Rodinný dom v obci Hontianske Tesáre

Znížená cena
Stiahnuť

Znalecký posudok (1,82 MB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Domy
LokalitaBanskobystrický kraj
Ohodnotenie predmetu19 700,-
Najnižšie podanie14 775,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky4 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konania18.marec 2020
Čas otvorenia10:45
Miesto konaniaNotársky úrad JUDr. Jozefa Brázdila, PhD., Bystrický rad 314/69, 960 01 Zvolen

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 87 vedenom Okresným úradom Krupina – katastrálny odbor, pre obec: Hontianske Tesáre, katastrálne územie: Hontianske Tesáre, ako:

  • stavba so súp. číslom 153, nachádzajúca sa na parcele reg. „C“ č. 369, Rodinný dom,
  • parcela reg. „C“ č. 368/1 vo výmere 1056 m2, Záhrada,
  • parcela reg. „C“ č. 369 vo výmere 123 m2, Zastavaná plocha a nádvorie.

 

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva najmä: Oplotenie od ulice, vodovodná prípojka, vodomerná šachta, predložené schody na 2.NP

(ďalej len „predmet dražby“).

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

 

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:

RODINNÉ DOMY

Rodinný dom č.s. 153, obec Hontianske Tesáre, k.ú. Hontianske Tesáre (okr. Krupina)

POPIS STAVBY

Charakteristiky objektu a dispozičné riešenie:

Bytové budovy sú stavby, v ktorých najmenej polovica podlahovej plochy je určená na bývanie.

Rodinný dom je budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie. Keďže sú splnené všetky uvedené kritéria hodnotím ho ako rodinný dom. Dvojpodlažný rodinný bez podpivničenia je postavený na parc. KN č. 369. K hodnotenej nehnuteľnosti je prístup z obecnej komunikácie. Rodinný dom je napojený na rozvod ELI
a vodovodu. V obci sú prevedené všetky inžinierske siete.

 

Dispozičné riešenie:

Rodinný dom pozostáva z dvoch nadzemných podlaží, ktoré sú samostatne prístupné. Rodinný dom je neudržiavaný a v zlom technickom stave. 1.nadzemné podlažie je neobývané, prvky krátkodobej ako aj dlhodobej životnosti sú poškodené a v súčasnosti slúžia ako sklady. 2. nadzemné podlažie je prístupné predloženým schodišťom, je viditeľná skoršia rekonštrukcia, avšak stavebné konštrukcie sú neudržiavané a z časti zničené, čo je vyjadrené percentom poškodenosti. Nadzemné podlažie pozostáva z chodby, troch izieb, kúpeľne a kuchyne spojenej s obývacou halou. Z časti odkryté stavebné konštrukcie napovedajú ich nevyhovujúci technický stav a je potrebná rozsiahla rekonštrukcia.

Pri určení veku rodinného domu znalec vychádzal z potvrdenia obce Hontianske Tesáre, kde je uvedené, že stavba sa začala užívania schopnou v roku 1970. Týmto údajom zodpovedajú použité materiály, pôdorysné usporiadanie a celkové opotrebenie stavby. 

Pre metodiku USI Žilina bol použitý index cien stavebných prác na precenenie rozpočtov do CÚ 1. štvrťrok 2019 - IV. štvrťrok 1996, spracovaných pomocou pomeru indexov cien stavebných prác SÚ SR za stavebníctvo ako celok.

 

POZEMKY

POZEMOK POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU

POPIS

Pozemok sa nachádza v zastavanom území obce Sečovce časť Albínov, v zástavbe rodinných domov a je prístupný zo štátnej cesty a taktiež po spevnenej obecnej komunikácii. Pozemok tvorí parcela č. 369 (zastavané plochy a nádvoria), na ktorej je postavený rodinný dom s príslušenstvom a parcela č. 368/1 (záhrady). Reliéf terénu je prevažne rovinatý, dostatočne široký smerom k ulici. Spojenie s okresným mestom Krupina je  autobusovou a železničnou dopravou. V obci sú vybudované inžinierske siete, a to rozvod ELI, voda a plyn.

Východiskovú hodnotu pozemku na základe prieskumu predaja v danej lokalite, ponuke realitných kancelárií, poloha v obci určujem v zmysle vyhlášky pre obce nad 5 000 obyvateľov s uplatneným povyšujúceho faktora vo výške 1,3.

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 04.03.2020 o 10.00 hod.

 Obhliadka 2: 05.03.2020 o 14.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0911 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK4831000000004350268216, VS: 172019, vedený v Prima banka Slovensko a.s..

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu