Rodinný dom v obci Kapince

Druh ponukyAktuálna dražba, Byty
LokalitaNitrianský kraj
Ohodnotenie predmetu21 000,-
Najnižšie podanie21 000,-
Minimálne prihodenie300,-
Výška zábezpeky5 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania3.máj 2018
Čas otvorenia14:00
Miesto konaniaNotársky úrad JUDr. Aleny Mesárošovej, Damborského 3 949 01 Nitra, prízemie, kancelária notára

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 129, vedenom Nitra, Katastrálny odbor, Okres: Nitra, Obec: KAPINCE, Katastrálne územie: Kapince,

  • stavba so súp. č. 27 na parcele registra „C“ č. 383/13, Druh stavby: Rodinný dom,
  • parcela registra „C“ č. 383/ 6 vo výmere 889 m2, druh pozemku: Záhrady,
  • parcela registra „C“ č. 383/ 13 vo výmere 607 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria (ďalej len „predmet dražby“).

 

Príslušenstvo: Murovaný sklad, Plod od ulice s bránkou a bránou, Plot bočný, Plot zadný, Studňa, Vodovodná prípojka, Vodomerná šachta, Domáca vodárnička úžitkovej vody, Kanalizácia do žumpy, Žumpa, Elektrická prípojka, Plynová prípojka, Vonkajšie schody, Spevnené plochy.

 

Opis predmetu dražby:

Rodinný dom súpisné číslo 27 sa nachádza na pozemku parcelné číslo 383/13 v obci Kapince. Dom bol postavený v roku 1900, je samostatne stojaci pri hlavnej komunikácii, má tvar písmena L, je čiastočne podpivničený jednopodlažný. Dom dispozične pozostáva z troch izieb, chodby, kuchyne, kúpeľne, WC a komory, v podzemnej časti je sklad s domácou vodárničkou. Technická údržba stavieb je značne zanedbaná. K domu je pristavený jednoduchý murovaný sklad.

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis stavu predmetu dražby:

Rodinný dom č.s. 207 na parc. č. 95/2

Strecha je prevažne sedlová, nad zadným krídlom valbová, krov drevený väznicový, krytina z pálenej škridle jednodrážkovej, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu iba v čiastočne vyhotovené, základy sú betónové prekladané kameňom, podmurovka z plnej pálenej tehly, zvislé obvodové murivo je z nepálených a plných pálených tehál, priečky tehlové, vonkajšie omietky sú od ulice brizolitové s jemnými prasklinami, ostatné sú obité, vnútorné omietky stien sú vápenné hladké, stropy drevené trámové s rovným podhľadom, podlahy sú prevažne betónové s cementovým poterom, v jednej izbe je novšia plávajúca podlahovina, v kuchyni a WC je novšia keramická dlažba, vstup do domu je z dvora po betónových predložených schodoch, vstupné dvere sú drevené rámové s presklením, vnútorné dvere sú prevažne drevené hladké, okná sú z drevené zdvojené aj dvojité, doplnené interiérovými horizontálnymi hliníkovými žalúziami, v kuchyni je kuchynská linka s nerezovým drezom s odkvapkávacou plochou a nástennou pákovou batériou, inštalovaný je kombinovaný sporák s plynovými horákmi a elektrickou pečiacou rúrou typ Mastercook s odsávačom pár, stena medzi pracovnou doskou a nástennými skrinkami a pri sporáku je obložená keramickým obkladom, v kúpeľni je obmurovaná kútová plastová tvarovaná vaňa s pákovou vaňovou batériou bez ukončeného keramického obkladu, inštalovaný je elektrický zásobníkový nástenný 80 litrový ohrievač vody, steny sú čiastočne obložené keramickým obkladom, v miestnosti WC je kombi záchod, steny čiastočne obložené keramickým obkladom, vetranie prirodzené novším plastovým pod stropným okienkom, kúrenie je lokálne v dvoch izbách plynovými kachľami, elektroinštalácia v dome je svetelná, rozvodná skrinka je novšia plastová s automatickými ističmi, dom je napojený na verejný vodovod, vodomer je vo vodomernej šachte, úžitková voda je čerpaná z vŕtanej studne cez domácu vodárničku, kanalizácia je zvedená do žumpy, vyhotovenej z dvojplášťovej zakopanej nádrže, plynomer je v plechovej skrinke osadenej v plote od ulice, ten má betónovú podmurovku, výplň zo strojového pletiva, súčasťou plotu je bránka a jednokrídlová brána, plot bočný a zadný je zo strojového pletiva medzi oceľovými stĺpikmi.

 

  1.  

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

POZEMKY POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU

pozemok

POPIS

Pozemok parcelné číslo 383/6 je zaradený v katastri nehnuteľností ako záhrady. Pozemok parcelné číslo 383/13 je zaradený v katastri nehnuteľností ako zastavané plochy a nádvoria. Pozemky sa nachádzajú v zastavanom území obce Kapince v rovnomennom katastrálnom území. Obec Kapince má podľa údaju z internetovej stránky cca 194 obyvateľov. V mieste, kde sa nachádzajú pozemky je možnosť napojenia na obecný vodovod, elektrický rozvod a rozvod plynu. Pozemky sú rovinaté.

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 09.04.2018 o 10.00 hod.

Obhliadka 2: 10.04.2018 o 14.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0903 420 800.

 

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK4831000000004350268216, VS: 0042018, vedený v Prima banka Slovensko a.s..

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu