Rodinný dom v obci Sása

Stiahnuť

Znalecký posudok (1,18 MB)

Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (277 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Domy
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu6 500,-
Najnižšie podanie6 500,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky1 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania25.október 2019
Čas otvorenia10:00
Miesto konaniaNotársky úrad JUDr. Janky Antalovej, notár so sídlom: Bélu Bartóka 16 979 01 Rimavská Sobota

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 10 vedenom Okresným úradom Revúca – katastrálny odbor, pre obec: SÁSA, katastrálne územie: Sása ako:

  • stavba so súpisným číslom 33, nachádzajúca sa na parcele reg. „C“ KN s parcelným číslom 34, druh stavby: rodinný dom,
  • parcela registra „C“ KN s parcelným číslom 34 o výmere 421 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie.
Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva najmä: Oplotenie od ulice

 (ďalej len „predmet dražby“).

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

 

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:

 
Rodinný dom č.s. 33, obec Sása, k.ú. Sása (okr.Revúca)

POPIS STAVBY

Charakteristiky objektu a dispozičné riešenie:

Bytové budovy sú stavby, v ktorých najmenej polovica podlahovej plochy je určená na bývanie.

Rodinný dom je budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie. Keďže sú splnené všetky uvedené kritéria hodnotím ho ako rodinný dom.

Jednopodlažný rodinný s podpivničením je postavený na parc. KN č. 34. K hodnotenej nehnuteľnosti je prístup z obecnej komunikácie.

Rodinný dom nebol sprístupnený z interiérovej časti, tento stav bol zisťovaný miestnym šetrením, výpoveďou osoby v príbuzenskom stave, ktorá poskytla aj skôr spracovaný znalecký posudok s číslom 594-46/1986 vypracovaný Jurajom Kiňom.

Rodinný dom je napojený na rozvod ELI. Kanalizácia na mieste je riešená do trativodu. V obci sú prevedené inžinierske siete v rozsahu ELI, voda.

Dispozičné riešenie:

1.nadzemné podlažie pozostáva z kuchyne, izby, komory a skladu, kde je umiestnená vykurovacia pec, čo je zrejmé z neodborne stanoveného komínového telesa. Hlavný vstup je prestrešený a prístupný predloženým schodišťom. Podzemné podlažie tvorí jedna miestnosť slúžiaca ako sklad a je prístupné z dvornej časti. Už z exteriéru je zrejmé že na nehnuteľnosti je zanedbaná údržba. 

Pri určení veku rodinného domu znalec vychádzal zo súdnoznaleckého posudku, kde je uvedené, že stavba sa stala užívania schopnou v roku 1905 a v roku 1987 bola povolená oprava nehnuteľnosti. Týmto údajom zodpovedajú použité materiály, pôdorysné usporiadanie a celkové opotrebenie stavby so zanedbanou údržbou. 

Pre metodiku USI Žilina bol použitý index cien stavebných prác na precenenie rozpočtov do CÚ 1. štvrťrok 2019 - IV. štvrťrok 1996, spracovaných pomocou pomeru indexov cien stavebných prác SÚ SR za stavebníctvo ako celok.

 

PRÍSLUŠENSTVO

Oplotenie od ulice: Oplotenie od uličnej čiary. Je neudržiavané.

 

POZEMKY

POZEMOK POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU

POPIS

Pozemok sa nachádza v zastavanom území obce Sasa, v zástavbe rodinných domov a je prístupný po spevnenej obecnej komunikácii. Pozemok tvorí parcela č. 34 (zastavané plochy a nádvoria), na ktorej je postavený rodinný dom s príslušenstvom. Reliéf terénu je temer rovinatý, dostatočne široký smerom k ulici. Spojenie s okresným mestom Revúca je autobusovou dopravou so vzdialenosťou cca 29 km (40 min. autom). V obci sú vybudované inžinierske siete, a to rozvod ELI a vodovod.

Východiskovú hodnotu pozemku na základe prieskumu predaja v danej lokalite, ponuke realitných kancelárií, poloha v obci určujem v zmysle vyhlášky pre obce nad 5 000 obyvateľov. V obci nebol zaznamenaný zvýšená záujem o kúpu.

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 07.10.2019 o 10.00 hod.

Obhliadka 2: 14.10.2019 o 14.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0911 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK4831000000004350268216, VS: 572019, vedený v Prima banka Slovensko a.s..

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu