Rodinný dom v obci Kráľovský Chlmec

Stiahnuť

Znalecký posudok (801 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Domy
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu13 900,-
Najnižšie podanie13 900,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky4 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania10.január 2019
Čas otvorenia10:15
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 612 vedenom Okresným úradom Trebišov – katastrálny odbor, pre obec: Kráľovský Chlmec, katastrálne územie: Kráľovský Chlmec, ako:

  • stavba so súp. číslom 303, nachádzajúca sa na parcele reg. „C“ č. 1166, Rodinný dom,
  • parcela registra „C“ č. 1166 vo výmere 554 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvoria,
  • parcela registra „C“ č. 1167 vo výmere 331 m2, druh pozemku: Záhrada,

Príslušenstvo tvorí: oplotenie od ulice, vodovodná prípojka, prípojka kanalizácie, vodomerná šachta, (ďalej len "predmet dražby").

 

Opis predmetu dražby: Rodinný dom sa nachádza v meste Kráľovský Chlmec, vzdialenej 55 km od okresného mesta Trebišov. Ohodnocovaný rodinný dom sa nachádza v časti obce zastavanej rodinnými domami. Je postavený na p.č. 1166, na temer rovinatom teréne s dobrým prístupom priamo z ulice. V obci je možné napojenie na ELI, plyn, kanalizáciu a vodu. Samotný RD je napojený elektrickú sieť, vodovod a kanalizáciu. Prístup na nehnuteľnosť je z miestnej verejnej komunikácie.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis stavu predmetu dražby: Rodinný dom č.s. 303, Prameňová 9, obec Kráľovský Chlmec, k.ú. Kráľovský Chlmec (okr. Trebišov)

Jednopodlažný rodinný dom je postavený na parc. KN č. 1166. K hodnotenej nehnuteľnosti je prístup z obecnej komunikácie. Rodinný dom je napojený na rozvod ELI, vody a kanalizácie. Na mieste je možnosť napojenia aj na plyn.

1.nadzemné podlažie je prístupné priamo z dvornej časti. Hlavným vchodom je prístupná kuchyňa a dve izby. Kúpeľna s WC, ktorá je v zadnej časti nie je dokončená. Sklad je samostatne prístupný z dvornej časti.

Pri určení veku rodinného domu znalec vychádzal z potvrdenia Mesta Kráľovský Chlmec na ktorom je uvedené, že stavba sa stala užívania schopnou v roku 1975.

Technické riešenie:

- Základy - betónové - objekt bez podzemného podlažia bez izolácie

- Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (plná, metrická, tvárnice typu CD, porotherm) v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové

- Strecha - krovy - hambálkové a väznicové sústavy bez stĺpikov; krytiny strechy na krove - azbestocementové šablóny na latách, vlnité dosky; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty

- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - vápenné šťukové, zdrsnené, striekaný brizolit

- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)

- Výplne otvorov - dvere - rámové s výplňou; okná - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením

- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - palubovky, dosky, xylolit; dlažby a podlahy ost. miestností - cementový poter, tehlová dlažba

- Vybavenie kuchýň - sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková); - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)

- Vybavenie kúpeľní - umývadlo; vodovodné batérie - ostatné; záchod - suchý (vo vnútri budovy) alebo drepový

- Vykurovanie - zdroj vykurovania - lokálne - akumulačné kachle

- Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia len studenej vody

- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové a azbestocementové potrubie

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná; elektrický rozvádzač - s poistkami

 

Pozemok sa nachádza v zastavanom území obce Kráľovský Chlmec, v zástavbe rodinných domov a je prístupný po spevnenej obecnej komunikácii. Pozemok tvorí parcela č. 1166 (zastavané plochy a nádvoria), na ktorej je postavený rodinný dom s príslušenstvom a parcela č. 1167 (záhrady). Reliéf terénu je rovinatý, dostatočne široký smerom k ulici.

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 13.12.2018 o 14.00 hod.

Obhliadka 2: 14.12.2018 o 10.00 hod.

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0911 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK48 3100 0000 0043 5026 8216, vedený v Prima Banka Slovensko, a.s., VS: 03212017,

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

 

S profesionálmi to má cenu