Rodinný dom v obci Jesenské

Druh ponukyAktuálna dražba, Domy
LokalitaBanskobystrický kraj
Ohodnotenie predmetu18 300,-
Najnižšie podanie18 300,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky5 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania31.máj 2018
Čas otvorenia10:30
Miesto konaniaNotársky úrad JUDr. Janky Antalovej, Bélu Bartóka 16, 979 01 Rimavská Sobota

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 56 vedenom Okresným úradom Rimavská Sobota – katastrálny odbor, obec Jesenské, katastrálne územie Jesenské, ako:

  • rodinný dom, súp. č. 394, nachádzajúci sa na parcele reg. „C“ č. 673/6,
  • parcela registra „C“ č. 673/6 o výmere 1063 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,

(ďalej len „predmet dražby“).

 

Opis predmetu dražby: Rodinný dom súp. č. 394 sa nachádza v okrajovej časti obce Jesenské v jeho zastavanom území. Ide o samostatne stojací rodinný dom s dobrým prístupom pre automobilovú dopravu, resp. peši. Objekt je napojený na vodovod, kanalizáciu, plynovod. V okolí rodinného domu sa nachádzajú rodinné domy - rodinná zástavba. Nehnuteľnosť nebola v čase obhliadky znalcovi sprístupnená, znalecký posudok bol vypracovaný na základe dostupných podkladov. Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis stavu predmetu dražby:

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE podľa Správy o obhliadke zábezpeky:

Dom je riešený ako nepodpivničený s dvomi nadzemnými  podlažiami. V dome na prízemí sa nachádza kuchyňa, kúpeľňa s vaňou a toaletou, 3 izby - obývačka, spálňa, detská izba. Na poschodí s nachádzajú 2 izby rozdelené na obývačku a spálňu, kúpeľňa s wc a umývadlo.

Rodinný dom je osadený v rovinatom  teréne na parc. CKN č. 673/6 v k.ú. Jesenské, obec Jesenské. Je situovaný v okrajovej polohe obce v lokalite vhodnej na bývanie. Okolitá zástavba je tvorená rodinnými domami. V danej lokalite je možnosť napojenia na všetky inžinierske siete.  Podľa dostupných informácií bol rodinný dom daný do užívania v roku 1970.

TECHNICKÝ POPIS RODINNÉHO DOMU na základe Správy o obhliadke zábezpeky:

Opis nehnuteľnosti vychádza z prehlásenia VFA o obhliadke domu. Ide o starší dvojpodlažný rodinný dom s veľkým pozemkom. Rok kolaudácie podľa doloženej poistnej zmluvy je 1970. V dome na prízemí sa nachádza kuchyňa, kúpeľňa s vaňou a toaletou, 3 izby - obývačka, spálňa, detská izba. Na poschodí sa nachádzajú ďalšie 2 izby rozdelené na obývačku a spálňu. Tak isto je tam aj kúpeľňa s wc a umývadlo. Dom je napojený na kanalizáciu, teplú a studenú vodu. Kúrenie je zabezpečené pomocou plynového kondenzačného kotla a starších radiátorov. Dom prešiel čiastočnou rekonštrukciou, keď boli vymenené okná a vchodové dvere. Na všetkých oknách boli dané rolety. Dom má prístavbu zboku, kde sa nachádza garáž. K domu a pozemku patrí aj drobná stavba  kde je letná kuchynka a hospodársky dom.

Stav zistený obhliadkou z vonkajšieho pohľadu:

Rodinný dom má 2 nadzemné podlažia. Vonkajšie omietky sú brizolitové. Okná sú plastové, opatrené žalúziami vnútornými aj vonkajšími. Strecha je valbová, krytinu tvoria pálené škridle. Na 2. NP sa nachádza balkón.

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 14.05.2018 o 14.00 hod.

Ohliadka 2: 15.05.2018 o 11.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0911 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. SK9575000000004007489898, VS: 0392018, vedený v Československej obchodnej banke, a.s.

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu