Rodinný dom v obci Malá Mača

Stiahnuť

Znalecký posudok (892 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Domy
LokalitaTrnavský kraj
Ohodnotenie predmetu35 600,-
Najnižšie podanie48 000,-
Minimálne prihodenie500,-
Výška zábezpeky10 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania15.máj 2019
Čas otvorenia14:00
Miesto konaniaNotársky úrad Mgr. Martiny Báňasovej, Bratislavská 90/2, 924 01 Galanta

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 89, vedenom Okresným úradom Galanta, Katastrálny odbor, Obec: MALÁ MAČA, Katastrálne územie: Malá Mača, a to:

  • stavba so súp. č. 41 nachádzajúca sa na parcele č. 543, rodinný dom,
  • parcela registra „C“ č. 543 vo výmere 705 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
  • parcela registra „C“ č. 544 vo výmere 196 m2, záhrada,

 

Príslušenstvo: Letná kuchyňa, Komora, Chliev, Plot kovový, Studňa, Vodovodná prípojka z roku 1975, Vodovodná prípojka z roku 1981, Domáca vodáreň, Kanalizácia do žumpy, Žumpa, Elektrická prípojka k staršiemu RD, Elektrická prípojka k novšiemu RD, Plynová prípojka, Betónové plochy, Vonkajšie schody.

(ďalej len „predmet dražby“)

 

Opis predmetu dražby:

Nehnuteľnosti sa nachádzajú v zastavanom území obce Malá Mača v rovnomennom katastrálnom území. Dom sa nachádza v blízkosti centra obce, cca 150 m východne od Obecného úradu, v lokalite, v ktorej sa nachádza rodinný dom sú prevažne rodinné domy, v bezprostrednej blízkosti za domom je areál obecného ihriska.. Dopravné a komunikačné napojenie na verejné štátne komunikácie je vyhovujúce. Je možnosť napojenia na obecné rozvody vody, plynu a elektro. Rodinný dom je využívaný na bývanie, s iným využívaním sa neuvažuje. Využitie pozemkov je obmedzené.

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

 

 

 

 

 

Opis stavu predmetu dražby:

RODINNÉ DOMY

RD s.č. 41 na p.č. 543 z roku 1936

POPIS STAVBY

Pôvodný rodinný dom bol postavený v roku 1936, je značne poškodený, neobývaný, využívaný ako sklad. Základy sú betónové, steny zo zmiešaného materiálu, prevažne z nepálenej tehly, stropy sú drevené s rovným omietnutým podhľadom, strecha sedlová, krov drevený, krytina z pálenej škridle, vonkajšie omietky sú vápenno cementové zdrsnené, vnútorné omietky vápenné, dispozične pozostáva z dvoch izieb, chodby, skladu, z vonkajšej strany je gánok s drevenými schodmi do povalového priestoru, podlahy v izbách sú drevené palubovkové, inde je cementový poter, dvere sú drevené rámové, okná drevené dvojité, zavedená je svetelná a motorická elektroinštalácia, elektrická prípojka je vzdušná.

 

RD s.č. 41 na p.č. 543 z roku 1975

POPIS STAVBY

Rodinný dom bol postavený v roku 1975, technická údržba je značne zanedbaná, konštrukčné prvky sú čiastočne poškodené, od roku 2005 je amatérsky vykonávaná čiastočná modernizácia. Dom je čiastočne podpivničený, má dve nadzemné podlažia s plochou strechou. Vonkajšie omietky sú brizolitové, značne poškodené, dom je zásobený obecnou vodou, splašková kanalizácia je zvedená do vlastnej žumpy, samostatná elektrická prípojka je vzdušná, vybudovaná je plynová prípojka, plynomer je odstránený, kúrenie je riešené elektrickými prenosnými ohrievačmi. Podzemné podlažie dispozične pozostáva z dvoch skladov a betónových schodov, obvodové steny sú betónové monolitické, priečka tehlová, strop železobetónový, podlaha betónová a hlinená, dvere drevené rámové s presklením, okno oceľové jednoduché, inštalovaný je závesný elektrický zásobníkový ohrievač vody, prvé nadzemné podlažie dispozične pozostáva z dvoch izieb, kuchyne so špajzou, kúpeľne s WC, chodby s loggiou a schodiskom so značne poškodeným keramický obkladom stupňov, vonkajšie steny sú murované prevažne z kvádrov, priečky tehlové, vstupné dvere do domu sú novšie plastové s presklením, okná sú pôvodné drevené dvojité s vonkajšími plastovými roletami, omietky sú vápenné, stropy omietnuté, vyskytujú sa fľaky od premokania a tvorba plesní, podlahy sú betónové, povrchy v izbách z PVC, inde prevažne keramická dlažba, v kuchyni je kuchynská linka s nerezovým drezom a nástennou klasickou batériou, časť steny nad pracovnou doskou je obložená keramickým obkladom, inštalovaný je kombinovaný sporák, kúrenie je kachľami, v kúpeľni s WC je sprchovací kút, kombi záchod, keramické umývadlo, batérie pákové, rebríkový radiátor, inštalovaný je plynový závesný kotol ústredného kúrenia typ Junkers Euroline, časť stien je obložená keramickým obkladom, priečka sprchovacieho kúta nie je celá omietnutá, dvere sú drevené hladké aj presklené, na chodbe je elektromerná skrinka s poistkovými automatmi, druhé nadzemné podlažie dispozične pozostáva z troch izieb, kuchyne, kúpeľne s WC, chodby a loggie, omietky sú vápenné, stropy omietnuté, vyskytuje sa pod stropná tvorba plesní, podlahy sú betónové, povrchy v izbách z PVC, inde prevažne keramická dlažba, v kuchyni je kuchynská linka s nerezovým drezom a stojánkovou pákovou batériou, časť steny nad pracovnou doskou je obložená keramickým obkladom, inštalovaný je plynový sporák, kúrenie je kachľami, v kúpeľni s WC je obmurovaná a keramickým obkladom obložená kútová plastová tvarovaná vaňa, splachovací záchod, keramické umývadlo v toaletnej skrinke, batérie sú pákové, rebríkový radiátor, časť stien je obložená keramickým obkladom, dvere sú drevené hladké aj presklené, čiastočne poškodené, okná sú novšie plastové s horizontálnymi interiérovými žalúziami, zavedená je svetelná elektroinštalácia.

 

PRÍSLUŠENSTVO

Letná kuchyňa

POPIS STAVBY

Letná kuchyňa bola postavená v roku 1951 s prístavbou z roku 1958. Stavba nie je udržiavaná, je značne poškodená, základy sú betónové, steny murované zo zmiešaného materiálu, stropy sú trámčekové s podhľadom, krov drevený valbový, krytina škridlová, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, vonkajšie omietky zdrsnené, vnútorné hladké, dvere drevené hladké, okná drevené dvojité, podlahy betónové, elektroinštalácia svetelná. Prístavba z roku 1958 má plochú strechu, steny sú murované z pórobetónových tvárnic, krov drevený pultový, krytina škridlová, stropy sú vytvorené podbitím krovu, vonkajšie a vnútorné omietky sú hrubé, podlahy betónové, dvere drevené hladké, elektroinštalácia svetelná.

 

Komora

POPIS STAVBY

Komora bola postavená v roku 1972. Stavba nie je udržiavaná, je čiastočne poškodená, základy sú betónové, steny murované zo zmiešaného materiálu, stropy sú železobetónové, strecha plochá, krytina z pozinkovaného plechu, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, vonkajšie omietky hladké, vnútorné hrubé, dvere drevené hladké, okná jednoduché, podlahy betónové, elektroinštalácia svetelná a motorická.

Chliev

POPIS STAVBY

Chliev bol postavený v roku 1974. Stavba nie je udržiavaná, je značne poškodená, základy sú betónové, steny murované z pórobetónových tvárnic, stropy sú železobetónové, strecha plochá, krytina z pozinkovaného plechu, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, vonkajšie omietky hladké, vnútorné hrubé, dvere drevené zvlakové, podlahy betónové, elektroinštalácia svetelná.

 

POZEMKY

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

POZEMOK POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU

POPIS

Pozemok parcelné číslo 543 je zaradený v katastri nehnuteľností ako zastavaná plocha a nádvorie. Pozemok parcelné číslo 544 je zaradený v katastri nehnuteľností ako záhrada. Pozemky sa nachádzajú v zastavanom území obce Malá Mača v rovnomennom katastrálnom území. Obec Malá Mača má podľa údaju z internetovej stránky cca 606 obyvateľov. V mieste, kde sa nachádzajú pozemky je možnosť napojenia na obecný vodovod, elektrický rozvod a rozvod plynu. Pozemky sú takmer rovinaté.

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 17.04.2019 o 12.00 hod.

 Obhliadka 2: 18.04.2019 o 16.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0903 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK4831000000004350268216, VS: 0052019, vedený v Prima banka Slovensko a.s..

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

 

S profesionálmi to má cenu