Rodinný dom v obci Hencovce

Znížená cena
Stiahnuť

Znalecký posudok (1,66 MB)

Druh ponukyPripravovaná dražba, Domy
LokalitaPrešovský kraj
Ohodnotenie predmetu62 300,-
Najnižšie podanie46 725,-
Minimálne prihodenie500,-
Výška zábezpeky10 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konaniapripravujeme
Miesto konaniaMestský úrad Prešov, Jarkova 26, 080 01 Prešov, zasadacia miestnosť /menšia/na 1. NP

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 2331, vedenom Okresným úradom Vranov nad Topľou, Katastrálny odbor, Okres: Vranov nad Topľou, Obec: HENCOVCE, Katastrálne územie: Hencovce a to:

  • stavba so súp. č. 1859 na parcele registra „C“ č. 639, Druh stavby: Rodinný dom,
  • parcela registra „C“ č. 639 vo výmere 796 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

 

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva najmä: Letná kuchyňa bez s.č. na parcele KNC č. 639, Hospodárska časť rodinného domu bez s.č. na parcele KN C č. 639, Komora bez s.č. na parcele KN C č. 639, Dreváreň, Plot predný, Plot z pletiva, Studňa kopaná, Vodovodná prípojka zo studne, Vodovodná prípojka z verejného vodovodu, Vodomerná šachta, Prípojka kanalizácie do verejnej kanalizácie, Prípojka kanalizácie do žumpy, Prípojka zemného plynu, Spevnené plochy z monolitického betónu, Spevnené plochy z betónovej dlažby, Elektrická prípojka, (ďalej len „predmet dražby“).

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis predmetu dražby a Opis stavu predmetu dražby:

Rodinný dom s.č. 1859

Rodinný dom samostatne stojací, čiastočne podpivničený objekt s jedným nadzemným podlažím. Objekt spĺňa všetky predpoklady pre zatriedenie do kategórie rodinných domov (§ 43 b, ods. 3.  zákona č. 50/1976 Zb.). Určený je výlučne na bývanie a nie sú v ňom žiadne prevádzkové priestory.

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE:

Vstup do domu je priamo z dvora cez predsieň. Ďalej sú tri izby, kuchyňa, chodba, kúpeľňa, WC a jedna nedokončená izba (pôvodne maštaľ). V podzemnom podlaží, ktoré je prístupné zo závetria je schodisko a dve miestnosti, slúžiace ako pivnice. V jednej pivnici je tlaková nádoba na pitnú vodu zo studne.

 

 

TECHNICKÝ POPIS:

Rodinný dom je založený na základových pásoch z monolitického betónu. Vodorovná ani zvislá izolácia proti vode v podzemnom podlaží nie je vyhotovená. Svedčí o tom vlhkosť v podzemnom podlaží. Vzhľadom na vek stavby predpokladám, že ani v 1. nadzemnom podlaží nie je vyhotovená izolácia proti vode, resp. je opotrebená vekom.

1. podzemné podlažie:

Podlaha podzemného podlažia je osadená v hĺbke nad 1 do 2 m pod okolitým terénom. Murivo je z monolitického betónu bez omietok. Strop je železobetónový trámový. Podlaha je betónová, vrátane schodišťa. Okná jednoduché, oceľové, dvere drevené. Fasáda je z dvoch strán obložená keramickým obkladom.

1. nadzemné podlažie:

Murivo nadzemného podlažia je murované z plných pálených tehál v hrúbke 450 mm. Strop je drevený trámový s rovným, omietnutým podhľadom. Na povale je vyhotovený cementový poter. V predsieni je sadrokartónový podhľad. Priečky sú murované tehelné. Vnútorné omietky hladké, fasádne brizolitové. Zadná fasáda je omietnutá hrubou omietkou. Sokel je v prednej časti z dvoch strán obložený keramickým obkladom. V predsieni je sadrokartónový podhľad. Strecha valbová s dreveným väznicovým krovom a krytinou z AZC šablón na celoplošnom debnení. Klampiarske konštrukcie z oceľového pozinkovaného plechu. Dvere drevené rámové s výplňou, v kúpeľni a WC sú dvere nové, laminované, v drevených obložkových zárubniach. V nedokončenej izbe sú dvere pôvodné zvlakové. Okná z PVC profilov s retiazkovými lamelovými žalúziami. V kuchyni je pôvodné drevené okno. V kúpeľni je časť priečky zo sklobetónu. Podlaha v jednej izbe je drevená, dosková, v druhej je laminátová plávajúca, v obývacej izbe z keramickej dlažby a v zadnej (nedokončenej) izbe chýba. Na ocenenie podláh sa použila porovnateľná položka. V predsieni, na chodbe, v kúpeľni a WC je keramická dlažba. V kuchyni je podlaha z PVC podlahoviny. Dom je vykurovaný iba splyňovacím kozubom s rozvodmi teplého vzduchu po celom dome (pomocou ventilátora). Je tu svetelná elektroinštalácia s rozvádzačom s ističmi, rozvod studenej aj teplej vody, zemného plynu a odkanalizovanie. Zdroj teplej vody je elektrický bojler. V kúpeľni je rohová laminátová vaňa s laminátovým krytom, umývadlo a samostatná sprcha. V kuchyni je bežná kuchynská linka na báze dreva, s nerezovým drezom, digestor, plynový sporák a vstavaná umývačka riadu. Vo WC je závesná WC misa a malé umývadlo. Obklad stien je v kúpeľni a WC. Všetky vodovodné batérie sú pákové, nerezové. Rodinný dom je napojený na verejný rozvod elektriny, kanalizácie a zemného plynu. Zrealizovaná je aj prípojka vodovodu so vyústením až do hospodárskej kuchyne, avšak prípojka nie je napojená na vnútorné rozvody vody. V čase obhliadky je dom napojený na vlastnú studňu a je odpojený od  zemného plynu (z dôvodu nedoplatkov).

VEK A STAV:

Podľa potvrdenia Obecného úradu bol dom daný do užívania v roku 1947. Tento údaj sa považuje za hodnoverný, pretože to potvrdzuje stav domu a použité stavebné materiály. Na základe obhliadky sa však usúdilo, že bol v priebehu životnosti obnovený (predovšetkým je na ňom nový krov. Stavebnotechnický stav domu zodpovedá veku, použitým stavebným materiálom a vykonanej čiastočnej obnove.

Terajší vlastníci zahájili v roku 2014 (po nadobudnutí vlastníctva) prestavbu rodinného domu a jeho obnovu. V čase obhliadky je dom obývaný avšak plánovaná prestavba nie je dokončená. Boli vybúrané dvere a okno medzi predsieňou a obývacou izbou, tiež dvere medzi obývacou izbou a kuchyňou a dvere medzi kuchyňou a chodbou. Boli vymenené pôvodné drevené okná za okná z PVC profilov (v dvoch predných izbách a predsieni). Okno v kuchyni je pôvodné (zohľadním v koeficiente dokončenosti). Nové sú vchodové dvere. V priestore bývalého „gánku“ bola realizovaná prístavba WC, vrátane osadenia nového okna a vybavenia (podlahy, obklad, WC misa a umývadlo). Z pôvodných dverí a zárubní v dome boli čiastočne odstránené pôvodné nátery. Boli vyhotovené nové podlahy s výnimkou jednej izby a kuchyne. Bola vybudovaná kúpeľňa so zariadením. Nový je elektrický bojler. Bol osadený splyňovací kozub s rozvodmi teplého vzduchu s ventilátorom do celého domu. Rozvod je krytý sadrokartónom. V prevažnej časti domu (okrem nedokončenej izby) bol strop zateplený fúkanou tepelnou izoláciou. Bol vyhotovený prívod studenej vody v PE potrubí, vyhotovené nové kanalizačné rozvody a rozvody elektroinštalácie, vrátane ističov v rozvádzači. Poškodené sú klampiarske konštrukcie v prednej časti domu (žľaby) a chýba jeden dažďový odpad. Nie sú vyhotovené vonkajšie omietky vo WC a múriku pri vstupe, ostenie vstupných dverí, ostenie dverného otvoru v predsieni. Je potrebné opraviť obklad v kúpeľni, omietku stropu v kúpeľni, podlahu medzi predsieňou a obývacou izbou a v chodbe. V jednej izbe je potrebné vyhotoviť podlahu, vnútorné omietky, vymeniť 2 ks dvere a okno. V nedokončenej izbe sú trhliny v murive. Výmenu vyžaduje strešná krytina a celý dom je potrebné zatepliť. Vykurovanie domu sa považuje za nedostatočné.

Vzhľadom na vek stavby a rozsah vykonanej obnovy bola pri výpočte opotrebenia použitá analytická metóda.

 

GARÁŽE PRE OSOBNÉ MOT. VOZIDLÁ

Garáž bez s.č. na parcele KN C č. 639

Stavba bola dodatočne pristavaná k hospodárskej časti rodinného domu. Slúži na parkovanie osobného motorového vozidla. Založená je na pásových základoch z monolitického betónu. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z pórobetónových tvárnic v hrúbke 250 mm. Strop je železobetónový, rovný. Strecha pultová s krytinou z oceľového pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú zo brizolitu, vnútorné omietky hladké. Okno jednoduché drevené, vráta oceľové, otváravé. Je tu rozvod svetelnej elektroinštalácie. Údržba je zanedbaná. Na čelnej fasáde je opadaná omietka. Vzhľadom na použité stavebné konštrukcie a skutočný stav bola použitá pri výpočte opotrebenia analytická metóda, pričom je predpokladaná životnosť stavby 70 rokov.

PRÍSLUŠENSTVO:

Letná kuchyňa bez s.č. na parcele KNC č. 639

Predmetom je samostatne stojací, nepodpivničený objekt s jedným nadzemným podlažím.

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE:

Pôdorys pozostáva z predsiene, kúpeľne, špajzy, kuchyne a  izby.

TECHNICKÝ POPIS:   

Stavba je založená na základových pásoch z monolitického betónu s vyhotovenou izoláciou proti vode. Murivo je murované z pórobetónových tvárnic v hrúbke 250 mm. Fasádne omietky sú brizolitové, vnútorné hladké. Strop je železobetónový, rovný. Priečky sú murované tehelné. Strecha pultového tvaru s drevenou nosnou konštrukciou, krytina z oceľového pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie z oceľového pozinkovaného plechu. Dvere drevené hladké, okná drevené, dvojité. Podlaha v kuchyni je z PVC podlahoviny, v kúpeľni z keramickej dlažby, v špajzy z terazzovej dlažby a v izbe betónová. Pôvodne tu bolo vykurovanie pomocou plynových vykurovacích telies, ktoré sú už odstránené. Zostali iba rozvody zemného plynu. V kuchyni je pracovná doska so smaltovaným drezom a bežnou výtokovou batériou, elektrický sporák. Stena pri pracovnej doske je obložená keramickým obkladom. V kúpeľni je vaňa s obkladom a umývadlo so sprchovacou batériou. Je tu svetelná elektroinštalácia, rozvod teplej a studenej vody v oceľovom potrubí, odkanalizovanie do žumpy.

VEK A STAV:

Podľa údajov v znaleckom posudku č. 209/2013 vypracovaného znalcom Ing. Mariánom Onderkom bola stavba odovzdaná do užívania v roku 1975. Tento údaj sa považuje za hodnoverný a potvrdzujú ho použité stavebné konštrukcie a celkový stav. Údržba je úplne zanedbaná a stavba si vyžaduje kompletnú obnovu. Opotrebenie stanovené lineárnou metódou pričom sa uvažuje s predpokladanou životnosťou 70 rokov (vzhľadom na použité stavebné konštrukcie a celkový stavebno technický stav).

 

Hospodárska časť rodinného domu bez s.č. na parcele KN C č. 639

Jedná sa o dve miestnosti pristavané k rodinnému domu v zadnej časti. Je tu sklad a hospodárska kuchyňa. V sklade je priečkou oddelený suchý záchod a sú tu tiež rebríkové schody na povalu. Pôvodné dvere z dvora do záchoda sú zamurované. Dvere do skladu sú dvojkrídlové palubovkové. V kuchyni je murovaná kachľová pec a poškodený plynový sporák. Je tu prívod zemného plynu, studenej vody a odkanalizovanie. Jedno okno je drevené zdvojené a jedno oceľové, jednoduché. Podlaha je betónová.

Základy sú z monolitického betónu. Predpokladá sa, že hydroizolácia je vyhotovená. Murivo je murované z plných pálených tehál v skladobnej hrúbke 300 mm. Strop je rovný, strecha šikmá s dreveným hambálkovým krovom subtílnej konštrukcie. Krytina z AZC šablón na latách. Klampiarske konštrukcie z oceľového pozinkovaného plechu (chýba odpad). Fasádne omietky brizolitové, vnútorné hladké.

Táto časť bola pravdepodobne pristavaná dodatočne k rodinnému domu. Nasvedčujú to odlišnosti oproti rodinnému domu (iná hrúbka múrov, nosná konštrukcia strecha aj krytina na latách). Podľa údajov v znaleckom posudku č. 209/2013 vypracovaného znalcom Ing. Mariánom Onderkom bola stavba odovzdaná do užívania v roku 1970. Tento údaj sa považuje za hodnoverný a potvrdzujú ho použité stavebné konštrukcie a celkový stav. Údržba je úplne zanedbaná a stavba si vyžaduje kompletnú obnovu. Opotrebenie stanovené lineárnou metódou pričom sa uvažuje s predpokladanou životnosťou 70 rokov (vzhľadom na použité stavebné konštrukcie a celkový stavebno technický stav).

 

Komora bez s.č. na parcele KN C č. 639

Jedná sa o jednoduchú stavbu pristavanú  k zadnej stene garáže. Murivo je murované v hrúbke 30 cm, strop nie je vyhotovený. Strecha pultová s krytinou z oceľového plechu. Fasádne omietky brizolitové, vnútorné hladké. Podlaha betónová, dvere drevené, okno jednoduché, oceľové. V čase ocenenia nie je využívaná. Predpokladá sa, že stavba bola postavená neskôr ako garáž, t.j. v roku 1978. Opotrebenie stanovené lineárnou metódou pričom sa uvažuje s predpokladanou životnosťou 70 rokov (vzhľadom na použité stavebné konštrukcie a celkový stavebno technický stav).

 

Dreváreň

Jedná sa o drobnú stavbu na konci pozemku. Nosnú konštrukciu tvoria oceľové a drevené stĺpiky, aj stĺpiky z lešenia. Strecha pultová, drevenej konštrukcie, krytina z oceľového vlnitého plechu. Zadná stena má opláštenie z vlnitého plechu, čelná a bočná stena sú opláštené iba drevenými latkami s medzerami. Vek odhadovaný na 30 rokov.

 

Plot predný

Plot sa nachádza v prednej časti pozemku, pri ceste. Je vyhotovený na betónovej podmurovke z výplňou z oceľových rámov. V plote sú vráta a vrátka z ocele.

 

Plot z pletiva

Plot sa nachádza na konci pozemku, je vyhotovený z drôteného pletiva na oceľových stĺpikoch.

 

 

Studňa kopaná

Studňa sa nachádza pri prednom plote pred rodinným domom. Je kopaná do hĺbky 8 m, opláštená betónovými skružami. Je v nej elektrické čerpadlo. Tlaková nádoba je v pivnici rodinného domu.

 

Vodovodná prípojka zo studne

Prípojka je vedená zo studne do pivnice rodinného domu, kde je tlaková nádoba. Potrubie je z oceľového pozinkovaného potrubia. Vek prebratý zo znaleckého posudku č. 209/2013 vypracovaného znalcom Ing. Mariánom Onderkom.

 

Vodovodná prípojka z verejného vodovodu

Prípojka je vedené z verejného vodovodu, cez vodomernú šachtu so zaústením do pivnice rodinného domu. Je z PE potrubia a vyhotovili ju terajší vlastníci.

 

Vodomerná šachta

Prefabrikovaná laminátová šachta sa nachádza pri prednom plote.

 

Prípojka kanalizácie do verejnej kanalizácie

Dom je odkanalizovaný potrubím z PVC do verejnej kanalizačnej siete. Prípojku vyhotovili terajší vlastníci.

 

Prípojka kanalizácie do žumpy

Pôvodná prípojka z kameninového potrubia z letnej kuchyne a suchého záchoda.

 

Prípojka zemného plynu

Prípojka je vedená z plynomernej skrinky v prednom plote k rodinnému doma a k letnej kuchyni. Podľa údajov v znaleckom posudku č. 209/2013 vypracovaného znalcom Ing. Mariánom Onderkom bola prípojka zrealizovaná v roku 1995.

 

Spevnené plochy z monolitického betónu

Jedná sa o prístupový chodník k rodinnému domu, okapový chodník aj plochu z monolitického betónu pred garážou. Vek odhadovaný na 46 rokov.

 

Spevnené plochy z betónovej dlažby

Jedná sa o koľaje pre príjazd osobného auta do garáže od vstupných vrát. Vyhotovené sú z betónovej dlažby kladenej do piesku.

 

Elektrická prípojka

Prípojka je vedená od betónového stožiara pri prednom plote do rozvádzača v prednom plote a odtiaľ do rozvádzača pri vstupe do podzemného podlažia.

 

Všeobecná hodnota pozemkov:

Pozemok pozostáva z jednej parcely. Stojí na nej rodinný dom, hospodárska časť rodinného domu, garáž, komora, dreváreň a letná kuchyňa a je tu záhrada a dvor. Všetky údaje potrebné pre určenie všeobecnej hodnoty pozemku sú uvedené v kapitole II.3.a. znaleckého posudku. Jednotková východisková hodnota je podľa vyhlášky č.492/2004 Z.z. pre obec Hencovce. Vzhľadom na blízkosť okresného mesta sa stanovuje v súlade s vyhláškou jednotkovú východiskovú hodnotu percentuálnym podielom z hodnoty pre mesto Vranov nad Topľou vo výške 80%.

LV 2331

Parcela

Druh pozemku

Spolu výmera [m2]

Spoluvlastnícky podiel

Výmera [m2]

639

zastavaná plocha a nádvorie

796,00

1/1

796,00

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 07.09.2021 o 14.00 hod.

Obhliadka 2: 14.09.2021 o 10.00 hod. 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0903 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK4831000000004350268216, VS: 0172021, vedený v Prima banka Slovensko a.s..

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

 

S profesionálmi to má cenu