Rodinný dom v obci Ratnovce

Druh ponukyAktuálna dražba, Domy
LokalitaTrnavský kraj
Ohodnotenie predmetu30 000,-
Najnižšie podanie30 000,-
Minimálne prihodenie300,-
Výška zábezpeky8 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania17.máj 2018
Čas otvorenia14:00
Miesto konaniaPriestory spoločnosti Dom Dražieb s.r.o., Podzámska 37, 920 01 Hlohovec

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 660, vedenom Piešťany, Katastrálny odbor, Okres: Piešťany, Obec: RATNOVCE, Katastrálne územie: Ratnovce,

  • stavba so súp. č. 128 na parcele registra „C“ č. 52, Druh stavby: Rodinný dom,
  • parcela registra „C“ č. 52 vo výmere 97 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,
  • parcela registra „C“ č. 62/1 vo výmere 205 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,

(ďalej len „predmet dražby“).

 

Príslušenstvo: plot od ulice s bránou, plot vo dvore s bránkou, vodovodná prípojka, vodomerná šachta, kanalizácia do žumpy, žumpa, elektrická prípojka, nedokončená plynová prípojka, betónové plochy, vonkajšie schody.

 

Opis predmetu dražby:

Dom je samostatne stojaci, štvorcového pôdorysu, postavený v mierne svahovitom teréne, je čiastočne podpivničený, má dve nadzemné podlažia a manzardu, pôvodná stavba bola postavená v roku 1945, prístavba vstupnej časti v roku 1978, od roku 2009 bola vykonaná modernizácia spočívajúca z výmeny väčšiny pôvodných drevených okien a balkónových dverí druhého NP za plastové s izolačným dvoj sklom, čiastočne boli vymenené pôvodné nášľapné vrstvy podláh, zmodernizovaná kúpeľňa a kuchyňa a boli vybudované nové prípojky inžinierskych sietí.

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis stavu predmetu dražby:

RD s.č. 128 na p.č. 52

POPIS STAVBY

Základy sú betónové s hydroizoláciou, steny nadzemných častí sú murované prevažne z tehál, na niektorých miestach sa vyskytujú zvislé trhliny, soklové murivo nie je omietnuté, stropy sú drevené trámové s rovným omietnutým podhľadom, v niektorých častiach sú kútové trhliny, v časti prístavby je strop značne poškodený zatečením a nadmerným vytvorením plesní, krov je drevený, strecha manzardová s betónovou škridlou, dažďové žľaby a zvody sú z pozinkovaného plechu, parapety sú opatrené hliníkovým plechom, vonkajšie omietky sú zo striekaného brizolitu, čiastočne poškodené, vnútorné omietky sú vápenné hladené, čiastočne poškodené, vstupné dvere sú novšie plastové s presklením, vykurovanie v dome je ústredné, radiátory prevažne liatinové rebrové, zavedená je svetelná elektroinštalácia, v časti I.NP zo strany dvora je zásuvka motorickej elektroinštalácie.

Podzemnú časť tvorí jedna miestnosť s kotlom ústredného kúrenia na tuhé palivo, steny sú betónové s hrubou vápennou omietkou, strop železobetónový, vstup betónovými schodmi, podlaha betónová s cementovým poterom, okná jednoduché, prvé nadzemné podlažie dispozične pozostáva z pôvodnej časti s obývacou izbou, kuchyňou a chodby so schodmi do PP a II.NP, taktiež z prístavby so závetrím, pôvodne zamýšľanej verandy s následne dobudovanými priestormi kúpeľne a špajze, vstup z dvora je vonkajšími betónovými schodmi cez verandu, povrch podlahy v obývacej izbe je z drevených parkiet, interiérové dvere sú drevené prevažne rámové s výplňou v drevených zárubniach, schody sú točité železobetónové s olejovým náterom stupňov, v kuchyni je kuchynská linka so smaltovaným jednodielnym drezom a stojánkovou pákovou batériou, vedľa linky je elektrický sporák, v kúpeľni je novší kútový sprchový kút s tryskami, keramické umývadlo s pákovou batériou a kombi záchod, závesný elektrický ohrievač úžitkovej vody typ Tatramat je nefunkčný, povrch podlahy je z novšej keramickej dlažby, steny kúpeľne s WC sú obložené novším keramickým obkladom, na strope sú plesne, druhé nadzemné podlažie dispozične pozostáva z troch izieb a chodby so schodmi do povalového priestoru s neobývanou manzardovou izbou, nášľapné vrstvy podláh sú v izbách z drevených paluboviek, interiérové dvere sú drevené prevažne hladké v drevených zárubniach, schody sú železobetónové s olejovým náterom stupňov.

Dom je napojený na obecný vodovod s novšou vodomernou šachtou, kanalizácia je zvedená do novšie vybudovanej žumpy, elektrická prípojka je podzemná, rozvodná skrinka novšia s automatickými ističmi, dom je možné napojiť na novovybudovanú plynovú prípojku. Plot od ulice má betónovú podmurovku, výplň z plechu, súčasťou plotu je dvojkrídlová plechová brána, plot vo dvore s bránkou je z čiastočne poškodených drevených zvislých dosiek, spevnené plochy sú z monolitického betónu.

Rodinný dom súpisné číslo 128 sa nachádza v zastavanom území obce Ratnovce v rovnomennom katastrálnom území. Obec Ratnovce je vzdialená komunikáciami cca 4,2 km juhovýchodne od centra okresného mesta Piešťany. V obci je základná škola, materská škola, predajňa potravinárskeho tovaru, pohostinstvo, zariadenie pre údržbu a opravu motorových vozidiel, telocvičňa, ihrisko pre futbal, knižnica, verejný vodovod, rozvodná sieť plynu, samostatná ambulancia lekára stomatológa. V blízkosti sú rodinné domy. Lokalita, v ktorej sa nachádza ohodnocovaný rodinný dom je umiestnená v severovýchodnej okrajovej časti obce. V lokalite sa nenachádzajú zariadenia, ktoré by produkovali škodlivé exhaláty, hluk, otrasy, a pod. Okolité pozemky sú mierne svahovité, takmer rovinaté. Dopravné a komunikačné napojenie na verejné štátne komunikácie je vyhovujúce. Je možnosť napojenia na obecný vodovod, plyn a elektrický rozvod.

 

POZEMKY

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

POZEMKY POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU

pozemok

POPIS

Pozemky parcelné číslo 52 a 62/1 sú zaradené v katastri nehnuteľností ako zastavané plochy a nádvoria. Pozemky sa nachádzajú v zastavanom území obce Ratnovce v rovnomennom katastrálnom území. Obec Ratnovce má podľa údaju z internetovej stránky cca 1.020 obyvateľov. V mieste, kde sa nachádzajú ohodnocované pozemky je možnosť napojenia na obecný vodovod, elektrický rozvod a rozvod plynu. Pozemky sú mierne svahovité, takmer rovinaté.

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 26.04.2018 o 11.00 hod.

Obhliadka 2: 27.04.2018 o 15.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0903 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK4831000000004350268216, VS: 0342018, vedený v Prima banka Slovensko a.s..

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu