Rodinný dom v obci Partizánske

Stiahnuť

Znalecký posudok (958 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Domy
LokalitaTrenčianský kraj
Ohodnotenie predmetu65 500,-
Najnižšie podanie65 500,-
Minimálne prihodenie1 000,-
Výška zábezpeky8 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania28.marec 2019
Čas otvorenia13:00
Miesto konaniaNotársky úrad JUDr. Aleny Mesárošovej, Damborského 3 949 01 Nitra, prízemie, kancelária notára

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 178, vedenom Okresným úradom Partizánske - Katastrálny odbor, Okres: Partizánske, obec: Partizánske, Katastrálne územie: Malé Bielice, a to:

  • stavba so súpisným číslom 174 nachádzajúca sa na parcele č. 78, Rodinný dom,
  • parcela registra „C“ číslo: 77/1 vo výmere 160 m2, záhrada,

parcela registra „C“ číslo: 78 vo výmere 329 m2, zastavaná plocha a nádvorie,

 

Príslušenstvo: Prístrešok pre psa na parc.KN č.77/1, Plot odd. pozemok od ulice v čele ako i v časti predzáhradky, Plot odd. pozemok z pravej a zadnej strane v časti dvora, Studňa, prípojka elektriny do RD, prípojka plynu, žumpa, kanalizačná prípojka – splašková, prípojka vody, prípojka vody, vodomerná šachta, bazén, oporné múry terasy, spevnené plocha terasy, spevnené plocha z keramickej dlažby, spevnené plochy betónové.

(ďalej len "predmet dražby").

 

Opis predmetu dražby:

Samostatne stojaca stavba rodinného domu so s.č.174 s čiastočným podpivničením a s prízemím ako i s rozčlenením na pôvodnú i prístavbovú časť so stavebnotechnickým popisom v časti prízemia uvedenom. Stavba je postavená na parc.č.78 v k.ú. Malé Bielice.

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis stavu predmetu dražby:

RODINNÉ DOMY

Rodinný dom s.č.174 na parc.č.78

POPIS STAVBY

Stavebnotechnický popis: JKSO: 803 611, KS: 111 0 je bližšie uvedený v popise jednotlivých podlaží. Dispozičné riešenie podlaží je nasledovné.

1. P. P - suterén

Dispozičné riešenie pozostáva z chodby, práčovne, kotolne a skladu.

1. N.P - prízemie, pôv. stavba

Dispozičné riešenie pozostáva z 3-och izieb, verandy, kúpeľne, chodby, komory, kuchyne a miestnosti špajze.

1. N. P - prízemie, prístavba

Dispozičné riešenie pozostáva z uzatvoreného schodiska.

Vek stavby je určený na základe dodatočne vydaného kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu RD spájajúcu sa s rokom 1997. V rozhodnutí je však i údaj k vydanému stavebnému povoleniu pod č.j.2585/1959 zo dňa 20.5.1959. Vek pôvodnej stavby je potom určený s pripočítaním lehoty 2-och rokov a tak je spájaný s rokom 1961. Vek stavby je potom k roku vypracovania zn. posudku 57 rokov. 2018-1961= 57 rokov. Údržba stavby je primeraná veku a kvalite vyhotovenia predmetnej stavby RD.

Počas životnosti – sa uvažuje, že v roku 2008 došlo k podstatnej rekonštrukcii stavby, avšak bez modernizácie kúpeľne, ktorú však realizovali v roku 2010 súčasný vlastníci vrátane podstatnej časti sadrokartónových podhľadov u stropných konštrukcií, ako i položenia veľkoplošných parkiet v izbe.

Uvedené investície do prvkov krátkodobej životnosti je zohľadnená vo výpočte s analytickou metódou.

POPIS PODLAŽÍ

1. Podzemné podlažie

Osadenie do terénu do 1,0 m bez zvislej vodotesnej izolácie. Murivo z monolitického betónu. Deliace konštrukcie sú betónové. Vnútorné omietky stien nie sú -(uvažuje sa s omietkami vápennými hladkými). Stropy sú železobetónové. Fasádne omietky sú cementové škrabané 1 x do 2/3 ín ako i 2 x do 1/ ice. Schody s povrchovou úpravou z keramickej dlažby. Uvažuje sa, že dvere sú plné hladké. Okná sú prevažujúce kovové jednoduché, je však osadené i okno plástové. Dlažby a podlahy ostatných miestností - iba podkladné betóny bez podkladných a nášľapných vrstiev a tak u danej položky sa uvažuje so 40% nou dokončenosťou. Elektroinštalácia sú urobené rozvody na 380 V. Rozvod studenej vody s pozinkovaným potrubím. Inštalácia zemného plynu. Kanalizácia uvažuje sa 1 x PVC potrubie. Zdroj teplej vody - 1 x obojživelník a 1 ks elektrický ohrievač- uvažuje sa s nimi v časti prízemia. Zdroj vykurovania - osadený kotol ÚK plynový – uvažuje sa s ním v prízemí. Vodovodné batérie - 2 ks ostatné.

1. Nadzemné podlažie

Základy betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou. Murivo – uvažuje sa, že je z iných materiálov s nameranou hubkou 50 cm. Podmúrovka s podpivničeným do 3/4 ín s priemernou omietanou podmúrovkou do 100 cm. Deliace konštrukcie sú tehlové. Vnútorné omietky stien sú vápenné hladké. Stropy drevené trámové s podhľadom. Uvažuje sa, že krov je stanový. Krytina strechy na krove je škridla ťahaná dražková.. Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, žľaby, zvody a záveterné lišty. Klampiarske konštrukcie ostatné - z hlinkového plechu. Fasádne omietky 4 x nad 2/3 iny brizolitové omietky. Uvažuje sa, že dvere sú plné hladké dyhované. Okná sú plástové. Okenné žalúzie sú kovové. Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - veľkoplošné parkety ako prevažujúce u jednej z izieb je korok. Dlažby a podlahy ostatných miestností - keramické dlažby /uvažuje sa/. Ústredné vykurovanie je teplovodné s plechovými radiátormi. Elektroinštalácia sú urobené rozvody na 380 V. Rozvod studenej i teplej vody z plástového potrubia. Inštalácia zemného plynu. Kanalizácia /uvažuje sa/ 1 x PVC potrubie. Zdroj teplej vody - 1 x elektrický ohrievač + 1 x obojživelník s osadením v suteréne. Zdroj vykurovania - osadený kotol ÚK plynový. Vybavenie kuchyne - sporák plynový s elektrickou rúrou, osadený odsávač pár, drezové umývadlo nerezové, kuchynská linka na báze dreva s rozvinutou šírkou 3,5 m. Vnútorné vybavenie - umývadlo 1 ks, samostatná sprcha 1 ks. Vodovodné batérie - 1 ks páková sprchová, ako i 2 ks pákové nerezové. Záchod je osadený splachovací "geberit". Vnútorné obklady – v prevažnej časti kúpeľne nad 1,35 m, v samostatnej sprche ako i v kuchyni pri sporáku a dreze. Elektrický rozvádzač uvažuje sa, že je osadený s ističmi - vidieť však i poistky.

 

PRÍSLUŠENSTVO

Prístrešok pre psa na parc.KN č.77/1

POPIS STAVBY

Stavba prístrešku je postavená v časti záhrady na parc.č.77/1 so stavebnotechickým popisom v časti prízemia uvedenom.

Vlastník nepredložil doklady o veku predmetnej stavby a tak vek stavby je určený na základe technického stavu stavby ako i konštrukčného vyhotovenia a je spájaný s rokom 2010. Vek stavby je potom k roku vypracovania zn. posudku je 3 roky. 2018-2015= 3 roky.

Mimoriadne deštrukčné zmeny v základových konštrukciách, alebo v obvodovom murive nie je vidieť. Posúdením technického stavu stavby a konštrukčného vyhotovenia stavby výpočet s lineárnou metódou so základnou životnosťou 30 rokov.

POPIS PODLAŽÍ

1. Nadzemné podlažie

Základy iba pätky pod stĺpami. Zvislé konštrukcie kovová nosná konštrukcia s drôtenou výplňou - prichytené ohradové pletivo. Krov iba ľahká konštrukcia s nevyhovujúcim spádom. Krytiny strechy na - prvky na pero a drážku z PVC nepoužiteĺné na funkčnú krytinu. Vnútorná úprava povrchov- uvažujem náter. Vonkajšia úprava – náter /uvažuje sa/. Dvere kovové s drôtenou výplňou /uvažuje sa/.

 

Plot odd. pozemok od ulice v čele ako i v časti predzáhradky

Plot situovaný v čele pozemku ako i z bočnej vonkajšej strany predzáhradky. Plot je zhotovený na bet. základových konštrukciách i s podmúrovkou a vrchnou konštrukciou plota z kovových stĺpikov a prichytených kovových vložiek s drôtenou výplňou. Celková dĺžka plotu je 20,45 m a s výškou výplne 1,0 m. Pohľadová plocha výplne je potom 20,45 m2. 

Vek plotu je určený odhadom na 54 rokov. 2018-1964= 54 rokov. Životnosť je určená vzhľadom na konštrukčné vyhotovenie na 60 rokov.

 

Plot odd. pozemok v predzáhradke so vstupom z dvora

Plot situovaný v časti predzáhradky z dvora. Plot je zhotovený na bet. základových konštrukciách i s podmúrovkou a vrchnou rámovou konštrukciou plota do zvislou výplňou. Celková dĺžka plotu je 4,40 m a s výškou výplne 0,86 m. Pohľadová plocha výplne je potom 3,78 m2.

Vek plotu je určený odhadom na 1 rok na základe vyjadrenia vlastníka nehnuteľnosti. 2018-2017= 1 rok. Životnosť je určená vzhľadom na konštrukčné vyhotovenie na 40 rokov.

Do plota sú osadené plotové vráta a vrátka kovovej konštrukcie so zvislou doštenou výplňou.

 

Plot odd. pozemok z pravej a zadnej strane v časti dvora

Plot situovaný v bočnej a zadnej strane dvora už s druhotným použitím. Plot je zhotovený z osadených kovových stĺpikov uchytených v zemi bez obetónovania a z prichyteného drôteného pletiva. Celková dĺžka plotu je 30 m a s výškou výplne 1,60 m. Pohľadová plocha výplne je potom 48 m2.

Vek plotu je určený odhadom na 7 rokov tak ako uvádza vlastník nehnuteľnosti 2018-2011= 7 rokov. Životnosť je určená vzhľadom na konštrukčné vyhotovenie a druhotné použitie na 25 rokov.

 

Studňa

Studňa kopaná s odhadovanou hĺbkou 10 m s priemerom 900 mm bez osadeného ručného čerpadla s umiestnením v predzahrádke RD na parc.č.78. Vek studne je určený odhadom na 57 rokov. 2018-1961= 57 rokov. Životnosť studne určená na 100 rokov.

 

Prípojka elektriny do RD

Zemná prípojka elektriny s nameranou dĺžkou 1,0 m zo stĺpa po meranie v oplotení a následne pokračujúca predzáhradkou v dĺžke 5,40 m do stavby RD. Uvažujem odhadom, že vonkajšia úprava bola vybudovaná v roku 1994. Vek k dátumu vypracovania zn. posudku je potom 24 rokov. 2018-1994= 24 rokov. Predpokladaná životnosť určená na 50 rokov.

 

Prípojka plynu

Prípojka plynu s bodom napojenia na verejný rozvod vo vzdialenosti 5,0 m od bočného oplotenia predzáhradky a s následným vstupom do domu pravdepodobne v suteréne RD. Celková dĺžka prípojky je potom 11 m. Uvažuje sa, že vonkajšia úprava bola vybudovaná v roku 1990. Vek k dátumu vypracovania zn. posudku je potom 28 rokov. 2018-1990=28 rokov. Predpokladaná životnosť uje určená na 50 rokov.

 

Žumpa

Betónová žumpa s odhadovanou kubatúrou 10 m3.o.p s umiestnením v časti dvora. Uvažuje sa, že vonkajšia úprava bola vybudovaná v roku 1974. Vek k dátumu vypracovania zn. posudku je potom 44 rokov. 2018-1974= 44 rokov. Predpokladaná životnosť je určená na 80 rokov.

 

Kanalizačná prípojka - splašková

Kanalizačná prípojka s odhadovanou dĺžkou 4 m vystupujúca z domu s napojením na žumpu v časti dvora zhotovená z kameniny s priemerom 150 mm. Uvažujem, že vonkajšia úprava bola vybudovaná v roku 1974. Vek k dátumu vypracovania zn.posudku je potom 44 rokov. 2018-1974= 44 rokov. Predpokladaná životnosť je určená na 60 rokov.

 

Prípojka vody

Prípojka vody z verejného rozvodu s odhadovanou dĺžkou 7,40 m. Bod napojenia je na verejný rozvod so vzdialenosťou 2 m po čelné oplotenie s následným prechodom cez VŠ a potom do suterénu RD. Uvažuje sa, že vonkajšia úprava bola vybudovaná v roku 1988. Vek k dátumu vypracovania zn. posudku je potom 30 rokov. 2018-1988= 30 rokov. Predpokladaná životnosť je určená na 50 rokov.

 
Vodomerná šachta

Tehlová vodomerná šachta s vypočítanou kubatúrou 2,38 m3.o.p s umiestnením v časti predzáhradky u čelného oplotenia. Uvažuje sa, že vonkajšia úprava bola vybudovaná v roku 1988. Vek k dátumu vypracovania zn. posudku je potom 30 rokov. 2018-1988= 30 rokov. Predpokladaná životnosť je určená na 50 rokov.

 

Bazén

Betónový bazén s umiestnením v časti dvora s vypočítanou kubatúrou 10,30 m3.o.p. Uvažuje sa, že vonkajšia úprava bola vybudovaná v roku 2015. Vek k dátumu vypracovania zn. posudku je potom 3 roky. 2018-2015= 3 roky. Predpokladaná životnosť je určená na 50 rokov.

 

Oporné múry terasy

Tehlová vodomerná šachta s vypočítanou kubatúrou 2,38 m3.o.p s umiestnením v časti predzáhradky u čelného oplotenia. Uvažuje sa, že vonkajšia úprava bola vybudovaná v roku 1988. Vek k dátumu vypracovania zn. posudku je potom 30 rokov. 2018-1988= 30 rokov. Predpokladaná životnosť je určená na 50 rokov.

 

Spevnené plocha terasy

Spevnená betónová plocha terasy o ploche 20,20 m2. Uvažuje sa, že vonkajšia úprava bola vybudovaná v roku 2015. Vek k dátumu vypracovania zn. posudku je potom 3 roky. 2018-2015= 3 roky. Predpokladaná životnosť je určená na 30 rokov.

 

Spevnené plocha z keramickej dlažby

Spevnená plocha pri vstupe do domu zhotovená z keramickej dlažby o ploche 0,87 m2. Uvažuje sa, že vonkajšia úprava bola vybudovaná v roku 2015. Vek k dátumu vypracovania zn. posudku je potom 3 roky. 2018-2015= 3 roky. Predpokladaná životnosť je určená na 40 rokov.

 

Spevnené plochy betónové

Spevnené plochy betónové o ploche 15,09 m2 slúžiace ako spojovacie plochy vedľa stavby RD. Uvažuje sa, že vonkajšia úprava bola vybudovaná v roku 2015. Vek k dátumu vypracovania zn. posudku je potom 3 roky. 2018-2015= 3 roky. Predpokladaná životnosť je určená na 30 rokov.

 

POZEMKY

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

POZEMKY POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU

Záhrada

POPIS

Pozemok sa nachádza v rovinatom teréne v intraviláne obce Partizánske, kataster Malé Bielice a je situovaný v bežnej IBV na okraji obce s vyhovujúcou dostupnosťou do centra obce. Pozemok je s kultúrou záhrada s využitím ako záhrada a dvor.

V predmetnej lokalite je vybudovaná okrem elektriny, rozvodu tlf. i verejná vodovodná sieť a plynovod, ako i kanalizačný rozvod zatiaľ neskolaudovaný.

 

Zastavaná plocha a dvor

POPIS

Pozemok sa nachádza v rovinatom teréne v intraviláne obce Partizánske, kataster Malé Bielice a je situovaný v bežnej IBV na okraji obce s vyhovujúcou dostupnosťou do centra obce. Pozemok je s kultúrou a s využitím ako zastavané plochy a nádvoria. Na predmetnom pozemku je postavená stavba RD so s.č.174.

V predmetnej lokalite je vybudovaná okrem elektriny, rozvodu tlf. i verejná vodovodná sieť a plynovod, ako i kanalizačný rozvod zatiaľ neskolaudovaný.

 

 

 

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 04.03.2019 o 15.00 hod.

Obhliadka 2: 05.03.2019 o 10.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0903 420 800.

 

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK94 5200 0000 0000 1773 8597, VS: 1162018, vedený v OTP Banka Slovensko, a.s.,

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu