UPUSTENÉ OD DRAŽBY Rodinný dom v obci Veľké Raškovce

Stiahnuť

Znalecký posudok (347 kB)

Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (223 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Domy
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu29 800,-
Najnižšie podanie29 800,-
Minimálne prihodenie300,-
Výška zábezpeky2 980,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania19.január 2021
Čas otvorenia11:00
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 166, vedenom Okresným úradom Michalovce - Katastrálny odbor, Okres: Michalovce, Obec: VEĽKÉ RAŠKOVCE, Katastrálne územie: Veľké Raškovce, a to:

  • stavba so súp. číslom 54, nachádzajúca sa na parcele reg. „C“ KN č. 226, Rodinný dom,
  • parcela reg. „C“ KN č. 226, s výmerou 925 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • parcela reg. „C“ KN č. 227 s výmerou 3085 m2, druh pozemku: záhrada

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje, alebo nie je zapísané na LV: Hospodárska budova bez č.s. na parc. CKN č. 226, Kôlňa bez č.c. na parc CKN č. 226,  Letná kuchyňa bez č.s. na parc. CKN č. 226, Plot od ulice na parc. CKN č. 226, Plot zo strojového pletiva na parc. CKN č. 226, 227, Studňa kopaná na parc. CKN č. 226, Studňa vŕtaná na parc CKN č. 226, Vodovodná prípojka z verejného vodovodu na parc. CKN č. 226, Vodomerná šachta na parc. CKN č. 226,  Kanalizačná prípojka na parc. CKN č. 226, Žumpa na parc. CKN č. 226, Plynová prípojka na parc. CKN č. 226 , Vonkajší chodník pri dome na parc. CKN č. 226, Spevnená plocha za domom na parc. CKN č. 226, Vonkajšie schody pri dome na parc. CKN č. 226, Vonkajšie schody pri letnej kuchyni na parc. CKN č. 226 (ďalej len „predmet dražby“).

 

Opis predmetu dražby a Opis stavu predmetu dražby

Rodinný dom č.s. 54 na parc. CKN č. 226, k.ú. Veľké Raškovce

POPIS STAVBY

Jednopodlažný, nepodpivničený samostatne stojací rodinný dom v uličnej zástavbe obce. Podľa predložených dokladov - dom bol postavený v r. 1960, je po čiastočnej  rekonštrukcii - modernizácii okolo r. 2004, výmena strešnej krytiny, okien, kúpeľne, kuchyne, zateplenie stropu, farebná úprava fasády (údaje podľa vyjadrenia vlastníka). Vodovodná prípojka z verejného vodovodu, kanalizácia do žumpy, prípojka elektriny vzdušná, zemný plyn.

 

Technické riešenie:

1. Nadzemné podlažie

- Základy - betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou

- Zvislé nosné konštrukcie - murované z iných materiálov (škvarobetónové tvárnice) v skladobnej hrúbke nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM)

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové s čiastočným dodatočným zateplením

- Strecha - krovy - väznicové valbové; krytiny strechy na krove - plechové poplastované; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače)

- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - vápenné a vápenno-cementové hladké

- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min. do 1,35 m výšky;  - vane;  - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)

- Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - plastové s dvojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - hliníkové

- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - podlahoviny gumové, z PVC, laminátové, dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby

- Vybavenie kuchýň - sporák elektrický Fiko 2E21, sporák plynový s elektrickou rúrou Mora; - odsávač pár; - drezové umývadlo oceľové smaltované; - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)

- Vybavenie kúpeľní - vaňa oceľová smaltovaná; - umývadlo; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou; - pákové nerezové; záchod - splachovací s nádržkou na stene

- Vykurovanie - ústredné vykurovanie - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - kotol ústredného vykurovania značkové kotly, aj prevedenia turbo Vaillant,

- Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného (čiastočne plastové) potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický a kombinovaný s ústredným vykurovaním

- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové potrubie

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia (bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - s automatickým istením v zádverí

- Vnútorné rozvody plynu - rozvod zemného plynu

 

Dom bol postavený v roku 1960, rekonštrukcia v r. 2004. Počas životnosti bol zrekonštruovaný, udržiavaný, obývaný. Jeho opotrebenie vzhľadom na vek, technický stav, pravidelnú údržbu, nespresnenie roku dostavby kotolne bolo vypočítané analytickou metódou na 46,95 %.

 

POPIS PODLAŽÍ

1. Nadzemné podlažie

Dispozične je podlažie členené na tri izby, kuchyňu, komoru, kúpeľňu s WC, chodbu, predsieň, zádverie a kotolňu.

 

ZLÚČENÉ STAVBY

Hospodárska budova bez č.s. na parc. CKN č. 226

POPIS

Hospodárska budova je spojená s kôlňou - tvoria jeden celok s rôznym konštrukčným vyhotovením. Stavba slúži ako skladový priestor a dielňa. Na základe odlišnej vybavenosti je hodnotená samostatne.

 

Hospodárska budova bez č.s. na parc. CKN č. 226

POPIS STAVBY

Hospodárska budova bez č.s. postavená na parcele č. 226 pri rodinnom dome. Je murovanej konštrukcie so sedlovou strechou. Má jedno nadzemné podlažie.

Nosná konštrukcia murovaná zo škvarobetónových tvaroviek, na pásových základoch. Vonkajšia úprava povrchov striekaný brizolit, vnútorná úprava povrchov vápenná hladká. Krytina plechová. Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Podlaha betónová, dvere hladké plné, vráta drevené, z exteriérovej strany obité plechom, okná jednoduché, elektroinštalácia svetelná. Vykonávaná je bežná údržba. Stavba bola postavená okolo r. 1962. Jej životnosť vzhľadom na konštrukčné vyhotovenie, vek a technický stav znalec predpokladá na 80 rokov.

Kôlňa bez č.s. na parc. CKN č. 226

POPIS STAVBY

Kôlňa nadväzuje na hospodársku časť budovy, je bez č.s. postavená na parcele č. 226. Je drevenej konštrukcie so sedlovou strechou. Má jedno nadzemné podlažie.

Nosná konštrukcia z drevených stĺpikov jednostranne opláštených. Vonkajšia úprava povrchov nie je, vnútorná úprava povrchov nie je. Krytina plechová. Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Podlaha betónová, vráta zvlakové, okná nie sú, elektroinštalácia nie je. Vykonávaná je bežná údržba. Stavba bola postavená okolo r. 1960. Jej životnosť vzhľadom na konštrukčné vyhotovenie, vek a technický stav znalec predpokladá na 82 rokov, ukončenie životnosti s hospodárskou časťou.

PRÍSLUŠENSTVO

Letná kuchyňa bez č.s. na parc. CKN č. 226

POPIS STAVBY

Ide o murovanú letnú kuchyňu, umiestnenú za rodinným domom s plochou strechou, s plechovou krytinou, nie je zakreslená v katastrálnej mape.

 

Technické riešenie:

1. Podzemné podlažie

- Zvislé nosné konštrukcie - betónové, monolitické, bez tepelnej izolácie

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - železobetónové,

- Schodisko - cementový poter

- Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hladká omietka

- Podlaha upravený terén

- Výplne otvorov - dvere - drevené zvlakové; okná - jednoduché drevené alebo oceľové

- Vnútorné rozvody vody - len studenej

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - svetelná a motorická - poistkové automaty

 

1. Nadzemné podlažie

- Základy - bez podmurovky, iba základové pásy

- Zvislé nosné konštrukcie - murované zoo škvarobetónových tvárnic hrúbky nad 15 do 30 cm

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - trámčekové s podhľadom

- Strecha - krytina na plochých strechách - plechová pozinkovaná

- Úpravy vonkajších povrchov - striekaný brizolit

- Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hladká omietka

- Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - jednoduché drevené

- Podlahy - prevažne cementový poter

- Vnútorné vybavenie - kuchynský sporák na tuhé palivo

- Vnútorné rozvody vody - len studenej, elektrický bojler odpojený

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - len svetelná - poistkové automaty

 

Údržba je bežná, celkový stav je úmerný veku. Jej životnosť vzhľadom na konštrukčné vyhotovenie, vek a technický stav znalec predpokladá na 80 rokov.

Plot od ulice na parc. CKN č. 226

Plot od ulice pred domom na parc. CKN č. 226, dĺžky 36,40 m, je z betónovej podmurovky, oceľových stĺpikov a pletiva v rámoch. Výška plota je 1,35 m. Pohľadová výška výplne je 1,05 m. Plot bol postavený okolo roku 1975. Betónová podmurovka je udržiavaná, oceľové časti čiastočne skorodované. Na vstup na parc. CKN č. 226 slúžia oceľové vrátka a vráta. Vek 45 rokov. Na základe technického stavu, vykonávanej údržby a vyhotovenia znalec predpokladá životnosť plota na 50 rokov.

Plot zo strojového pletiva na parc. CKN č. 226, 227

Plot za domom na parc. CKN č. 226, 227, dĺžky 23,50 m, je z oceľových stĺpikov a strojového pletiva. Výška plota je 1,50 m. Pohľadová výška výplne je 1,50 m. Plot bol postavený okolo roku 2013. Oceľové časti sú skorodované. Vek 7 rokov. Na základe technického stavu, vykonávanej údržby a vyhotovenia znalec predpokladá životnosť plota na 30 rokov.

 

Studňa kopaná na parc. CKN č. 226

Kopaná studňa zo železobetónových skruží pri dome na dvore na parc. CKN č. 226 pod úrovňou upraveného terénu, hĺbka 7,00 m, urobená okolo roku 1960, vek 60 rokov.

Vzhľadom na vek a technický stav znalec predpokladá životnosť na 100 rokov.

 

Studňa vŕtaná na parc. CKN č. 226

Vŕtaná studňa priemeru do 300 mm, za domom na parc. CKN č. 226, hĺbka 10,00 m, urobená v roku 1970, vek 50 rokov. Vzhľadom na vek a technický stav znalec predpokladá životnosť na 60 rokov.

 

Vodovodná prípojka z verejného vodovodu na parc. CKN č. 226

Prípojka vody z verejného vodovodu do domu. Vodovodná prípojka je na parc. CKN č. 226. Prípojka je z PVC rúr DN 25, celková dĺžka 16,00 m, zriadená okolo r. 1991. Vzhľadom na konštrukciu znalec predpokladá životnosť na 50 rokov.

 

Vodomerná šachta na parc. CKN č. 226

Vodomerná šachta betónová pri dome, na parc. CKN č. 226, zriadená v r. 1991. Vzhľadom na vek a technický stav znalec predpokladá životnosť na 50 rokov.

 

Kanalizačná prípojka na parc. CKN č. 226

Prípojka kanalizácie z domu do žumpy. Kanalizačná prípojka je na parc. CKN č. 226. Prípojka je z PVC rúr DN 110, celková dĺžka 6,00 m, zriadená v r. 1986. Vzhľadom na konštrukciu sa životnosť predpokladá na 50 rokov.

 

Žumpa na parc. CKN č. 226

Žumpa pri dome na parc. CKN č. 226, betónová o rozmeroch 2,80*2,80*1,60 m, zriadená okolo r. 1986. Vzhľadom na vek, technické prevedenie, agresívne prostredie a technický stav sa životnosť predpokladá na 50 rokov.

 

Plynová prípojka na parc. CKN č. 226

Plynová prípojka na parc. CKN č. 226, od merača plynu s regulátorom v predzáhradke do domu, z oceľových rúr DN 40 mm, celková dĺžka 16,00 m, zriadená okolo r. 1987. Vzhľadom na vek a technický stav sa životnosť predpokladá na 50 rokov.

 

Vonkajší chodník pri dome na parc. CKN č. 226

Spevnená plocha - vstupný chodník a ostatné betónové plochy na parc. CKN č. 226, celková plocha 38,96 m2, vyhotovená z monolitického betónu. Postavená okolo roku 2010. Vzhľadom na vek a technický stav sa životnosť predpokladá na 40 rokov.

 

Spevnená plocha za domom na parc. CKN č. 226

Spevnená plocha medzi domom a letnou kuchyňou na parc. CKN č. 226, celková plocha 30,05 m2, vyhotovená zo zámkovej dlažby. Postavená okolo roku 2011. Vzhľadom na vek a technický stav sa životnosť predpokladá na 40 rokov.

 

Vonkajšie schody pri dome na parc. CKN č. 226

Vonkajšie schody pred vstupom do domu na parc. CKN č. 226, betónové na terén, povrch z keramickej dlažby, vyrovnávajú výškový rozdiel terénu a vstupu do domu. Celková dĺžka stupňa 7,65 m, zriadené v r. 1960. Na základe konštrukčného vyhotovenia a technického stavu sa životnosť predpokladá na 80 rokov.

 

Vonkajšie schody pri letnej kuchyni na parc. CKN č. 226

Vonkajšie schody pred vstupom do letnej kuchyne na parc. CKN č. 226, betónové na terén, povrch z cementového poteru, vyrovnávajú výškový rozdiel terénu a vstupu do 1. NP. Dĺžka stupňa 1,05 m, zriadené v r. 1960. Na základe konštrukčného vyhotovenia a technického stavu sa životnosť predpokladá na 80 rokov.

Pozemok parc. č. 226, k.ú. Veľké Raškovce

POPIS

Pozemky na predloženom LV č. 166, k.ú. Veľké Raškovce, parc. č. 226 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 925 m2.  

Pozemky sú situované v k.ú. Veľké Raškovce, v súvislej zástavbe rodinných domov, v širšom centre obce s dobrou vybavenosťou infraštruktúry. Prístup je z verejnej komunikácie. V blízkosti je súvislá zástavba rodinných domov, autobusová zastávka, kostol, obecný úrad, trávnaté plochy. Polohu hodnotím ako obec vzdialenú ccir. 25 km od okresného mesta Michalovce, 28 km od okresného mesta Trebišov, s dobrou vybavenosťou infraštruktúry.

Pozemok parc. č. 227, k.ú. Veľké Raškovce

POPIS

Pozemky na predloženom LV č. 166, k.ú. Veľké Raškovce, parc. č. 227 - záhrada o výmere 3085 m2.  

Pozemky sú situované v k.ú. Veľké Raškovce, v súvislej zástavbe rodinných domov, v širšom centre obce s dobrou vybavenosťou infraštruktúry. Prístup je z verejnej komunikácie, napojenie na IS je v značnej vzdialenosti z vyššími nákladmi. V blízkosti je súvislá zástavba rodinných domov, autobusová zastávka, kostol, obecný úrad, trávnaté plochy. Polohu hodnotím ako obec vzdialenú ccir. 25 km od okresného mesta Michalovce, 28 km od okresného mesta Trebišov, s dobrou vybavenosťou infraštruktúry.

 

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň dražby.

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 11.01.2021 o 11.00 hod.

Obhliadka 2: 12.01.2021 o 12.45 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0911 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK48 3100 0000 0043 5026 8216, vedený v Prima Banka Slovensko, a.s., VS: 0462020.

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu