Rodinný dom v obci Lenartovce

Znížená cena
Stiahnuť

Znalecký posudok (1,09 MB)

Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (179 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Domy
LokalitaBanskobystrický kraj
Ohodnotenie predmetu28 200,-
Najnižšie podanie21 150,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky8 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konania20.november 2018
Čas otvorenia0:00

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 57 vedenom Okresným úradom Rimavská Sobota – katastrálny odbor, pre obec: Lenartovce, katastrálne územie: Lenartovce, ako:

  • stavba so súp. číslom 107, nachádzajúca sa na parcele reg. „C“ č. 173, Rodinný dom
  • parcela reg. „C“ č. 173 vo výmere 1192 m2, Zastavané plochy a nádvoria,

Príslušenstvo tvorí: plot od ulice, vodovodná prípojka, vodomerná šachta, prípojka kanalizácie, prípojka plynová,  (ďalej len "predmet dražby").

 

Opis predmetu dražby: Rodinný dom sa nachádza v obci Lenartovce, vzdialenej 25 km od okresného mesta Rimavská Sobota. Ohodnocovaný rodinný dom sa nachádza v časti obce zastavanej rodinnými domami v jej širšom centre. Je postavený na p.č. 173, na takmer rovinatom teréne s dobrým prístupom priamo z ulice. V obci je možné napojenie na ELI, kanalizáciu, plyn a vodu. Samotný RD je napojený na všetky menované siete.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis stavu predmetu dražby:

Rodinný dom č.s. 107

Jednopodlažný rodinný dom s čiastočným podpivničením je postavený na parc. KN č. 173. K hodnotenej nehnuteľnosti je prístup z obecnej komunikácie. Rodinný dom je napojený na rozvod ELI, vodovodu, kanalizáciu a plynu. 1.nadzemné podlažie je prístupné priamo z dvornej časti dvoma vstupmi. Dispozične pozostáva z chodby, štyroch izieb, kuchyne, komory a kúpeľne. Podzemné podlažie slúži ako sklad a pivnica. Na základe potvrdenia obce Lenártovce pôvodná stavba sa stala užívania schopnou okolo roku 1940 a prístavba s rekonštrukciou bola prevedená v roku 1970. Stavebnotechnický stav a použité konštrukcie nie sú v rozpore s uvedenými rokmi.

Technické riešenie:

- Základy - 1. NP - betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou

- Zvislé nosné konštrukcie - 1. PP, 1. NP - murované z tehál (plná, metrická, tvárnice typu CD, porotherm) v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie - 1. PP, 1. NP - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. PP - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické; 1. NP - s rovným podhľadom drevené trámové

- Schodisko - 1. PP - cementový poter

- Strecha - krovy - 1. NP - väznicové valbové, stanové; krytiny strechy na krove - 1. NP - pálené a betónové škridlové obyčajné jednodrážkové; klampiarske konštrukcie strechy - 1. NP - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače)

- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. NP - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok; obklady fasád - 1. PP - obkladové murivo z prírodného kameňa (haklíky, kopáky)

- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - 1. PP, 1. NP - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - 1. NP - prevažnej časti kúpeľne min.do 1,35 m výšky; 1. NP - vane; 1. NP - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)

- Výplne otvorov - dvere - 1. PP, 1. NP - hladké plné alebo zasklené; okná - 1. PP - jednoduché drevené alebo oceľové; 1. NP - dvojité alebo zdvojené z tvrdého dreva s dvoj. alebo s trojvrstv. zasklením; okenice a vonkajšie rolety - 1. NP – plastové

- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - 1. NP - podlahoviny textilné vpichované (napr. Jekor, Riga); dlažby a podlahy ost. miestností - 1. PP - cementový poter, tehlová dlažba; 1. NP - keramické dlažby

- Vybavenie kuchýň - 1. NP - sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková); 1. NP - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; 1. NP - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)

- Vybavenie kúpeľní - 1. NP - vaňa oceľová smaltovaná; 1. NP - umývadlo; vodovodné batérie - 1. NP - pákové nerezové; záchod - 1. NP - splachovací bez umývadla

- Vykurovanie - zdroj vykurovania - 1. NP - lokálne - plynové kachle

- Vnútorné rozvody vody - 1. NP - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - 1. NP - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním

- Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. NP - plastové a azbestocementové potrubie

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia (bez rozvádzačov) - 1. NP - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - 1. NP - s automatickým istením

- Vnútorné rozvody plynu - 1. NP - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu

Garáž na parc. č. 173

Stavba je umiestnená vedľa rodinného domu s ktorým má jeden spoločný múr. Tvorená je jednou miestnosťou, určenou na garážovanie motorového vozidla.

Technické riešenie:

- Základy - bez podmurovky, iba základové pásy

- Zvislé nosné konštrukcie - murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky nad 15 do 30 cm

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - trámčekové s podhľadom

- Strecha - krov - hambálkové; krytina strechy na krove - pálené obyčajné jednodrážkové; klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky)

- Úpravy vonkajších povrchov - striekaný brizolit, vápenná štuková omietka

- Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hladká omietka

- Podlahy - hrubé betónové, tehlová dlažba; - vodorovná izolácia

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - len svetelná – poistky

Pozemok parcela reg. „C“ č. 173

Pozemok sa nachádza v zastavanom území obce Lenartovce, v zástavbe rodinných domov a je prístupný po spevnenej obecnej komunikácii. Pozemok tvorí parcela č. 173 (zastavané plochy a nádvoria), na ktorej je postavený rodinný dom s príslušenstvom. Reliéf terénu je rovinatý, dostatočne široký smerom k ulici.

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 20.09.2018 o 14.00 hod.

Obhliadka 2: 21.09.2018 o 10.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0911 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK48 3100 0000 0043 5026 8216, vedený v Prima Banka Slovensko, a.s., VS: 0322018,

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu