Rodinný dom v obci Iliašovce

Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (305 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Domy
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu54 600,-
Najnižšie podanie54 600,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky16 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania16.október 2019
Čas otvorenia10:45
Miesto konaniaNotársky úrad JUDr. Ľubomíra Ondova, notár, so sídlom Letná 41, 052 01 Spišská Nová Ves.

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 359 vedenom Okresným úradom Spišská Nová Ves – katastrálny odbor, pre obec: Iliašovce, katastrálne územie: Iliašovce, ako:

  • stavba so súp. číslom 275, nachádzajúca sa na parcele reg. „C“ č. 1930/4, Rodinný dom,
  • parcela reg. „C“ č. 445/2 vo výmere 183 m2, Zastavaná plocha a nádvorie,
  • parcela reg. „C“ č. 1930/4 vo výmere 98 m2, Zastavaná plocha a nádvorie,
  • parcela reg. „C“ č. 1930/5 vo výmere 277 m2, Orná pôda,

 

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva najmä: Sklad na parcele č. 1930/5 a 1930/6, oplotenie od ulice, kanalizácia do žumpy, žumpa, prestrešený vstup

(ďalej len „predmet dražby“).

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

 

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:

RODINNÉ DOMY

Rodinný dom č.s. 275, obec Iliašovce, k.ú. Iliašovce (okr. Spišská Nová Ves)

POPIS STAVBY

Charakteristiky objektu a dispozičné riešenie:

Bytové budovy sú stavby, v ktorých najmenej polovica podlahovej plochy je určená na bývanie.

Rodinný dom je budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie. Keďže sú splnené všetky uvedené kritéria hodnotím ho ako rodinný dom.

Dvojpodlažný rodinný bez podpivničenia je postavený na parc. KN č. 1930/4. K hodnotenej nehnuteľnosti je prístup z obecnej komunikácie.

Rodinný dom je napojený na rozvod ELI a vodovodu. Kanalizácia na mieste je riešená do žumpy. V obci sú prevedené všetky inžinierske siete.

Dispozičné riešenie:

1.nadzemné podlažie je prístupné od ulice cez prestrešený vstup, ktorý je hodnotený samostatne je chodbou sprístupnená kuchyňa, dve izby, kúpeľňa, práčovňa a schodište zabezpečujúce vstup na 2.NP tvorené štyroma izbami a chodbou. Izby a chodba smerujúce smerom k ulici majú zabezpečený vstup na loggiu. 

Pri určení veku rodinného domu znalec vychádzal čestného prehlásenia, kde je uvedené, že stavba sa začala v roku 1985 a kolaudácia bola prevedená v roku 2004. Týmto údajom zodpovedajú použité materiály, pôdorysné usporiadanie a celkové opotrebenie stavby. 

Pre metodiku USI Žilina bol použitý index cien stavebných prác na precenenie rozpočtov do CÚ 1. štvrťrok 2019 - IV. štvrťrok 1996, spracovaných pomocou pomeru indexov cien stavebných prác SÚ SR za stavebníctvo ako celok.

 

Technické riešenie:

1. Nadzemné podlažie

- Základy - betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou

- Zvislé nosné konštrukcie - murované z iných materiálov (calsilox, siporex, calofrig) v skladobnej hrúbke nad 30 do 40cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické

- Schodisko - PVC, guma

- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok

- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min.do 1,35 m výšky;  - vane;  - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)

- Výplne otvorov - dvere - plné alebo zasklené dyhované; okná - dvojité alebo zdvojené z tvrdého dreva s dvoj. alebo s trojvrstv. zasklením

- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby

- Vybavenie kuchýň - sporák na tuhé palivo;  - drezové umývadlo nerezové alebo plastové;  - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)

- Vybavenie kúpeľní - vaňa oceľová smaltovaná;  - umývadlo;  - samostatná sprcha; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou;  - pákové nerezové; záchod - splachovací bez umývadla

- Vykurovanie - zdroj vykurovania - lokálne - akumulačné kachle

- Vnútorné rozvody vody - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním

- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové  a azbestocementové potrubie

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - s automatickým istením

2. Nadzemné podlažie

- Zvislé nosné konštrukcie - murované z iných materiálov (calsilox, siporex, calofrig) v skladobnej hrúbke nad 30 do 40cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové

- Strecha - krovy - pultové (so sklonom nad 10 stupňov ); krytiny strechy na krove - plechové pozinkované; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače)

- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok

- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)

- Výplne otvorov - dvere - plné alebo zasklené dyhované; okná - dvojité alebo zdvojené z tvrdého dreva s dvoj. alebo s trojvrstv. zasklením

- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby

- Vybavenie kuchýň - plynový sporák, sporák na propán-bután;  - odsávač pár;  - drezové umývadlo nerezové alebo plastové;  - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)

- Vybavenie kúpeľní - vodovodné batérie - pákové nerezové

- Vykurovanie - zdroj vykurovania - lokálne - akumulačné kachle

- Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja

- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové  a azbestocementové potrubie

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná                  

 

PRÍSLUŠENSTVO:

Sklad na parcele č. 1930/5 a 1930/6, k.ú. Iliašovce

POPIS STAVBY

Umiestnenie stavby:

Stavba slúži ako príslušenstvo k rodinnému domu, nie je zakreslená v katastrálnej mape a je umiestnená vedľa rodinného domu z ktorým má jeden spoločný múr. Je umiestnená na parcele č. 1930/4 a 1930/6.

Dispozičné riešenie:

Pozostáva z miestnosti slúžiacich ako skladovacie priestory, prípadne garážovanie motorového vozidla. 

Prestrešený vstup

Prestrešený vstup do rodinného domu.

 

POZEMKY

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

POPIS

Pozemky sa nachádzajú v zastavanom a mimo zastavaného územia obce Iliašovce, v okrajovej časti v zástavbe rodinných domov, prevažne štandardným prevedením a sú prístupné po spevnenej obecnej komunikácii. Pozemok tvorí parcela č. 445/2 (zastavané plochy a nádvoria), 1930/4 (zastavané plochy a nádvoria) na ktorej je postavený rodinný dom s príslušenstvom, 1930/5 (orná pôda) a parcela č. 1930/6 (orná pôda). Reliéf terénu je temer rovinatý, dostatočne široký smerom k ulici. Spojenie s okresným mestom Spišská Nová Ves je autobusovou dopravou so vzdialenosťou cca 6 km. V úvahu vzatá aj skutočnosť, že časť pozemkov je mimo zastavaného územia obce. V obci sú vybudované inžinierske siete, a to rozvod ELI, voda, kanalizácia a plyn.

Východiskovú hodnotu pozemku na základe prieskumu predaja v danej lokalite, ponuke realitných kancelárií, poloha v obci určujem v zmysle vyhlášky pre obce nad 5 000 obyvateľov s uplatnením povyšujúceho faktora vo výške 3.

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 30.09.2019 o 10.00 hod.

Obhliadka 2: 07.10.2019 o 14.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0911 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK4831000000004350268216, VS: 152019, vedený v Prima banka Slovensko a.s..

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu