Rodinný dom v obci Malý Lapáš

Stiahnuť

Znalecký posudok (438 kB)

Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (180 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Domy
LokalitaNitrianský kraj
Ohodnotenie predmetu119 000,-
Najnižšie podanie119 000,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky20 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania9.júl 2020
Čas otvorenia15:30
Miesto konaniaNotársky úrad JUDr. Aleny Mesárošovej, Damborského 3 949 01 Nitra, prízemie, kancelária notára

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 1688, vedenom Nitra, Katastrálny odbor, Okres: Nitra, Obec: MALÝ LAPÁŠ, Katastrálne územie: Malý Lapáš,

  • stavba so súp. č. 196 na parcele registra „C“ č. 464/50, Druh stavby: Rodinný dom,
  • parcela registra „C“ č. 464/5 vo výmere 426 m2, druh pozemku: orná pôda,
  • parcela registra „C“ č. 464/50 vo výmere 200 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

 

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva najmä: Nedokončené oplotenie, Vodovodná prípojka, Vodomerná šachta, Kanalizačná prípojka, Elektrická prípojka, Spevnená plocha, Vonkajšie schody,

(ďalej len "predmet dražby").

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

 

Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:

RODINNÉ DOMY

RD s.č. 196 na p.č. 464/50

POPIS STAVBY

Rodinný dom súpisné číslo 196 sa nachádza na pozemku parcelné číslo 464/50 v obci Malý Lapáš. V zmysle projektovej dokumentácie z roku 2007 bola stavba realizovaná prevažne v rokoch 2008-2010. Dom nebol riadne obývaný, konštrukčné prvky boli čiastočne poškodené, hlavne podlahové rozvody ústredného kúrenia, dom bol skolaudovaný do roku 2013. V súčasnosti je dom neobývateľný, stavebne čiastočne nedokončený, vykonávané sú v interiéri opravy poškodených zariadení, dom je zásobený obecnou pitnou vodou cez vodomernú šachtu, kanalizáciu bolo dodatočne možné napojiť na novovybudovanú uličnú vetvu, elektrická prípojka je podzemná, elektromer je umiestnený v spoločnej plastovej skrinke pri hranici oplotení.

Dispozične pozostáva zo štyroch samostatných izieb, obývačky s kuchynskou a jedálenskou časťou, predsiene, chodby, kúpeľne s WC, samostatného WC a kotolne.

Dom je jednopodlažný, strecha nízka valbová, krov drevený väznicový bez možnosti využitia povalového priestoru na bývanie, krytina betónová škridlová, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, vonkajšie parapety obložené hliníkovým plechom, základy sú betónové s hydroizoláciou, steny murované z tehloblokov HELUZ, z vonkajšej strany zateplené 20 cm hrubým polystyrénom, vonkajšie omietky sú tenko vrstvové silikátové, vnútorné omietky sú vápenné hladké, stropy sú drevené s rovným podhľadom zo sadrokartónu, sčasti s bodovými svietidlami, podlahy v izbách sú odstránené, uvažované sú nášľapné vrstvy z plávajúcej laminátovej podlahoviny, v predsieni, v miestnosti WC a v kúpeľni s WC je keramická dlažba, hlavný vstup do domu je vonkajšími betónovými schodmi, vstupné dvere sú plastové s čiastočným presklením a úzkym nad svetlíkom, okná a balkónové dvere na terasu sú plastové, prevažne s interiérovými hliníkovými žalúziami, vnútorné dvere sú drevené dyhované s reliéfmi, v kuchyni je odstránená kuchynská linka a nenainštalované zariaďovacie predmety, v kúpeľni s WC je obmurovaná a keramickým obkladom obložená plastová vaňa a neukončený sprchovací kút s pákovými batériami, osadený je splachovací záchod so zabudovanou podomietkovou nádržkou, steny sú po strop obložené keramickým obkladom, priestor kúpeľne s WC je priamo vetrateľný podstropným okienkom, v samostatnej miestnosti WC je kombizáchod s neskompletizovanou zabudovanou podomietkovou nádržkou a umývadielko s pákovou batériou, steny sú po strop obložené keramickým obkladom, kúrenie je ústredné teplovodné podlahové s rebríkovým radiátorom v kúpeľni s WC, v kotolni je inštalovaný kotol ústredného kúrenia na tuhé palivo, prepojený so zásobníkovou nádržou na ohrev úžitkovej vody, doplnkové kúrenie je v obývačke kozubom s uzavretou vložkou, elektroinštalácia v dome je svetelná a motorická, neskompletizovaná elektrická rozvodná skrinka s automatickými ističmi je inštalovaná v kotolni, k domu je pristavená betónová plocha, po ukončení slúžiaca ako vonkajšia terasa, oplotenie pozemku od ulíc je nedokončeným plotom z betónových panelových dielcov uložených horizontálne do zabetónovaných železobetónových stĺpikov, nie sú osadené zamýšľané bránky a brána z kovových profilov.

 

MERNÉ JEDNOTKY

Podlažie

Začiatok užívania

Výpočet zastavanej plochy

ZP [m2]

kZP

1. NP

2013

9,0*17,5+1,1*8,2

166,52

120/166,52=0,721

 

POZEMKY

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

POZEMOK POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU

POPIS

Pozemok parcelné číslo 464/5 je zaradený v katastri nehnuteľností ako orná pôda. Pozemok parcelné číslo 464/50 je zaradený v katastri nehnuteľností ako zastavaná plocha a nádvorie. Pozemky sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce Malý Lapáš v rovnomennom katastrálnom území. Obec Malý Lapáš má podľa údaju získaného z obecného úradu Malý Lapáš cca 1.096 obyvateľov. V mieste, kde sa nachádzajú ohodnocované pozemky je možnosť napojenia na obecný vodovod, kanalizáciu, plyn a elektrický rozvod. Ohodnocované pozemky sú takmer rovinaté.

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 22.06.2020 o 11.30 hod.

Obhliadka 2: 02.07.2020 o 14.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0903 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. SK9575000000004007489898, VS: 0082020, vedený v Československej obchodnej banke, a.s..

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu