Rodinný dom v obci Veľké Kapušany

Druh ponukyAktuálna dražba, Domy
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu15 800,-
Najnižšie podanie15 800,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky4 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania26.apríl 2018
Čas otvorenia12:00
Miesto konaniaNotársky úrad JUDr. Alexandry Palovčíkovej, Karola Kuzmányho 24, 071 01 Michalovce

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností nehnuteľností zapísaný na LV č. 1381, vedenom Okresným úradom Michalovce, Katastrálny odbor, Okres: Michalovce, Obec: VEĽKÉ KAPUŠANY, Katastrálne územie: Veľké Kapušany,

  • stavba so súp. č. 207 na parcele registra „C“ č. 95/2,  Druh stavby: Rodinný dom,
  • parcela registra „C“ č. 95/1 vo výmere 393 m2, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,
  • parcela registra „C“ č. 95/2 vo výmere 85 m2, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,
  • parcela registra „C“ č. 95/3 vo výmere 23 m2, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,
  • parcela registra „C“ č. 96 vo výmere 165 m2, Druh pozemku: Záhrady,

 (ďalej len „predmet dražby“).

 

Príslušenstvom: VEDĽAJŠIE STAVBY: hospodárska budova 1 na parc. č. 96, hospodárska budova 2 na parc. č. 96, Drobná stavba: kôlňa na parc. č. 96, PLOT  - čelný kovový, STUDŇA – kopaná, VONKAJŠIE ÚPRAVY: Vonkajšia úprava: prípojka vody, vodomerná šachta, prípojka kanalizácie, prípojka plynu, spevnené plochy.

 

Opis predmetu dražby:

Jedná sa o samostatne stojaci rodinný dom č.s. 207 na parc. č. 95/2 v uličnej zástavbe, nepodpivničený, s jedným nadzemným podlažím, na ul. Staničná 16 vo Veľkých Kapušanoch.

Dispozičné členenie: V 1.n.p. sa nachádzala predsieň, jedáleň, kuchyňa, kúpeľňa s WC a tri izby. Nehnuteľnosť sa nachádza v obci Veľké Kapušany, v zastavanom území obce, na okraji obce. Jedná sa o rodinný dom s dvorom a záhradou s priemerným dispozičným riešením. Nehnuteľnosť je v zanedbanom technickom stave - potrebná rozsiahla oprava, terén rovinatý, možnosť napojenia na všetky inžinierske siete.

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

 

 

 

Opis stavu predmetu dražby:

Rodinný dom č.s. 207 na parc. č. 95/2

Stavebno-technický popis:

Základy prevažne kamenné bez izolácie, zvislé nosné konštrukcie murovaná prevažne z nepálených tehál a kameňa hr. do 50 cm, prístavby z tvárnic hr. do 30 cm, strop drevený trámový s podhľadom, strecha prevažne hambálková, krytina prevažne plechová, klampiarske konštrukcie strechy chýbajú, parapety - časť chýba, fasádne omietky zdrsnené - poškodené, vnútorné omietky hladké - poškodené, vnútorný obklad kúpeľne a vane, okná dvojité a zdvojené drevené, dvere hladké plné alebo presklené, podlahy obytných miestností doskové a betón, podlahy ostatných miestností betón, PVC a keramická dlažba, vykurovanie - plynové gamatky 2 x, elektroinštalácia s poistkami, rozvod studenej a teplej vody, kanalizácia, zdroj teplej vody zásobníkový.

Vnútorné vybavenie:

V kuchyni kuchynská linka na báze dreva, elektrický sporák, v kúpeľni vaňa s obyčajnou batériou, umývadlo s pákovou batériou, splachovací záchod, zásobník TÚV.

Jednotlivé položky boli zatriedené podľa prevažujúceho, prípadne porovnateľného vyhotovenia.

Životnosť a opotrebenie:

Rodinný dom je napojený na všetky inžinierske siete. Podľa predloženého rozhodnutia č.j. výst. 66/1989 MNV Veľké Kapušany zo dňa 28.11.1989 bol daný do užívania v roku 1923. Na základe miestneho šetrenia a výpovede spoluvlastníčky prístavba postavená postupne v roku 1981, 1992 a 2005, v roku 1999 bol dom plynofikovaný a v roku 2004 vymenená strešná krytina. Údržba v súčasnosti zanedbaná, izolácia nefunkčná, krytina v časti plochej strechy zateká, murivo navlhnuté, napadnuté plesňou, v časti opadané, dvere, okná, podlahy, obklady poškodené, potrebná je rozsiahla oprava. Opotrebenie stanovené lineárnou metódou, so stanovením životnosti Bradáčovou kubickou metódou, základnú životnosť stanovená na 100 rokov (budovy na bývanie s obvodovým plášťom murovaným hr. 30 až 45 cm - životnosť 80 až 100 rokov).

 

  •  

Hospodárska budova 1 na parc. č. 96

Jedná sa o hospodársku budovu 1 postavenú na parc. č. 96 za rodinným domom. Stavba je drobná, je jednopodlažná, nepodpivničená, nie je evidovaná v geodetických ani v popisných údajoch katastra, k stavbe neboli predložené žiadne doklady, ani rozhodnutia príslušného stavebného úradu. Rozpočtový ukazovateľ stanovený na 1 m2. Základy betónové, zvislé nosné konštrukcie tvárnice hr. do 30 cm, strop drevený trámový, strecha plochá, krytina vlnitý plech, okno jednoduché, dvere hladké, podlaha hrubá betónová, vonkajšia a vnútorná omietka žiadna, vnútorné vybavenie žiadne. Stavba postavená a užívaná od roku 1982. Údržba zanedbaná, životnosť vzhľadom na zlý technický stav prvkov dlhodobej životnosti a zanedbanú údržbu znížená na 50 rokov.

Hospodárska budova 2 na parc. č. 96

Jedná sa o hospodársku budovu 2, postavenú na parc. č. 96 za rodinným domom. Stavba nie je drobná, je jednopodlažná, nepodpivničená, nie je evidovaná v geodetických ani v popisných údajoch katastra, k stavbe neboli predložené žiadne doklady, ani rozhodnutia príslušného stavebného úradu. Rozpočtový ukazovateľ stanovený na 1 m2. Základy betónové, zvislé nosné konštrukcie tvárnice hr. do 30 cm, strop drevený trámový, strecha hambálková, krytina plechová, okno jednoduché, dvere hladké, podlaha hrubá betónová, vonkajšia a vnútorná omietka žiadna, vnútorné vybavenie žiadne. Stavba postavená a užívaná od roku 1982. Údržba zanedbaná, životnosť vzhľadom na zlý technický stav prvkov dlhodobej životnosti a zanedbanú údržbu znížená na 60 rokov.

Drobná stavba: kôlňa na parc. č. 96

Jedná sa o kôlňu postavenú na parc. č. 96 za rodinným domom. Stavba je drobná, je jednopodlažná, nepodpivničená, nie je evidovaná v geodetických ani v popisných údajoch katastra, k stavbe neboli predložené žiadne doklady, ani rozhodnutia príslušného stavebného úradu. Rozpočtový ukazovateľ stanovený na 1 m2.

Základy betónové, zvislé nosné konštrukcie tvárnice hr. do 30 cm, strop drevený trámový, strecha plochá, krytina vlnitý plech, dvere hladké, podlaha hrubá betónová, vonkajšia a vnútorná omietka žiadna, vnútorné vybavenie žiadne. Stavba postavená a užívaná od roku 1982. Údržba zanedbaná, životnosť vzhľadom na zlý technický stav prvkov dlhodobej životnosti a zanedbanú údržbu znížená na 50 rokov.

PLOT  - čelný kovový

Jedná sa o oplotenie parcely č. 95/3 od miestnej komunikácie. Základy betónové s podmurovkou, plot kovový, plotové vráta a plotové vrátka kovové. Plot postavený a užívaný od roku 1982. Životnosť stanovená na 50 rokov.

Ostatné ploty sú v zlom technickom stave, nie sú predmetom ohodnotenia.

STUDŇA - kopaná

Jedná sa o kopanú studňu na parc. č. 96 za rodinným domom užívanú od roku 1945. Životnosť stanovená na 100 rokov.

Vonkajšia úprava: prípojka vody

Jedná sa o prípojku vody od vodomernej šachty k rodinnému domu cez parc. č. 95/1 užívanú od roku 1992. Životnosť stanovená na 50 rokov.

 

 

 

Vonkajšia úprava: vodomerná šachta

Jedná sa o vodomernú šachtu na parc. č. 95/1 pri rodinnom dome, užívanú od roku 1992. Životnosť stanovená na 50 rokov.

Vonkajšia úprava: prípojka kanalizácie

Jedná sa o prípojku kanalizácie od rodinného domu k mestskej kanalizácii cez parc. č. 95/1 a 95/3 užívanú od roku 1992. Životnosť stanovená na 50 rokov.

 

 

Vonkajšia úprava: prípojka plynu

Jedná sa o prípojku plynu od HUP k rodinnému domu cez parc. č. 95/1 a 95/3 užívanú od roku 1999. Životnosť stanovená na 50 rokov.

Vonkajšia úprava: spevnené plochy

Jedná sa o spevnené plochy užívané od roku 1981. Životnosť stanovená na 40 rokov.

 

POZEMKY POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU

Parcely sa nachádzajú v obci Veľké Kapušany, v zastavanom území, v evidencii nehnuteľnosti vedené ako zastavaná plocha - zastavaná hlavnou stavbou a záhrada. Zastavané sú rodinným domom s nižším štandardom vybavenia. Doprava autobusová a železničná, poloha obytná, infraštruktúra - veľmi dobrá vybavenosť - možnosť napojenia na všetky inžinierske siete. Povyšujúce ani redukujúce faktory sa neuvažujú.

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 03.04.2018 o 10.00 hod.

Obhliadka 2: 04.04.2018 o 14.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0903 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK4831000000004350268216, VS: 0012018, vedený v Prima banka Slovensko a.s..

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu