Rodinný dom v obci Sečovce

Stiahnuť

Znalecký posudok (825 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Domy
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu25 300,-
Najnižšie podanie25 300,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky7 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania11.jún 2019
Čas otvorenia9:00
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

  1. súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 1927 vedenom Okresným úradom Trebišov – katastrálny odbor, pre obec: Sečovce, katastrálne územie: Sečovce, ako:
  • stavba so súp. číslom 1326, nachádzajúca sa na parcele reg. „C“ č. 4937/1, Rodinný dom,
  • parcela reg. „C“ č. 4937/1 vo výmere 907 m2, Zastavaná plocha a nádvorie,
  • parcela reg. „C“ č. 4937/2 vo výmere 678 m2, Záhrada, (ďalej len "predmet dražby").

 

Opis predmetu dražby:

Rodinný dom č.s. 1326, Albínovská 69, obec Sečovce, k.ú. Sečovce (okr. Trebišov)

Jednopodlažný rodinný dom s čiastočným podpivničením je postavený na parc. KN č. 4937/1. K hodnotenej nehnuteľnosti je prístup z obecnej komunikácie. Rodinný dom je napojený na rozvod ELI. Voda je z vlastnej studne. Plynová prípojka je prevedená, avšak dodávka plynu je zastavaná a kanalizácia je odvedená do trativodu.

1.nadzemné podlažie je prístupné priamo z dvornej časti. Hlavným vchodom je prístupná chodba, kuchyňa, dve izby, špajza a kúpeľňa. Osobitný vchod má jedna izba.

 

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis stavu predmetu dražby:

Rodinný dom č.s. 1326, Albínovská 69, obec Sečovce, k.ú. Sečovce (okr. Trebišov)

Rodinný dom sa nachádza v okrajovej časti mesta Sečovce časť Albinovo, vzdialenej od centra cca 5 km. Mesto Sečovce je vzdialené 12 km od okresného mesta Trebišov. Ohodnocovaný rodinný dom sa nachádza v časti obce zastavanej rodinnými domami pôvodnými a taktiež sa tu realizuje nová výstavba. Je postavený na  p.č. 4937/1,
na takmer rovinatom teréne s dobrým prístupom priamo z ulice. V obci je možné napojenie na ELI, plyn, vodu
a kanalizáciu. Samotný RD je napojený elektrickú sieť a plynovod, avšak v čase obhliadky bol odber plynu zastavený. Kanalizácia je riešená do trativodu. Voda je riešená z vlastnej studne na pozemku. Prístup
na nehnuteľnosť je z miestnej verejnej komunikácie. Polohu nehnuteľnosti vzhľadom k centru obce, komunikačných a dopravných väzieb hodnotím ako okrajovú. V meste Sečovce je zriadený mestský úrad, materská škola, základná škola, predajňa potravín, zmiešaného tovaru, časť Albínovo nemá vybudovanú žiadnu občiansku vybavenosť. Dopravné spojenie s okresným mestom je autobusovou dopravou s dobrou úpravou ciest
a železničnou dopravou.

Pri určení veku rodinného domu znalec vychádzal potvrdenia Mesta Sečovce, na ktorom je uvedené, že stavba sa stala užívania schopnou v roku 1947 a prístavba bola daná do užívania v roku 1958. Tomuto údaju zodpovedajú použité materiály, pôdorysné usporiadanie a celkové opotrebenie stavby.

PRÍSLUŠENSTVO: Sklad na parcele č. 4937/1, studňa na parcele č. 4937/1,  Vodovodná prípojka zo studne, Plynová prípojka

Sklad na parcele č. 4937/1:

Drobná stavba slúži ako príslušenstvo k rodinnému domu a je umiestnená vedľa rodinného domu na parcele č. 4937/1.  Dispozičné riešenie: Pozostáva z jednej miestnosti v súčasnosti slúžiacej ako sklad.

Plynová prípojka:

Plynová prípojka vedená od bodu napojenia v ulici k rodinnému domu. V čase obhliadky bol rodinný dom odpojený od dodávky plynu.

 

POZEMKY

Pozemok sa nachádza v zastavanom území obce Sečovce časť Albínov, v zástavbe rodinných domov a je prístupný po spevnenej obecnej komunikácii. Pozemok tvorí parcela č. 4937/1 (zastavané plochy a nádvoria),
na ktorej je postavený rodinný dom s príslušenstvom a parcela č. 4937/2 (záhrady). Reliéf terénu je rovinatý, dostatočne široký smerom k ulici. Spojenie s okresným mestom Trebišov je autobusovou dopravou
so vzdialenosťou cca 12 km. V obci sú vybudované inžinierske siete, a to rozvod ELI, voda, kanalizácia a plyn.

Východiskovú hodnotu pozemku na základe prieskumu predaja v danej lokalite, ponuke realitných kancelárií, poloha v obci určujem v zmysle vyhlášky pre obce nad 5 000 obyvateľov s uplatneným povyšujúceho faktora
vo výške 1,5. Vzhľadom na výmeru pozemku je uplatnený ponižujúci faktor vo výške 0,9.

 

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 27.05.2019 o 10.00 hod.

Obhliadka 2: 28.05.2019 o 13.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0911 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

  1. bezhotovostný prevod na bankový účet dražobníka, č. účtu: IBAN SK4831000000004350268216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., VS:72019,
  2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese sídla dražobníka - Masarykova 21, 040 01 Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
  3. banková záruka,
  4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu