Rodinný dom v obci Veľký Grob

Znížená cena
Stiahnuť

Znalecký posudok (683 kB)

Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (212 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Domy
LokalitaTrnavský kraj
Ohodnotenie predmetu26 700,-
Najnižšie podanie20 025,-
Minimálne prihodenie300,-
Výška zábezpeky6 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konania3.december 2019
Čas otvorenia10:00
Miesto konaniaNotársky úrad JUDr. Ivany Vagaš, Nová Rožňavská 136, 831 04 Bratislava

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 197, vedenom Okresným úradom Galanta - Katastrálny odbor, Okres: Galanta, Obec: VEĽKÝ GROB, Katastrálne územie: Veľký Grob, a to:

  • stavba so súpisným číslom 254 nachádzajúca sa na parcele č. 717, rodinný dom,
  • parcela registra „C“ číslo: 717 vo výmere 332 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
  • parcela registra „C“ číslo: 718 vo výmere 248 m2, záhrada,

 

PRÍSLUŠENSTVO: Plot s bránou od prístupovej nespevnenej komunikácie, Vodovodná prípojka, Vodomerná šachta, Kanalizácia do žumpy, Žumpa, Elektrická prípojka, Plynová prípojka,

(ďalej len "predmet dražby").

 

Opis predmetu dražby a Opis stavu predmetu dražby:

RD s.č. 254 na p.č. 717

POPIS STAVBY

     Rodinný dom súpisné číslo 254 sa nachádza na pozemku parcelné číslo 717 v obci Veľký Grob na adrese Ostrov 254. Dom bol postavený v roku 1966, je prízemný bez podpivničenia, obdĺžnikového pôdorysného tvaru, je pristavený k susednému domu, strecha je sedlová s polvalbou, krov drevený, krytina z pálenej pôvodnej jednodrážkovej škridle, po roku 2008 bola vykonané čiastočná modernizácia, spočívajúca vo výmene pôvodných okien za plastové, výmene pôvodných nášľapných vrstiev podláh plávajúcou laminátovou podlahovinou v izbách, v modernizácii kuchyne a kúpeľne s výmenou keramickej dlažby v ostatných miestnostiach, dom dispozične pozostáva z dvoch izieb, kuchyne, kúpeľne s WC a predsiene s prestrešenou časťou, základy tvoria betónové pásy s hydroizoláciou, steny sú murované klasickým spôsobom prevažne z tehlového materiálu, vonkajšie omietky sú zateplené s vonkajšou stierkou, vnútorné omietky sú vápenné hladké, stropy sú drevené s rovným podhľadom, dvere sú rámové s výplňou, okná plastové s izolačným dvojsklom, v kuchyni je kútová kuchynská linka s nerezovým drezom s pákovou batériou, inštalovaný je kombinovaný sporák s odsávačom pár, stena medzi pracovnou doskou a nástennými skrinkami je obložená keramickým obkladom, v kúpeľni je obmurovaná a keramickým obkladom obložená kútová plastová tvarovaná vaňa, keramické umývadlo s pákovými batériami, kombizáchod, elektrický zásobníkový ohrievač vody, steny sú obložené keramickým obkladom, kúrenie je riešené elektrickými konvektormi, elektroinštalácia v dome je svetelná a motorická, dom je napojený na verejný vodovod, vodomer je vo vodomernej šachte, kanalizácia je zvedená do žumpy, plot je zo strojového pletiva medzi oceľovými zabetónovanými stĺpmi, súčasťou plotu je drevená brána.

 

POZEMKY

POPIS

 

     Pozemok parcelné číslo 717 je zaradený v katastri nehnuteľností ako zastavaná plocha a nádvorie. Pozemok parcelné číslo 718 je zaradený v katastri nehnuteľností ako záhrada. Pozemky sa nachádzajú v zastavanom území obce Veľký Grob v rovnomennom katastrálnom území. Obec Veľký Grob má podľa údaju z internetovej stránky cca 1.321 obyvateľov. V mieste, kde sa nachádzajú ohodnocované pozemky je možnosť napojenia na obecný vodovod, elektrický rozvod a rozvod plynu. Ohodnocované pozemky sú rovinaté.

 

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 15.11.2019 o 10.00 hod.

Obhliadka 2: 18.11.2019 o 14.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0911 420 810.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK4831000000004350268216, VS: 0322019, vedený v Prima banka Slovensko a.s..

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu