3 - izbový byt s garážou v obci Červenica

Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (208 kB)

Stiahnuť

Znalecký posudok (1,19 MB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Domy
LokalitaPrešovský kraj
Ohodnotenie predmetu19 700,-
Najnižšie podanie19 700,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky5 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania25.máj 2022
Čas otvorenia10:15
Miesto konaniaMiestny úrad mestskej časti Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, 040 34 Košice-Staré Mesto, radničná miestnosť

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0903 420 800 bezplatná linka

 

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností:

  • zapísaný na LV č. 622 vedenom Okresným úradom Prešov - Katastrálny odbor, Okres: Prešov, Obec: ČERVENICA, Katastrálne územie: Červenica, a to:
  • byt č. 3 na 1. p. vo vchode 132 bytového domu so súpisným číslom 132, ktorý je postavený na parcele s parcelným číslom 234,

Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 132 nie je evidovaný na liste vlastníctva.

  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti: 84/546,
  • zapísaný na LV č. 622 vedenom Okresným úradom Prešov - Katastrálny odbor, Okres: Prešov, Obec: ČERVENICA, Katastrálne územie: Červenica, a to:
  • priestor č. 2 na prízemí vo vchode 132 bytového domu so súpisným číslom 132, ktorý je postavený na parcele s parcelným číslom 234,

Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 132 nie je evidovaný na liste vlastníctva.

  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti: 16/546

(ďalej len "predmet dražby").

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

 

Opis predmetu dražby a Opis stavu predmetu dražby:

BYTY

Byt č. 3, 1. poschodie

POPIS

Bytový dom súp. č. 132, v ktorom sa ohodnocovaný byt č. 3 nachádza je situovaný v obci Červenica v katastrálnom území Červenica, okres Prešov. Prístup ku nehnuteľnosti je po spevnenej miestnej komunikácii. Vzdialenosť do okresného mesta Prešov je cca 30 km. Obec má slabú  občiansku vybavenosť a nemá vybudovanú kompletnú infraštruktúru inžinierskych sieti. Bytový dom je napojený na rozvod elektriny, na rozvod vody je napojený na vlastnú studňu, avšak voda je nepitná, kanalizácia je zvedená do žumpy. Obec okrem elektriny nemá vybudované inžinierske siete. Bytový dom, v ktorom sa byt č. 3 nachádza, je postavený klasickou technológiou. Jedná sa o murovaný tehlový bytový dom. Bytový dom pozostáva z troch nadzemných podlaží. Na prízemí sa nachádzajú garáže, pivnice, kotolňa, vodáreň, byty sú situované na 1. a 2. poschodí. Strecha je pultová, plytká.

 

 

Krov je drevený, krytina je prevedená z pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie sú prevedené ako úplné z pozinkovaného plechu. Podlahy spoločných priestorov sú prevedené z keramickej dlažby a z cementového poteru. Komunikačne prepojenie je zabezpečené železobetónovými schodmi s povrchom z PVC. Bytový dom je vybavený bleskozvodom a je napojený na rozvod vody, kanalizácie a el. energie. Elektroinštalácia je v prevedení svetelnej a motorickej. Voda je z vlastnej studne, ale je nepitná, kanalizácia je zvedená do žumpy. Plynofikácia v obci nie je prevedená.

Byt č. 3 je situovaný na prvom poschodí a pozostáva z troch obytných miestnosti a z príslušenstva. Príslušenstvom je: chodba. kúpeľňa, samostatné WC, kuchyňa, loggia a pivnica. Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to: vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové bytové prípojky, okrem tých, ktoré sú spoločnými zariadeniami domu a sú určené na spoločné užívanie.

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných časti a spoločných zariadení domu vo veľkosti 84/546.

Spoločnými časťami domu sú: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, vstupy, vchody, schodiská, priečelia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstavu a bezpečnosť. Spoločnými zariadeniami sú: výťah , sušiareň, práčovňa, kočikáreň, spoločná televízna anténa, bleskozvod, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je byt umiestnený.

Byt č. 3 bol z časti zrekonštruovaný a je s murovaným jadrom. Byt bol z časti dispozične upravený, bol vytvorený kuchynský kút a pôvodná kuchyňa je využívaná ako izba. Podlahy sú v izbách prevedené plávajúce z lamina, v kúpeľni, v chodbe, v kuchynskom kúte a vo WC sú prevedené podlahy z keramickej dlažby. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Keramický obklad je prevedený v kuchyni okolo sporáku a kuchynskej linky. V kúpeľni a vo WC je keramický obklad prevedený po strop. Výbavu kuchyne tvorí: kuchynská linka na báze dreva, drez nerezový, sporák na PB, vodovodná batéria je páková. V kúpeľni je osadená akrylátová vaňa, keramické umývadlo, vodovodné batérie sú pákové. V samostatnom WC je WC v prevedení kombi. Okná plastové s izolačným dvojsklom. Dvere sú drevené hladké. Teplá voda je pripravovaná samostatne el. zásobníkovým ohrievačom. Vykurovanie je samostatné, krbom na tuhé palivo s prieduchmi. rozvodmi.

Popis nebytového priestoru č. 2 - prízemie

Jedná sa o garáž pre motorové vozidlo. Garáž je situovaná na prízemí bytového domu ( 1. NP). Podlahy sú prevedené betónové s cementovým poterom. Stropy sú železobetónové s rovným podhľadom. V podlaží je prevedený rozvod elektriny svetelný. Iná výbava sa v priestore nenachádza.. Vráta sú plechové otváravé priestor je bez okien.

Bytový dom bol daný do užívania v roku 1983. Modernizácia bytu bola prevedená cca v roku 2016. Boli prevedené nové podlahy, keramické obklady, nové zariadenie kuchyne, kúpeľne a WC. Tiež boli prevedené nové rozvody, ohrev teplej vody a kúrenie.

Technický stav  stavby je primeraný veku stavby, údržba stavby nie je prevádzaná dostatočne.

Na základe prevedenej obhliadky bytového domu, ako aj z prešetrovania skutkového stavu, ako aj v zmysle metodiky USI Žilina stanovená životnosť stavby na 100 rokov. Technický stav nehnuteľnosti je veľmi dobrý. Objekt ani byt nejavia žiadne statické alebo prípadne technické poruchy, ktoré by znalec pri obhliadke zistil, respektíve o nich nebol informovaný o žiadnych od vlastníka bytu. Na základe prevedenej obhliadky, zistenia skutkového stavu, ako aj v zmysle metodiky ÚSI Žilina vzhľadom na jej údržbu a rekonštrukciu bytu opotrebenie nehnuteľnosti prevádzané analytickou metódou.

Byt znalcovi v stanovenom termíne sprístupnený nebol.

 

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

chodba 1,10*3,27

3,60

kúpeľňa 2,22*1,48

3,29

WC 1,28*0,94-0,27*0,48

1,07

kuchynský kút  2,04*2,07

4,22

kuchyňa4,86*3,3

16,04

izba 4,37*3,30

14,42

izba 3,95*3,33

13,15

izba 5,28*3,33

17,58

pivnica 3,71*1,79-0,26*0,9

6,41

Vypočítaná podlahová plocha

79,78

Počet izieb: 3

 

NEBYTOVÉ PRIESTORY

Nebytový priestor č. 2 - garáž

POPIS

Nebytový priestor č. 1 - garáž, je situovaný na prízemí bytového domu. Obvodové ako aj vnútorné murivo sú tehlové. Stropy sú monolitické železobetónové s rovným podhľadom. Podlahy sú betónové opatrené cementovým poterom. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Dvere sú drevené hladké, garážové vráta sú drevené otváravé. V garáži je prevedený rozvod el. inštalácie svetelný. Iná vybavenosť sa v nebytovom priestore nenachádza.

 

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Garáž 4,83*3,32

16,04

Vypočítaná podlahová plocha

16,04

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 05.05.2022 o 12.30 hod.

Obhliadka 2: 19.05.2022 o 13.30 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0903 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka IBAN SK4831000000004350268216, VS: 0052022, vedený v Prima banka Slovensko a.s.,

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu