Rodinný dom v obci Vojčice

Znížená cena
Stiahnuť

Znalecký posudok (3,87 MB)

Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (210 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Domy
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu60 000,-
Najnižšie podanie45 000,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky10 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konania19.august 2020
Čas otvorenia10:15
Miesto konaniaNotársky úrad JUDr. Alexandra Demetera, Nám. sv. Cyrila a Metoda 150/26, 078 01 Sečovce

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 105, vedenom Okresným úradom Trebišov - Katastrálny odbor, okres: Trebišov, obec: VOJČICE, katastrálne územie: Vojčice, a to:

  • stavba so súp. číslom 533, nachádzajúca sa na parcele reg. „C“ KN č. 1168/1, rodinný dom,
  • parcela reg. „C“ KN č. 1168/1, s výmerou 1041 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
  • parcela reg. „C“ KN č. 1168/2, s výmerou 55 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
  • parcela reg. „C“ KN č. 1169, s výmerou 1089 m2, druh pozemku: záhrada (ďalej len „predmet dražby“)

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje, alebo nie je zapísané na LV, najmä: Garáž na parc. 1168/2, Hospodárska budova na parc. 1168/1, Letná kuchyňa na parc. 1168/1, plot od ulice na parc. 1168/1 a 1169, plot od ulice na parc. 1169, plot od vo dvore a od suseda na parc. 1168/1 a 1169, kopaná studňa na parc. 1168/1, prípojka vody na parc. 1169, prípojka kanalizácie na parc. 1168/1, žumpa vo dvore na parc. 1168/1, prípojka plynu na parc. 1168/1, spevnená plocha na parc. 1168/1 (ďalej len „predmet dražby“).

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom  podiele 1/1.

 

Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:

Rodinný dom: rodinný dom č.s. 533 na parc. 1168/1

POPIS STAVBY

Rodinný dom súp. č. 533 je osadený na rovinatom upravenom pozemku parc. č. 1168/1 v k.ú. Vojčice v okrese Trebišov. Situovaný je na Lipovej ulici č. 1 v uličnej zástavbe samostatne stojacích rodinných domov, prístupný z verejnej miestnej komunikácie pred domom. V danej časti obce je možnosť napojenia na zemný plyn, verejný vodovod, verejný rozvod elektro, verejná kanalizácia nie je. Rodinný dom v čase obhliadky nebol dlhodobo obývaný, napojený je na všetky inžinierske siete. Pôvodný rodinný dom bol postavený v r. 1962, po zásadnej rekonštrukcii a modernizácii v presne nezistenom období, jeho opotrebenie znalec stanovil analytickou metódou z dostupných údajov.

 

DISPOZIČNÉ  RIEŠENIE:

Rodinný dom má jedno nadzemné podlažie, nie je podpivničený.

 

TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA V ZMYSLE METODIKY Z DOSTUPNÝCH ÚDAJOV:

1. Nadzemné podlažie

- Základy - betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou

- Zvislé nosné konštrukcie - sendvičová konštrukcia (murivo-izolant-murivo, celkový tepelný odpor min. 2,0); deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové

- Strecha - krovy - väznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove - plechové pozinkované; klampiarske konštrukcie strechy - z medeného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače)

- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok; - vápenné a vápenno-cementové hladké

- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky; - vane; - samostatnej sprchy; - WC min. do výšky 1 m; - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)

- Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - plastové

- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby

- Vybavenie kuchýň - plynový sporák, sporák na propán-bután; - odsávač pár; - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)

- Vybavenie kúpeľní - vaňa oceľová smaltovaná; - umývadlo; - samostatná sprcha; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou; - pákové nerezové; záchod - splachovací s umývadlom

- Vykurovanie - ústredné vykurovanie - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. A vykurovacie panely; zdroj vykurovania - kotol ústredného vykurovania na plyn, naftu, vykurovací olej, elektrinu alebo výmenníková stanica tepla

- Vnútorné rozvody vody - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním

- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové a azbestocementové potrubie

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná; elektrický rozvádzač – s automatickým istením

- Vnútorné rozvody plynu - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu

POPIS PODLAŽÍ

1. Nadzemné podlažie

Dispozícia podlažia je zrejmá z priloženého pôdorysu podlažia - vstupná hala, šesť izieb, WC, kúpeľňa, kuchyňa a špajza.

TECHNICKÝ STAV

Stavba rodinného domu na základe priloženého potvrdenia bola postavená v r. 1962, v čase obhliadky dlhodobo neužívaná, po celkovej rekonštrukcií a modernizácií, jej opotrebenie s ohľadom na vek, technický stav a použité stavebné konštrukcie stanovujem analytickou metódou. Stavba má v prednej časti od suseda statickú poruchu - sadnutý roh základov, čo sa prejavilo prasklinami obvodovej steny a vnútorných omietok. Zároveň je obvodové murivo poškodené vplývajúcou vlhkosťou z dôvodu neúčinnej vodorovnej izolácie.

 

GARÁŽE PRE OSOBNÉ MOT. VOZIDLÁ

Garáž: Garáž na parc. 1168/2

POPIS STAVBY

Garáž samostatne stojaca vo dvore na parc. 1168/2, jednoduchá jednopodlažná murovaná stavba so sedlovou strechou, slúžila ako garáž a sklad, v čase obhliadky bez využitia.

Technické riešenie v zmysle metodiky:

- Základy - bez podmurovky, iba základové pásy

- Zvislé nosné konštrukcie - murované z pórobetónu (Siporex, Ytong, Ypor, Hebel...) hrúbky nad 15 do 30 cm

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - trámčekové s podhľadom

- Strecha - krov - hambálkové; krytina strechy na krove - plechová pozinkovaná; klampiarske konštrukcie – z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky)

- Úpravy vonkajších povrchov - striekaný brizolit, vápenná štuková omietka

- Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hladká omietka

- Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - plastové s izolačným dvojsklom

- Podlahy - dlaždice, palubovky, dosky, cementový poter

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - len svetelná - poistkové automaty

POPIS PODLAŽÍ

1. Nadzemné podlažie

Dispozične má podlažie garáž a sklad., v čase obhliadky bez využitia, zadná miestnosť prestavaná na odchov psov.

TECHNICKÝ STAV

Stavba na základe prehlásenia vlastníka postavená v r. 1980, s čiastočne zanedbanou údržbou, jej predpokladanú životnosť s ohľadom na vek, technický stav a použité stavebné konštrukcie znalec stanovuje odborným odhadom na 60 rokov.

 

PRÍSLUŠENSTVO

Drobná stavba: Hospodárska budova na parc. 1168/1

POPIS STAVBY

Hospodárska budova samostatne stojaca za domom na parc. 1168/1, jednoduchá jednopodlažná murovaná stavba so sedlovou strechou, slúžila ako sklad, v čase obhliadky bez využitia.

Technické riešenie v zmysle metodiky:

- Základy - bez podmurovky, iba základové pásy

- Zvislé nosné konštrukcie - murované z pórobetónu (Siporex, Ytong, Ypor, Hebel...) hrúbky nad 15 do 30 cm

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - trámčekové bez podhľadu

- Strecha - krov - hambálkové; krytina strechy na krove - plechová pozinkovaná

- Úpravy vonkajších povrchov - vápenná hrubá omietka alebo náter

- Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hrubá omietka

- Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - jednoduché drevené alebo oceľové

- Podlahy - hrubé betónové, tehlová dlažba; - vodorovná izolácia

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - len svetelná - poistky

TECHNICKÝ STAV

Stavba na základe prehlásenia vlastníka postavená v r. 1985, s čiastočne zanedbanou údržbou, s vymenenou strešnou krytinou, jej predpokladanú životnosť s ohľadom na vek, technický stav a použité stavebné konštrukcie znalec stanovuje odborným odhadom na 50 rokov.

 

Drobná stavba: Letná kuchyňa na parc. 1168/1

POPIS STAVBY

Letná kuchyňa samostatne stojaca vo dvore vedľa domu na parc. 1168/1, jednoduchá jednopodlažná murovaná stavba so sedlovou strechou, slúžila ako letná kuchyňa a sklad, v čase obhliadky bez využitia.

Technické riešenie v zmysle metodiky:

- Základy - bez podmurovky, iba základové pásy

- Zvislé nosné konštrukcie - murované z pórobetónu (Siporex, Ytong, Ypor, Hebel...) hrúbky nad 15 do 30 cm

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - trámčekové s podhľadom

- Strecha - krov - hambálkové; krytina strechy na krove - plechová pozinkovaná; klampiarske konštrukcie – z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky)

- Úpravy vonkajších povrchov - brizolit

- Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hladká omietka

- Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - zdvojené a ostatné s dvojvrstvovým zasklením

- Podlahy - lepené povlakové

- Vnútorné vybavenie - umývadlo s batériou;  - kuchynský sporák elektrický alebo plynový

- Vykurovanie - lokálne vykurovanie a kotol ústredného vykurovania - lokálne vykurovanie plynové kachle (GAMAT a pod.)

- Vnútorné rozvody vody - len studenej

- Vnútorné rozvody kanalizácie - z kuchyne

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - len svetelná - poistky

- Vnútorné rozvody plynu - inštalácia plynu

POPIS PODLAŽÍ

1. Nadzemné podlažie

Dispozične má podlažie verandu, letnú kuchyňu a dva sklady, z toho jeden zapustený pod úroveň terénu ako pivnica.

TECHNICKÝ STAV

Stavba na základe prehlásenia vlastníka postavená v r. 1985, s čiastočne zanedbanou údržbou, s vymenenou strešnou krytinou, stavba ako celkom poškodená nadmernou vlhkosťou obvodových stien, jej predpokladanú životnosť s ohľadom na vek, technický stav a použité stavebné konštrukcie znalec stanovuje odborným odhadom na 50 rokov.

 

Plot: plot od ulice na parc. 1168/1 a 1169

Plot od ulice pred domom na hranici parcely č. 1168/1 a 1169, s betónovým základom a podmurovkou, výplň oceľové profily v rámoch, výplň výšky 1,00 m, celková dĺžka 31,10 bm, v plote sú vráta a vrátka, predpoklad zriadenia v r. 1985, jeho predpokladanú životnosť znalec stanovuje odborným odhadom na 50 rokov. Plot má poškodenú podmurovku.

 

Plot: plot od ulice na parc. 1169

Plot od ulice v záhrade na južnej hranici parc. č. 1169, s betónovým základom okolo stĺpikov bez podmurovky, výplň profilovaný pozinkovaný plech na oceľovej konštrukcií, výplň výšky 2,00 m, celková dĺžka 70,70 bm, predpoklad zriadenia v r. 1995, jeho predpokladanú životnosť znalec stanovuje odborným odhadom na 40 rokov.

 

Plot: plot od vo dvore a od suseda na parc. 1168/1 a 1169

Plot od suseda a v záhrade na parc. č. 1168/1 a 1169, s betónovým základom okolo stĺpikov bez podmurovky, výplň profilovaný pozinkovaný plech na oceľovej konštrukcií, výplň výšky 2,00 m, celková dĺžka 20,35 bm, predpoklad zriadenia v r. 1995, jeho predpokladanú životnosť znalec stanovuje odborným odhadom na 40 rokov.

 

Studňa: kopaná studňa na parc. 1168/1

Kopaná studňa vo dvore pred letnou kuchyňou na parc. 1168/1, priemeru 1,00 m a predpokladanej hĺbky 7,00 m, zriadená v r. 1962, jej predpokladanú životnosť znalec stanovuje odborným odhadom na 100 rokov.

 

Vonkajšia úprava: prípojka vody na parc. 1169

Prípojka vody z vodomernej šachty do domu, trasa neidentifikovaná v teréne, celková predpokladaná dĺžka 11,00 bm, PE DN 25, zriadená v r. 20085, jej predpokladanú životnosť znalec stanovuje odborným odhadom na 50 rokov.

 

Vonkajšia úprava: prípojka kanalizácie na parc. 1168/1

Prípojka kanalizácie z domu do žumpy vo dvore, trasa neidentifikovaná v teréne, celková predpokladaná dĺžka 12,00 bm, PVC DN 150, zriadená v r. 2008, jej predpokladanú životnosť znalec stanovuje odborným odhadom na 50 rokov.

 

Vonkajšia úprava: žumpa vo dvore na parc. 1168/1

Žumpa vo dvore, neidentifikovaná v teréne, celkom predpokladaných 12,00 m3 obstavaného priestoru, predpoklad zriadenia v r. 1982, jej predpokladanú životnosť znalec stanovuje odborným odhadom na 50 rokov.

 

 

 

 

Vonkajšia úprava: prípojka plynu na parc. 1168/1

Prípojka zemného plynu z verejného rozvodu do domu a do letnej kuchyne, trasa identifikovaná v teréne, celková predpokladaná dĺžka 19,10, oceľová DN 25, zriadená v r. 1993, jej predpokladanú životnosť znalec stanovuje odborným odhadom na 50 rokov.

 

Vonkajšia úprava: spevnená plocha na parc. 1168/1

Spevnené plochy z betónovej mazaniny a liateho asfaltu vo dvore, rôznej kvality a prevedenia,  celkom predpokladaná plocha 90,00 m2, predpoklad zriadenia v r. 2005, jej predpokladanú životnosť znalec stanovuje odborným odhadom na 30 rokov.

 

POZEMKY

POPIS

Pozemok, parcely registra "C" č.:

- 1168/1 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1041 m2

- 1168/2 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 55 m2

- 1169 - záhrada o výmere 1089 m2

tvoria pozemok zastavaný rodinným domom, vedľajšími stavbami a tvorí dvor okolo domu a záhradu za domom podľa priloženej kópie z katastrálnej mapy, v zastavanej časti v intraviláne obce Vojčice, ktorá je vzdialená 6 km od okresného mesta Trebišov, v lokalite IBV samostatne stojacích rodinných domov na okraji obce, na nároží ulíc Lipová a Orechová, s prístupom z verejnej miestnej komunikácie pred domom - Lipovej ulice, ktorá je miestnou komunikáciou, s možnosťou napojenia na všetky inžinierske siete okrem kanalizácie, negatívne účinky neboli zistené. Pozemky v tejto časti obce patria medzi dobre obchodovateľné na miestnom trhu. Záhradu za domom je možné využiť na výstavbu ďalšieho rodinného domu so samostatným prístupom z Orechovej ulice.

 

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 29.07.2020 o 15.30 hod.

Obhliadka 2: 13.08.2020 o 10.30 hod.

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0911 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na dražobníka, č. účtu: IBAN SK48 3100 0000 0043 5026 8216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., VS: 012020,

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu