Rodinný dom v obci Družstevná pri Hornáde

Stiahnuť

Znalecký posudok (831 kB)

Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (180 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Domy
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu19 500,-
Najnižšie podanie19 500,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky5 500,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania6.november 2018
Čas otvorenia11:00
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 663, vedenom Okresným úradom Košice-okolie, Katastrálny odbor, okres: Košice-okolie, obec: Družstevná pri Hornáde, katastrálne územie: Malá Vieska, a to:

  • dom so súpisným číslom 143, ktorý je postavený na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 391;
  • parcela registra "C" KN s parcelným číslom 391 o výmere: 365 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria (ďalej len “Predmet dražby”).

 

Opis predmetu dražby:

Rodinný dom súp. č. 143, na parc. č. 391, Družstevná pri Hornáde, ul. Varovecká 3

Rodinný dom súp. č. 143 je situovaný v zastavanej časti obce v zástavbe rodinných domov na parcele číslo 391 ako samostatne stojací, rohový dom v lokalite obce Družstevná pri Hornáde.  Stavba obsahuje jeden samostatný byt,  spĺňa charakter rodinného domu.

Rodinný dom je riešený ako jednopodlažný objekt v jednej časti nad zadnou izbou podpivničený. Tvorí ho jedna bytová jednotka, ktorá pozostáva z :

• 1. PP - pivnica

• 1. NP / prízemie/ - vstup - predsieň, vpravo - kuchyňa a izba,  vstup z predsiene do kúpeľne s WC, vľavo z predsiene - dve izby

      

Oplotenie pozemku parc. č. 391

Čelný a bočný plot oddeľuje pozemok parc. č. 391 od ulice Varovecká z čelnej a bočnej strany.

 

Vonkajšie úpravy:

Vodovodná prípojka, Kanalizačná prípojka, Plynová prípojka, Elektrická prípojka, Spevnené plochy, Vonkajšie schody

 

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis stavu predmetu dražby:

Rodinný dom súp. č. 143, na parc. č. 391, Družstevná pri Hornáde, ul. Varovecká 3

Vzhľadom na skutočnosť, že znalcovi nebola umožnená obhliadka nehnuteľnosti, znalecký posudok je vypracovaný v zmysle  ustanovenia §12, ods. 3, zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách, t.j. podľa predložených dostupných podkladov, ktoré má dražobník k dispozícií a to: znaleckého posudku č. 49/2017 vypracovaného Ing. Jánom Gregušom za účelom dobrovoľnej dražby.

Jedná sa o jednopodlažnú  murovanú stavbu čiastočne podpivničenú, pôdorysného obdĺžnikového tvaru so sedlovou strechou bez stavebného využitia povalového priestoru s eternitovou krytinou. Stavba je postavená na rovinatom teréne s čelnou orientáciou na svetovú stranu východ. Hlavný vstup do rodinného domu je z bočnej strany rodinného domu – južnej. RD je prístupný z miestnej asfaltovej komunikácie ul. Varovecká.  V mieste je možnosť napojenia na verejný rozvod STL plynu, elektrickú NN sieť, telekomunikačnú sieť, verejný vodovod a verejnú kanalizáciu.  Rodinný dom  je napojený na elektrickú NN sieť, verejný vodovod, kanalizáciu a  plyn z verejnej siete. Predložený doklad o veku stavby  dokladuje začiatok užívania  RD  rok 1924 čomu zodpovedá jeho technický stav podľa znaleckého posudku č. 49/2017 Ing. Jána Greguša. Opotrebovanie je primerané veku a užívaniu stavby. Opotrebovanie a životnosť je stanovené lineárnou metódou.

Základy - kamenné bez izolácie

Zvislé nosné konštrukcie - murivo 1.PP a 1.NP - kamenné hr. do 60 cm, deliace konštrukcie 1.NP - tehlové

Vodorovné nosné konštrukcie - strop nad 1.PP - klenbový, nad  1.NP - drevený trámový

Schodisko - 1.PP - cementový poter

Strecha  - krov drevený väznicový sedlový, krytina - azbestocementové šablóny na debnení / eternit/, klampiarske konštrukcie strechy - žľaby a zvody z pozinkovaného plechu úplné

Úprava vonkajších povrchov - farebné omietky vonkajšie 1.PP, 1.NP - vápenné a vápenno-cementové hladké; 1.PP, 1.NP - špárované murivo; obklady fasád - 1.NP- obklady keramické

Vnútorné úpravy povrchov - vnútorné omietky vápenné štukové hladké, keramické obklady - kúpeľňa min. nad 1,35 m výšky; - obklad vane; WC min. do výšky 1 m,  kuchyňa - min. pri linke

Výplne otvorov - okná - 1.PP - jednoduché oceľové, 1.NP - drevené dvojité s doskovým ostením, v časti aj plastové; dvere  - 1.PP -  zvlakové, 1.NP - hladké, plné alebo zasklené

Podlahy obytných miestností - 1.NP - veľkoplošné parkety laminátové, - dlažby a podlahy ostatných miestností - keramické dlažby

Vybavenie kuchýň - 1.NP - sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou; odsávač pár; nerezové umývadlo drezové; kuchynská linka z materiálu na báze dreva

Vybavenie kúpeľne - vaňa oceľová smaltovaná; - umývadlo; - vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou; pákové nerezové; záchod splachovací s umývadlom;

Vnútorné inštalácie - 1.NP elektro 380V a 220V, vykurovanie - zdroj - kotol na plyn, doskové radiátory, alternatívny zdroj - akumulačné kachle,  rozvod studenej a teplej vody, ohrev vody v elektrickom bojleri, voda privedená z verejného rozvodu, kanalizácia je z kuchyne a kúpeľne napojená na verejnú kanalizáciu.

 

Vnútorné rozvody:

- vodovod - rozvod studenej a teplej vody plastové, ohrev vody v elektrickom bojleri, ktorý je osadený v kúpeľni, voda privedená  z verejného vodovodu

- kanalizácia - kanalizácia je zaústená do verejnej kanalizácie, rozvody z plastových rúr

- vykurovanie - zdroj vykurovania  - kotol ÚK na plyn, 1.NP - lokálne - akumulačné kachle

- elektroinštalácia - 1.PP - svetelná; 1.NP - rozvody 220 a 380 V, elektrický rozvádzač s automatickým istením osadený na prízemí

- plynovod - 1.NP vnútorné rozvody zemného plynu

 

2.2.1 Oplotenie pozemku parc. č. 391

umožňuje vstup motorovým vozidlám do dvora cez bránu a vstup osobám cez bráničku. Vyhotovenie - betónový základ, podmúrovka z betónu,  oceľové stĺpiky a výplň z vlnitého plechu, 1 x plechová bránka, 1 x plechová brána.  Dĺžka plota je 20 m, výška 1,5 m, postavený v roku 1980.  Životnosť je stanovená podľa Metodiky výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb a stavebno-technického stavu na 50 rokov.

 

Vonkajšie úpravy

 

Vodovodná prípojka

Vodovodná prípojka z verejnej siete do RD,  z oceľových rúr DN 25, dĺžka 10 m,  užívaná od roku 1980. Životnosť je stanovená podľa Metodiky výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb a stavebno-technického stavu na 50 rokov.

 

 

Kanalizačná prípojka

Kanalizačné potrubie vedené z domu do verejnej kanalizácie.  Dĺžka kanalizácie je 10 bm. Potrubie je plastové,  profilu DN 150 mm. Zrealizovaná v roku 2010. Životnosť je stanovená podľa Metodiky výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb a stavebno-technického stavu na 50 rokov.

 

Plynová prípojka 

Prípojka plynu od obecného rozvodu plynu dĺžky 3,0 m z oceľového potrubia DN 25 mm. Pripojenie v roku 1990. Životnosť je stanovená podľa Metodiky výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb a stavebno-technického stavu na 50 rokov.

 

Elektrická prípojka

Elektrická prípojka vzdušná z verejného rozvodu privedená zo stĺpa pred rodinným domom.  Dĺžka pripojenia je 10 m, vyhotovenie v roku 1980. Životnosť je stanovená podľa Metodiky výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb a stavebno-technického stavu na 50 rokov.

 

Spevnené plochy

Spevnená plocha - chodníky z monolitického betónu, zrealizované v roku 1980. Životnosť je stanovená podľa Metodiky výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb a stavebno-technického stavu na 50 rokov.

 

Vonkajšie schody

Vonkajšie betónové schody, užívané od roku 1980. Dĺžka  4 m x šírka 1 m. Životnosť je stanovená podľa Metodiky výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb a stavebno-technického stavu na 50 rokov.

 

POZEMOK

Predmetom ohodnotenia je rovinatý pozemok, nachádzajúci sa v obci Družstevná pri Hornáde vzdialenej od krajského mesta Košice 8 km, v okrese Košice - okolie v katastrálnom území Malá Vieska, zapísaný v LV č. 663, ležiaci v zastavanom území obce, obklopený rodinnými domami,  s prístupom  po spevnenej asfaltovej miestnej komunikácií ul. Varovecká,  doprava do mesta ešte vyhovujúca, možnosť spojenia autobusovou dopravou SAD a autom.  Obcou prechádza aj železničná trať.

V evidencií nehnuteľností vedené  na LV č. 663:

- parcela č. 391 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 365 m2

Pozemky s napojením na verejné siete elektrickej energie, vody, kanalizácie a plynu. V okolí  je možnosť napojenia na menované verejné siete. Negatívne účinky okolia na pozemky neboli zistené.  Pozemok parc. č. 391 je zastavaný rodinným domom so súp. č. 143, časť pozemku tvorí dvor.

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 19.10.2018 o 10.00 hod.

Obhliadka 2: 22.10.2018 o 14.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0911 420 810.

Spôsob zloženia zábezpeky

  1. bezhotovostný prevod na bankový účet dražobníka, č. účtu: IBAN SK4831000000004350268216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., VS: 0922018,
  2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese sídla dražobníka - Masarykova 21, 040 01 Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
  3. banková záruka,
  4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu