Rodinný dom v obci Malý Lapáš

Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (184 kB)

Stiahnuť

Znalecký posudok (462 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Domy
LokalitaNitrianský kraj
Ohodnotenie predmetu117 000,-
Najnižšie podanie117 000,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky20 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania4.august 2021
Čas otvorenia9:00
Miesto konaniaMalá zasadacia miestnosť na 1. poschodí, od schodiska vpravo, business centrum VBC NITRA, Štúrova 22, 949 01 Nitra

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 1688, vedenom Nitra, Katastrálny odbor, Okres: Nitra, Obec: MALÝ LAPÁŠ, Katastrálne územie: Malý Lapáš,

  • stavba so súp. č. 196 na parcele registra „C“ č. 464/50, Druh stavby: Rodinný dom,
  • parcela registra „C“ č. 464/5 vo výmere 426 m2, druh pozemku: orná pôda,
  • parcela registra „C“ č. 464/50 vo výmere 200 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

 

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva najmä: Nedokončené oplotenie, Vodovodná prípojka, Vodomerná šachta, Kanalizačná prípojka, Elektrická prípojka, Spevnená plocha, Vonkajšie schody,

(ďalej len "predmet dražby").

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

 

Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:

RODINNÉ DOMY

RD s.č. 196 na p.č. 464/50

Popis a technické riešenie ohodnocovanej stavby je pravdepodobné, nakoľko vnútorné priestory neboli sprístupnené znalcovi za účelom znaleckej obhliadky. V popise je uvažované s technickým stavom z čias uzavretia úverového obchodu a následnou čiastočnou modernizáciou, prípadné opravy nie je možné časovo zaradiť. Popis je vyhotovený generovaním programom HYPO pri zohľadnení najpravdepodobnejšieho vyhotovenia. Znalecký posudok bol vypracovaný na základe dodaných podkladov, z toho dôvodu je prípustná čiastočná rozdielnosť, ktorá nemusí presne zohľadňovať aktuálny technický stav nehnuteľnosti. Na vypracovanie znaleckého posudku odzrkadľujúceho skutočný technický stav ohodnocovanej nehnuteľnosti je potrebné sprístupniť vnútorné priestory nehnuteľnosti na vykonanie znaleckej obhliadky a predloženie všetkých potrebných aktuálnych podkladov.

Rodinný dom súpisné číslo 196 sa nachádza na pozemku parcelné číslo 464/50 v obci Malý Lapáš, v zmysle projektovej dokumentácie z roku 2007 bola stavba realizovaná prevažne v rokoch 2008-2010, skolaudovaná v roku 2013, konštrukčné prvky sú čiastočne poškodené, dom je čiastočne stavebne nedokončený, zásobený obecnou pitnou vodou cez vodomernú šachtu, kanalizáciu, podzemnú elektrickú prípojku, elektromer je umiestnený v spoločnej plastovej skrinke pri hranici oplotení.

Dispozične pozostáva zo štyroch samostatných izieb, obývačky s kuchynskou a jedálenskou časťou, predsiene, chodby, kúpeľne s WC, samostatného WC a kotolne.

Dom je jednopodlažný, strecha nízka valbová, krov drevený väznicový bez možnosti využitia povalového priestoru na bývanie, krytina betónová škridlová, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, vonkajšie parapety obložené hliníkovým plechom, základy sú betónové s hydroizoláciou, steny murované z tehloblokov HELUZ, z vonkajšej strany zateplené 20 cm hrubým polystyrénom, vonkajšie omietky sú tenko vrstvové silikátové, čiastočne poškodené, vnútorné omietky sú vápenné hladké, stropy drevené s rovným podhľadom zo sadrokartónu, sčasti s bodovými svietidlami, nášľapné vrstvy podláh sú v izbách navrhnuté z plávajúcej laminátovej podlahoviny, v predsieni, v miestnosti WC a v kúpeľni s WC je keramická dlažba, hlavný vstup do domu je vonkajšími betónovými schodmi, vstupné dvere sú plastové s čiastočným presklením a úzkym nadsvetlíkom, okná a balkónové dvere na terasu sú plastové, prevažne s interiérovými hliníkovými žalúziami, vnútorné dvere sú drevené dyhované reliéfované, v kuchyni je navrhnutá kuchynská linka so štandardnými zariaďovacími predmetmi, v kúpeľni s WC je obmurovaná a keramickým obkladom obložená plastová vaňa, navrhnutý sprchovací kút s pákovými batériami, osadený je splachovací záchod so zabudovanou podomietkovou nádržkou, steny sú po strop obložené keramickým obkladom, priestor kúpeľne s WC je priamo vetrateľný podstropným okienkom, v samostatnej miestnosti WC je kombizáchod so zabudovanou podomietkovou nádržkou a umývadielko s pákovou batériou, steny sú po strop obložené keramickým obkladom, kúrenie je ústredné teplovodné podlahové s rebríkovým radiátorom v kúpeľni s WC, v kotolni je inštalovaný kotol ústredného kúrenia na tuhé palivo, prepojený so zásobníkovou nádržou na ohrev úžitkovej vody, doplnkové kúrenie je v obývačke kozubom s uzavretou vložkou, elektroinštalácia v dome je svetelná a motorická, elektrická rozvodná skrinka s automatickými ističmi je inštalovaná v kotolni, k domu je pristavená betónová plocha pre účel vonkajšej terasy, oplotenie pozemku od ulíc je nedokončeným plotom z betónových panelových dielcov uložených horizontálne do zabetónovaných železobetónových stĺpikov, nie sú osadené zamýšľané bránky a brána z kovových profilov.

 

MERNÉ JEDNOTKY

Podlažie

Začiatok užívania

Výpočet zastavanej plochy

ZP [m2]

kZP

1. NP

2013

9,0*17,5+1,1*8,2

166,52

120/166,52=0,721

 

POZEMKY

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

POZEMOK POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU

POPIS

Pozemok parcelné číslo 464/5 je zaradený v katastri nehnuteľností ako orná pôda. Pozemok parcelné číslo 464/50 je zaradený v katastri nehnuteľností ako zastavaná plocha a nádvorie. Pozemky sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce Malý Lapáš v rovnomennom katastrálnom území. Obec Malý Lapáš má podľa údaju získaného z obecného úradu Malý Lapáš cca 1.096 obyvateľov. V mieste, kde sa nachádzajú ohodnocované pozemky je možnosť napojenia na obecný vodovod, kanalizáciu, plyn a elektrický rozvod. Ohodnocované pozemky sú takmer rovinaté.

 

 

 

 

 

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 15.07.2021 o 10.30 hod.

Obhliadka 2: 20.07.2021 o 14.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0903 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. SK9575000000004007489898, VS: 0082020, vedený v Československej obchodnej banke, a.s..

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

 

S profesionálmi to má cenu