby - priemerné

 

Na základe týchto kritérií bola určená životnosť odborným odhadom a výpočtom kubickou metódou na 76 rokov.

Pri veku 55 rokov, životnosti 76 rokov, určené opotrebenie lineárnou metódou na 72,37 %.

Konštrukčný popis hospodárskej budovy - základy betónové pásy s vodorovnou hydroizoláciou, murivo I.NP z tvárnicového muriva hr. do 30 cm, strop nad I.NP drevený podbitý, krov drevený sedlový, krytina pozinkovaný vlnitý plech na latách, klampiarske konštrukcie - žľaby, zvody z pozinkovaného plechu, omietky vonkajšie - zdrsnené - striekané hrubé a vnútorné vápenné hrubé, okná drevené jednoduché, dvere rámové drevené, podlahy - hrubý betón, elektro 380 V a 220 V, piecka na tuhé palivo,

 

Technické riešenie v zmysle metodiky:

- Základy - bez podmurovky, iba základové pásy

- Zvislé nosné konštrukcie - murované z pórobetónu (Siporex, Ytong, Ypor, Hebel...) hrúbky nad 15 do 30 cm

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - trámčekové s podhľadom

- Strecha - krov - hambálkové; krytina strechy na krove - plechová pozinkovaná; klampiarske konštrukcie – z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky)

- Úpravy vonkajších povrchov - vápenná hrubá omietka alebo náter

- Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hrubá omietka

- Výplne otvorov - dvere - rámové s výplňou; okná - jednoduché drevené alebo oceľové

- Podlahy - hrubé betónové, tehlová dlažba;  - vodorovná izolácia

- Vykurovanie - lokálne vykurovanie a kotol ústredného vykurovania - lokálne vykurovanie na tuhé palivá obyčajné (CLUB a pod.)

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - svetelná a motorická - poistkové automaty

 

Plot: plot od ulice na parc. 90

Plot od ulice pred domom na hranici parcely č. 90, s betónovým základom a podmurovkou, výplň oceľové profily v rámoch, výplň výšky 1,20 m, celková dĺžka 18,00 bm, v plote sú vráta a vrátka, predpoklad zriadenia v r. 1985, jeho predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

Plot: plot v záhrade na parc. 91

Plot v záhrade od suseda na parc. č. 91, s betónovým základom okolo stĺpikov bez podmurovky, výplň strojové pletivo, výplň výšky 1,80 m, celková dĺžka 50,00 bm, predpoklad zriadenia v r. 1985, jeho predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

Studňa: kopaná studňa na parc. 90

Kopaná studňa vo dvore na parc. 90, priemeru 1,00 m a predpokladanej hĺbky 8,00 m, zriadená v r. 1958, jej predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 100 rokov.

 

Vonkajšia úprava: prípojka vody na parc. 90

Prípojka vody zo studne do domu, trasa neidentifikovaná v teréne, celková predpokladaná dĺžka 6,00 bm, PE DN 25, zriadená v r. 2005, jej predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

Vonkajšia úprava: prípojka kanalizácie na parc. 90

Prípojka kanalizácie z domu do ČOV pred domom, trasa neidentifikovaná v teréne, celková predpokladaná dĺžka 12,00 bm, PVC DN 150, zriadená v r. 2007, jej predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

Vonkajšia úprava: prípojka plynu na parc. 90

Prípojka zemného plynu z verejného rozvodu do domu, trasa neidentifikovaná v teréne, celková predpokladaná dĺžka 12,00, oceľová DN 25, zriadená v r. 1993, jej predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

Vonkajšia úprava: malá domáca čistiareň odpadových vôd na parc. 90

Malá domáca ČOV pred domom, zriadená v r. 2007, jej predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

Vonkajšia úprava: spevnená plocha betónová na parc. 90

Spevnené plochy z betónovej mazaniny vo dvore okolo domu, celkom predpokladaná plocha 18,00 m2, jej zameranie mi nebolo umožnené, predpoklad zriadenia v r. 2011, jej predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 30 rokov.

 

Vonkajšia úprava: terasa - pergola na parc. 90

Drevený pergola - osadená v zadnej časti za prednou časťou rodinného domu, drevená konštrukcia s poplastovanou krytinou a keramickou dlažbou, rozmery 10,25*3,25 m2, predpoklad zriadenia v r. 2011, jej predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

POZEMKY

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

Identifikácia pozemku:  Zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Zemplínsky Branč

POPIS

Pozemok, parcela registra "C" č.:

- 90 -  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 457 m2

tvorí pozemok zastavaný rodinným domom, vedľajšími stavbami a tvorí dvor okolo domu podľa priloženej kópie z katastrálnej mapy, v zastavanej časti v intraviláne obce Zemplínsky Branč, ktorá je vzdialená 10 km od okresného mesta Trebišov, v lokalite IBV samostatne stojacích rodinných domov v širšom centre obce, s prístupom z verejnej miestnej komunikácie pred domom - Kostolnej ulice, ktorá je miestnou komunikáciou, s možnosťou napojenia na všetky inžinierske siete okrem kanalizácie, negatívne účinky neboli zistené. Pozemky v tejto časti obce patria medzi priemerne obchodovateľné na miestnom trhu.

 

Parcela

Druh pozemku

Spolu výmera [m2]

Spoluvlastnícky podiel

Výmera [m2]

90

zastavané plochy a nádvoria

457,00

1/1

457,00

 

 

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 25.02.2020 o 10.00 hod.

Obhliadka 2: 26.02.2020 o 14.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0903 420 800.

 

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK4831000000004350268216, VS: 0792019, vedený v Prima banka Slovensko a.s..

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu