Rodinný dom v obci Svätá Mária

Stiahnuť

Znalecký posudok (1,71 MB)

Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (220 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Domy
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu40 300,-
Najnižšie podanie40 300,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky12 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania6.december 2018
Čas otvorenia10:00
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 273, vedenom Okresným úradom Trebišov, Katastrálny odbor, Okres: Trebišov, Obec: SVÄTÁ MÁRIA, Katastrálne územie: Pavlovo, a to:

  • stavba so súpisným číslom 35, ktorý je postavený na parcele registra "C" s parcelným číslom 247/2, rodinný dom;
  • stavba, ktorá je postavená na parcele registra "C"  s parcelným číslom 247/3; hospodárska budova
  • parcela registra "C" s parcelným číslom 247/1 o výmere 1290 m², druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,
  • parcela registra "C" s parcelným číslom 247/2 o výmere 211 m², druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,
  • parcela registra "C" s parcelným číslom 247/3 o výmere 69 m², druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,
  • parcela registra "C" s parcelným číslom 248 o výmere 3602 m², druh pozemku: Záhrady,

 (ďalej len "predmet dražby").

 

Príslušenstvo: Drobná stavba: Letná kuchyňa na parc. č. 247/2, Vedľajšie stavby: Hospodárska budova na parc. č. 247/3, PLOT – čelný, STUDŇA – kopaná, Vonkajšia úprava: prípojka vody, Vonkajšia úprava: vodomerná šachta, Vonkajšia úprava: prípojka kanalizácie, Vonkajšia úprava: žumpa, Vonkajšia úprava: prípojka plynu, Vonkajšia úprava: spevnené plochy

 

Opis predmetu dražby:

Rodinný dom č.s. 35 s letnou kuchyňou na parc. č. 247/2

Rodinný dom č.s. 35 je v geodetických údajoch katastra evidovaný na parc. č. 247/2 spolu s letnou kuchyňou. Stavby však nie sú prevádzkovo prepojené a ich vybavenie je odlišné, preto sú ohodnotené samostatne a následne sú zlúčené.

Umiestnenie stavby: Jedná sa o samostatne stojaci rodinný dom č.s. 35 na parc. č. 247/2 v uličnej zástavbe, nepodpivničený, s jedným nadzemným podlažím, v obci Svätá Mária, k.ú. Pavlovo.

Dispozičné členenie: V 1.n.p. sa nachádza chodba, kuchyňa, komora, kúpeľňa, WC, jedáleň, hala a tri izby.

 

 

Stavebno-technický popis: Základy prevažne kamenné s podmurovkou, nosná konštrukcia domu murovaná pôvodná časť z kameňa hr. do 60 cm, ostatné tehla a tvárnice hr. 30 - 40 cm (uvažujem položku „murivo kamenné hr. do 60 cm), strop drevený trámový s podhľadom, strecha manzardová, krytina AZC, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu strechy, parapety chýbajú, fasádne omietky brizolitové, vnútorné omietky hladké, vnútorný obklad kúpeľne, WC, kuchyne, dvere rámové (časť chýba), okná plastové so žalúziami, podlahy obytných miestností PVC a prevažne laminátové, podlahy ostatných miestností cementový poter, keramická dlažba, PVC a prevažne laminátové, vykurovanie ústredné, radiátory panelové, kotol plynový, zdroj teplej vody zásobníkový, elektroinštalácia svetelná a motorická, kanalizácia, rozvod studenej a teplej vody, rozvod plynu.

Vnútorné vybavenie: V kuchyni: kuchynská linka na báze dreva s keramickým obkladom, nerezový drez, stojanková batéria, plynový sporák, samostatná elektrická rúra, v kúpeľni: sprchovací kút, umývadlo, batérie pákové, vo WC splachovací záchod, v komore plynový kotol a zásobník TÚV.

Jednotlivé položky boli zatriedené podľa prevažujúceho, prípadne porovnateľného vyhotovenia.

 

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis stavu predmetu dražby:

Rodinný dom č.s. 35 s letnou kuchyňou na parc. č. 247/2

Rodinný dom bol napojený na elektrinu, obecný vodovod a plyn, kanalizácia napojená na žumpu. Na základe znalcom získaného potvrdenia č. 3-002/2018 Obce Svätá Mária zo dňa 03.09.2018 bol rodinný dom postavený pred rokom 1967. Iné doklady o veku stavby sa nezachovali. V zaslanom znaleckom posudku č. 131/2016 sa
v textovej časti uvádza, že na základe "tvrdenia majiteľa pôvodný rodinný dom bol postavený v roku 1948"
a "v roku 2012 prešiel kompletnou modernizáciou". Znalcom boli z internetového portálu získané staré topografické mapy obce z roku 1938 a z roku 1955 (viď. príloha znaleckého posudku), ktoré boli porovnané
a bolo zistené, že na mape z roku 1938 sa ešte rodinný dom nenachádzal, na mape z roku 1955 sa už nachádza pôvodný rodinný dom, z čoho teda vyplýva, že pôvodný rodinný dom bol postavený v rozmedzí rokov 1938-1955, čomu zodpovedá tvrdenie v predloženom znaleckom posudku č. 131/2016, že pôvodný rodinný dom bol postavený
v roku 1945, ako aj stavebno-technické riešenie a materiálové prevedenie stavby. Na základe vyjadrenia vlastníkov bol rodinný dom od roku 2012 kompletne modernizovaný - nové okná, podlahy, rozvody vody, kanalizácie, elektriny, plynu, kúrenia, vybavenie kúpeľne a v roku 2015 aj kuchyne. Pristavená bola aj časť chodby, ku ktorej však neboli predložené žiadne doklady ani povolenia príslušného stavebného úradu. Predpokladá sa, že k čiastočnej modernizácii došlo už okolo roku 1965 (vzhľadom na použitý materiál), kedy bola realizovaná krytina a brizolitové omietky. Stavba sa užíva, potrebné je dokončenie modernizácie exteriéru. Opotrebenie vzhľadom na realizovanú modernizáciu interiéru sa stanovuje zjednodušenou analytickou metódou, základnú životnosť sa stanovuje na 120 rokov.

 

Drobná stavba: letná kuchyňa na parc. č. 247/2

Základy betónové, zvislé nosné konštrukcie murované hr. do 30 cm, strop drevený trámový, strecha pultová, krytina plechová, dvere drevené, okná dvojité, podlaha betónová, vonkajšia omietka brizolitová, vnútorná omietka hladká, elektroinštalácia, rozvod studenej vody, vnútorné vybavenie - drez s batériou. Stavba postavená
a užívaná asi od roku 1965. Údržba vzhľadom na vek primeraná, potrebná oprava, životnosť sa stanovuje na 80 rokov. Jedná sa o letnú kuchyňu na parc. č. 247/2, pristavenú v zadnej časti k rodinnému domu. Stavba je drobná, jednopodlažná, nepodpivničená, je zakreslená v kópii z katastrálnej mapy spolu s rodinným domom, rozpočtový ukazovateľ sa stanovuje na 1 m2.

VEDĽAJŠIE STAVBY - hospodárska budova na parc. č. 247/3

Základy betónové, zvislé nosné konštrukcie tehla a tvárnice hr. do 30 cm, strop drevený trámový, strecha sedlová, krytina plechová, podlaha hrubá betónová, vonkajšia omietka brizolitová, vnútorná omietka hladká, okná prevažne jednoduché, dvere prevažne zvlakové, vráta plechové, elektroinštalácia, vnútorné vybavenie žiadne. Stavba postavená okolo roku 1967. Údržba zanedbaná, potrebná oprava, životnosť sa stanovuje na 70 rokov. Jedná sa o hospodársku budovu bez súpisného čísla na parc. č. 247/3, postavenú za rodinným domom. Stavba nie je drobná, je jednopodlažná, nepodpivničená, je evidovaná v popisných, aj geodetických údajoch katastra, rozpočtový ukazovateľ stanovujem na 1 m2.

PLOT - čelný

Jedná sa o oplotenie parc. č. 247/1 od miestnej komunikácie a od suseda. Základy betónové s podmurovkou, plot kovový, plotové vráta a plotové vrátka kovové. Plot postavený asi od roku 1970, životnosť sa stanovuje
na 55 rokov.

STUDŇA - kopaná

Jedná sa o kopanú studňu na parc. č. 247/1 pri rodinnom dome užívanú od roku 1945. Životnosť sa stanovuje na 100 rokov.

VONKAJŠIE ÚPRAVY:

Vonkajšia úprava: prípojka vody

Jedná sa o prípojku vody od vodomernej šachty do rodinného domu cez parc. č. 247/1, užívanú od roku 2012. Životnosť sa stanovuje na 50 rokov.

Vonkajšia úprava: vodomerná šachta

Jedná sa o vodomernú šachtu na parc. č. 247/1, na základe informácie z obecného úradu užívanú od roku 1985. Životnosť sa stanovuje na 60 rokov.

Vonkajšia úprava: prípojka kanalizácie

Jedná sa o prípojku kanalizácie od žumpy cez parc. č. 247/1 k rodinnému domu užívanú do roku 2012. Životnosť sa stanovuje na 60 rokov.

Vonkajšia úprava: žumpa

Jedná sa o žumpu pri rodinnom dome na parc. č. 247/1, podľa výpovede vlastníkov objemu 10 m3, na základe informácie z obecného úradu užívanú od roku 1985. Životnosť sa stanovuje na 60 rokov.

Vonkajšia úprava: prípojka plynu
Jedná sa o prípojku plynu k rodinného domu cez parc. č. 247/1, na základe informácie z obecného úradu užívanú do roku 1998. Životnosť sa stanovuje na 40 rokov.
 
 
Vonkajšia úprava: spevnené plochy

Jedná sa o spevnené plochy pri rodinnom dome na parc. č. 247/1 užívané od roku 2015. Životnosť sa stanovuje na 40 rokov.

POZEMKY  POLOHOVOU  DIFERENCIÁCIOU

Parcely sa nachádzajú v obci Svätá Mária, k.ú. Pavlovo, v zastavanom území, v evidencii nehnuteľnosti vedené ako zastavaná plocha a záhrada. Zastavané sú rodinným domom so štandardným vybavením, doprava autobusová, poloha obytná, infraštruktúra - dobrá vybavenosť, možnosť napojenia na elektrinu, plyn a vodovod.

K parc. č. 248 je možný prístup z obecnej komunikácie zo západnej strany. Povyšujúce ani redukujúce faktory neuvažujem.

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 21.11.2018 o 09.00 hod.

 Obhliadka 2: 22.11.2018 o 13.00 hod.

 

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0907 420 820.

Spôsob zloženia zábezpeky

  1. bezhotovostný prevod na bankový účet dražobníka, č. účtu: IBAN SK4831000000004350268216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., VS:00992018,
  2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese sídla dražobníka - Masarykova 21, 040 01 Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
  3. banková záruka,
  4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu