Rodinný dom v obci Medzany

Stiahnuť

Znalecký posudok (1,10 MB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Domy
LokalitaPrešovský kraj
Ohodnotenie predmetu41 800,-
Najnižšie podanie41 800,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky8 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania10.január 2019
Čas otvorenia10:30
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 24 vedenom Okresným úradom Prešov – katastrálny odbor, pre obec: Medzany, katastrálne územie: Medzany, ako:

  • stavba so súp. číslom 18, nachádzajúca sa na parcele reg. „C“ č. 425, Rodinný dom
  • parcela reg. „C“ č. 425 vo výmere 653 m2, Zastavaná plocha a nádvorie,
  • parcela reg. „C“ č. 426 vo výmere 494 m2, Záhrada,

Príslušenstvo tvorí: hospodárska časť na p.č. 425, plot od ulice, studňa kopaná na p.č. 425, vodovodná prípojka zo studne, prípojka kanalizácie do ČOV, prípojka plynová, ČOV, spevnená plocha,  (ďalej len "predmet dražby").

 

Opis predmetu dražby: Nehnuteľnosť sa nachádza v zastavanej časti obce Medzany, katastrálne územie Medzany. Ohodnocovaný rodinný dom s príslušenstvom je situovaný na pozemku p.č. 425. Nehnuteľnosť je priamo prístupná z verejnej komunikácie a je situovaná na mierne šikmom teréne. Na mieste je možnosť napojenia na verejnú elektrinu a plynovod. Kanalizácia je riešená v obci iba pre odvod od ČOV. Vodovod nie je vybudovaný.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis stavu predmetu dražby:

Rodinný dom č.s. 18

Jednopodlažný rodinný dom bez podkrovia je postavený na pare. KN C č. 425. K hodnotenej nehnuteľnosti je prístup z obecnej komunikácie. Rodinný dom je napojený na rozvod zemného plynu a ELI. Prívod vody je z vlastnej studne. Kanalizácia je riešená do ČOV na pozemku, ktorá je ďalej napojená na obecný odtkok. 1.NP je tvorené zádverím, chodbou, kuchyňou, 4 izbami a kúpeľňou s WC.

 

Technické riešenie:

- Základy - betónové - objekt bez podzemného podlažia bez izolácie

- Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (plná, metrická, tvárnice typu CD, porotherm) v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové

- Strecha - krovy - väznicové valbové, stanové; krytiny strechy na krove - plechové pozinkované; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače)

- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - vápenné šťukové, zdrsnené, striekaný brizolit

- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky; - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)

- Výplne otvorov - dvere - plné alebo zasklené dyhované; okná - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - plastové

- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - podlahoviny gumové, z PVC, lino; dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby

- Vybavenie kuchýň - sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková); - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)

- Vybavenie kúpeľní - umývadlo; - samostatná sprcha; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou; - pákové nerezové; - ostatné; záchod - splachovací bez umývadla

- Vykurovanie - ústredné vykurovanie - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - kotol ústredného vykurovania na plyn, naftu, vykurovací olej, elektrinu alebo výmenníková stanica tepla

- Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním

- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové a azbestocementové potrubie

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia (bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - s automatickým istením

- Vnútorné rozvody plynu - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu

 

Hospodárska časť na p.č. 425

Stavba je umiestnená za rodinným domom s ktorým má jeden spoločný múr. vzhľadom na konštrukčné a technické vybavenie je hodnotená táto časť rodinného domu samostatne.

Dispozičné riešenie:

Pozostáva zo zádveria, komory, skladu a garáže.

Technické riešenie:

- Základy - bez podmurovky, iba základové pásy

- Zvislé nosné konštrukcie - murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky viac ako 30 cm

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - trámčekové bez podhľadu

- Strecha - krov - hambálkové; krytina strechy na krove - azbestocementové šablóny; klampiarske konštrukcie – z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky)

- Úpravy vonkajších povrchov - striekaný brizolit, vápenná štuková omietka

- Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hrubá omietka

- Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - jednoduché drevené alebo oceľové

- Podlahy - hrubé betónové, tehlová dlažba

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - svetelná a motorická – poistky

 

Pozemky sa nachádzajú v obci Medzany v strede obce v zastavanej časti. Sú priamo prístupné z verejnej komunikácie a sú situované na mierne šikmom teréne a orientované na juhozápad. Na mieste je možnosť napojenia na verejnú elektrinu, plynovodnú a kanalizačnú sieť. Kanalizácia je možná do vybudovaných ČOV s odvodom cez obecnú dažďovú kanalizáciu.

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 13.12.2018 o 10.00 hod.

Obhliadka 2: 14.12.2018 o 14.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0911 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK48 3100 0000 0043 5026 8216, vedený v Prima Banka Slovensko, a.s., VS: 0342017,

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu