Rodinný dom v obci Kráľovský Chlmec

Stiahnuť

Znalecký posudok (795 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Domy
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu4 840,-
Najnižšie podanie4 840,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky1 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania10.január 2019
Čas otvorenia10:00
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 1488 vedenom Okresným úradom Trebišov – katastrálny odbor, pre obec: Kráľovský Chlmec, katastrálne územie: Kráľovský Chlmec, ako:

  • stavba so súp. číslom 299, nachádzajúca sa na parcele reg. „C“ č. 1179, Rodinný dom
  • parcela registra „C“ č. 1179 vo výmere 58 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie,
  • parcela registra „C“ č. 1184 vo výmere 115 m2, druh pozemku: Záhrada,

Príslušenstvo tvorí: vodovodná prípojka, prípojka kanalizácie, plynová prípojka, (ďalej len "predmet dražby").

 

Opis predmetu dražby: Rodinný dom sa nachádza v meste Kráľovský Chlmec, vzdialenej 55 km od okresného mesta Trebišov. Ohodnocovaný rodinný dom sa nachádza v časti obce zastavanej rodinnými domami. Je postavený na p.č. 1179, na takmer rovinatom teréne s dobrým prístupom priamo z ulice. V obci je možné napojenie na ELI, plyn, kanalizáciu a vodu. Samotný RD je napojený elektrickú sieť, vodovod, kanalizáciu a plynovod. Prístup na nehnuteľnosť je z miestnej verejnej komunikácie.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis stavu predmetu dražby: Rodinný dom č.s. 299, Prameňová 1, obec Kráľovský Chlmec, k.ú. Kráľovský Chlmec (okr. Trebišov)

Jednopodlažný rodinný dom je postavený na parc. KN č. 1179. K hodnotenej nehnuteľnosti je prístup z obecnej komunikácie. Rodinný dom je napojený na rozvod ELI, kanalizácie, vody, plynu. 1.nadzemné podlažie je prístupné priamo z dvornej časti. Hlavným vchodom je prístupná chodba spojená s kuchyňou, dve izby a kúpeľňa.

Pri určení veku rodinného domu znalec vychádzal potvrdenia Mesta Kráľovský Chlmec na ktorom je uvedené, že stavba sa stala užívania schopnou v roku 1910. Tomuto údaju zodpovedajú použité materiály, pôdorysné usporiadanie a celkové opotrebenie stavby pri bežnej údržbe.

Technické riešenie:

- Základy - betónové - objekt bez podzemného podlažia bez izolácie

- Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (plná,metrická,tvárnice typu CD,porotherm) v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s viditeľnými trámami drevené

- Strecha - krovy - väznicové valbové, stanové; krytiny strechy na krove - pálené a betónové škridlové obyčajné jednodrážkové; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty

- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - vápenné šťukové, zdrsnené, striekaný brizolit

- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky; - vane; - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)

- Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - dvojité alebo zdvojené z tvrdého dreva s dvoj. alebo s trojvrstv. zasklením

- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - palubovky, dosky, xylolit; dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby

- Vybavenie kuchýň - sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková); - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)

- Vybavenie kúpeľní - vaňa plastová jednoduchá; - umývadlo; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou; - pákové nerezové; záchod - splachovací bez umývadla

- Vykurovanie - zdroj vykurovania - lokálne - elektrické konvertory

- Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním

- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové a azbestocementové potrubie

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná; elektrický rozvádzač - s poistkami

- Vnútorné rozvody plynu - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu

 

Pozemok sa nachádza v zastavanom území obce Kráľovský Chlmec, v zástavbe rodinných domov a je prístupný po spevnenej obecnej komunikácii. Pozemok tvorí parcela č. 1179 (zastavané plochy a nádvoria), na ktorej je postavený rodinný dom s príslušenstvom a parcela č. 1184 (záhrady), ktorý netvorí jeden celok s parcelou č. 1179 a nie je prístupný z verejnej komunikácie

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 13.12.2018 o 14.00 hod.

Obhliadka 2: 14.12.2018 o 10.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0911 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK48 3100 0000 0043 5026 8216, vedený v Prima Banka Slovensko, a.s., VS: 0322017,

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

 

S profesionálmi to má cenu