Rodinný dom v obci Čaňa

TOP ponuka
Stiahnuť

Znalecký posudok (707 kB)

Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (205 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Domy
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu207 000,-
Najnižšie podanie220 000,-
Minimálne prihodenie500,-
Výška zábezpeky45 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania20.december 2023
Čas otvorenia9:30
Miesto konaniaMiestny úrad mestskej časti Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, 040 34 Košice-Staré Mesto, radničná miestnosť

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0903 420 800 bezplatná linka

 

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 43, vedenom Okresným úradom Košice - okolie, Katastrálny odbor, Okres: Košice - okolie, Obec: Čaňa, Katastrálne územie: Čaňa, a to:

  • stavba so súp. č. 57 na parcele registra „C“ č. 102, Popis stavby: dom,
  • parcela registra „C“ parcelné číslo 102 vo výmere 545 m2, Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie,

Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 57 evidovanej na pozemku parcelné čislo 102,

 

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na LV, najmä: PLOTY: Predné a bočné oplotenie, STUDNE: Studňa v 1.PP – Kopaná, VONKAJŠIE ÚPRAVY: Elektrická prípojka, Plynová prípojka, Kanalizačná prípojka, Spevnené plochy z betónu, Spevnené plochy z betónovej dlažby, Spevnené plochy zo štrku ,

(ďalej len „predmet dražby“).

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1. Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis predmetu dražby a Opis stavu predmetu dražby:

Rodinný dom súp.č. 57 na parc.č.102, ul. Tichá 48, Čaňa, okres Košice - okolie

 

POPIS STAVBY

Rodinný dom /RD/ súp. č.57 je umiestnený v zastavanom území obce v uličnej zástavbe ďalších rodinných domov na rohovej parcele číslo 102 ako samostatne stojací objekt v zastavanej časti obce Čaňa v k.ú. Čaňa. Jedná sa o stavbu rodinného domu postavenú v roku 1969. Rodinný dom je čiastočne podpivničený, má dve nadzemné podlažia, je postavený na rovinatom teréne. Pôdorys stavby je obdĺžnikového tvaru s bočným výklenkom pre vstup a zadným výklenkom pre schodisko. V prednej časti v 1.NPsa nachádza priestranná terasa. Zastrešenie je vyriešené plochou strechou. Stavba je postavená s čelnou orientáciou na juh do ulice tichá. Hlavný vstup do domu je z čelnej strany rodinného domu v 1.NP. RD je prístupný z miestnej spevnenej cestnej komunikácie, z ulice Tichá z parc. č. 1799 vo vlastníctve obce Čaňa, evidované v LV č. 1796. V mieste je možnosť napojenia na verejný rozvod STL plynu, elektrickú NN sieť, verejný vodovod a kanalizáciu. Rodinný dom je napojený na elektrickú NN sieť, plyn, kanalizáciu a vodovod má napojený na vlastnú studňu, ktorá je umiestnená v 1.PP rodinného domu. Rodinný dom je užívaný od roku 1969, podľa predloženého rozhodnutia o povolení užívania stavby zo dňa 1.7.1969. Vek stavby je určený v zmysle predloženého dokladu, kde je evidovaný začiatok užívania stavby rok 1969. Rodinný dom je stavba v dobrom technickom stave bez technického poškodenia a porúch, je udržiavaná ale potrebuje modernizáciu. Opotrebovanie je stanovené lineárnou metódou. Životnosť je stanovená na 110 rokov pre bytové budovy murované hr. obvod. muriva 30 - 40 cm (80 - 120 r.) vzhľadom na prevedené čiastočné úpravy a výmenu jednotlivých prvkov (výmena elektrického bojlera, výmena čerpadla, výmena niektorých radiátorov, výmena podláh, kompletná rekonštrukcia WC v 1.NP).

 

TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA:

Vyhotovenie v roku 1969. Výskyt a prevedenie konštrukcií na podlaží je nasledovné:

Objekt je postavený na betónových základoch s vodorovnou izoláciou, zvislé nosné konštrukcie sú v 1. PP betónové, v 1. NP a 2. NP murované z pórobetónových tvárnic kvádrov v kombinácií s tehlou o skladobnej hrúbke 375 mm. Stropy nad 1. PP, 1. NP a 2. NP sú s rovným podhľadom železobetónové monolitické, strecha je plochá dvojplášťová s krytinou z pozinkovaného plechu, klampiarske konštrukcie žľaby a zvody sú z pozinkovaného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vnútorné omietky sú vápenné hladké, vonkajšia fasádna omietka škrabaný brizolit, keramický obklad sokla.

Dom je napojený na svetelnú aj motorickú elektrickú energiu, kanalizáciu a plyn z verejných zdrojov. Vodovod je napojený na studňu, ktorá sa nachádza v 1. PP rodinného domu. Okná v dome sú drevené dvojité, v 1. PP jednoduché oceľové. Dvere drevené plné a zasklené, vchodové dvere drevené. Podlahy všetkých obytných miestností v 1. NP a 2. NP prevažujú PVC linoleum, v obývacích izbách sú parketové vlysy a plávajúca laminátová podlaha, v kúpeľni a WC je keramická dlažba, v zádverí a na chodbe je PVC, v 1. PP je cementový poter. Vykurovanie domu je ústredné, v minulosti kotlom na zemný plyn, ktorý je odpojený a v súčasnosti kotlom na tuhé palivo umiestnenými v 1. PP, vykurovacie telesá – prevažujú rebrové, vyskytujú sa aj panelové radiátory. Ohrev vody zabezpečuje elektrický zásobník s ohrevom vody umiestnený v 2. NP. V kuchyni, ktorá sa nachádza na 1. NP je umiestnená kuchynská linka z materiálu na báze dreva o dĺžke 3 m, so spotrebičmi - plynový sporák s elektrickou rúrou, digestor, drez nerezový, keramický obklad okolo linky. V kuchynke v 2. NP umiestnená kuchynská linka z materiálu na báze dreva o dĺžke do 2 m, so spotrebičmi - plynový sporák, drez nerezový, keramický obklad okolo linky. Vo WC v 1. NP je keramické umývadlo a WC so splachovacou nádržkou. V kúpeľni v 2. NP je jednoduchá smaltovaná vaňa, keramické umývadlo a WC so splachovacou nádržkou. V kúpeľniach je keramický obklad a keramická dlažba. V 1. NP sa nachádza elektrický rozvádzač - s automatickým istením. Medzi 1. PP a 1. NP sa nachádza  schodisko s povrchom nástupníc s cementovým poterom, medzi 1. NP a 2. NP sa nachádza  schodisko s povrchom nástupníc z tvrdého dreva. Elektroinštalácia v 1.PP a v 1.NP svetelná a motorická, v 2. NP svetelná. V 1. PP je rozvod studenej vody a v 1. NP a 2. NP je rozvod studenej a teplej vody z centrálneho zdroja pozinkovaným potrubím, odkanalizovanie je riešené potrubím PVC napojeným na verejný rozvod. Rozvod plynu je realizovaný na všetkých podlažiach. Objekt je v pôvodnom stave s prevedenými čiastočnými úpravami, je zachovalý, udržiavaný, ale potrebuje modernizáciu.

 

Dispozičné riešenie:

Rodinný dom je riešený ako dvojpodlažný objekt, ktorý je čiastočne podpivničený. Tvorí ho jedna bytová jednotka, ktorá pozostáva z :

  • PODZEMNÉHO PODLAŽIA / suterén/: schodisko, kotolňa s pivnicou tvorená jednou veľkou miestnosťou,
  • NADZEMNÉHO PODLAŽIA /prízemie/: predsieň, chodba so schodiskom, jedna veľká predná izba, vzadu je  kuchyňa, komora a z chodby je prístupné samostatné WC s umývadlom,
  • NADZEMNÉHO PODLAŽIA /poschodie/: chodba so schodiskom do 1.NP, z chodby sú prístupné tri izby, WC s kúpeľňou, menšia kuchyňa a 2x balkón.

 

Príslušenstvo:

PLOTY

Predné a bočné oplotenie

Čelný a bočný plot oddeľuje pozemok parc. č.102 od ulice z dvoch strán, vzhľadom na to, že sa jedná o rohovú parcelu. Taktiež umožňuje vstup motorovým vozidlám do dvora cez bránu a vstup osobám cez bráničku. Vyhotovenie - betónový základ, betónová podmurovka, oceľové stĺpiky a výplň z rámového pletiva v ráme. Celková dĺžka plota je 10 m + 28 m, plus brána a bránka, výška výplne je 1,0 m. Životnosť je stanovená podľa Metodiky výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb a stavebno-technického stavu na 45 rokov.

 

STUDNE

Studňa v 1.PP - Kopaná

Studňa kopaná, nachádza sa v 1.PP rodinného domu, na parc. č. 102. Vyhotovená z betónových skruží, hĺbka 5,0 m, priemer 1 m. Životnosť je stanovená podľa Metodiky výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb a stavebno-technického stavu na 100 rokov.

 

VONKAJŠIE ÚPRAVY

Elektrická prípojka

Elektrický prívod od stĺpa umiestneného na ulici vedľa RD po pripojenie do RD o celkovej dĺžke cca 12 bm. Prevedenie v roku 1969. Životnosť je stanovená podľa Metodiky výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb a stavebno-technického stavu na 60 rokov.

 

Plynová prípojka

Prípojka plynu od obecného rozvodu plynu a HÚP po vstup do RD vedená k severnej strane RD, dĺžky 7 m z oceľového potrubia DN 25 mm. Hlavný uzáver plynu je situovaný na zadnej strane RD. Životnosť je stanovená podľa Metodiky výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb a stavebno-technického stavu na 50 rokov.

 

Kanalizačná prípojka

Kanalizačná prípojka vedená z rodinného domu do verejnej siete, vyhotovená z PVC rúr DN 150, dĺžka 15 m, položená v roku 2010. Životnosť je stanovená podľa Metodiky výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb a stavebno-technického stavu na 50 rokov.

 

Spevnené plochy z betónu

Spevnené plochy z monolitického betónu s povrchom cementový poter, tvoria dva pásy pre vjazd motorového vozidla vedľa rodinného domu pozdĺž dvora. Prevedenie v roku 1990. Životnosť je stanovená podľa Metodiky výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb a stavebno-technického stavu na 50 rokov.

 

Spevnené plochy z betónovej dlažby

Spevnené plochy z betónovej dlažby, tvoria vonkajšiu terasu pred RD a chodník od vstupu do dvora po RD. Prevedenie v roku 1990. Životnosť je stanovená podľa Metodiky výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb a stavebno-technického stavu na 50 rokov

 

Spevnené plochy zo štrku

Spevnené plochy s povrchom z riečneho štrku, tvoria plochu zadného dvora. Prevedenie v roku 1990. Životnosť je stanovená podľa Metodiky výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb a stavebno-technického stavu na 50 rokov.

 

Pozemky, Popis

Predmetom je pozemok registra C-KN parc. č. 102, ležiaci v katastrálnom území Čaňa, obec: ČAŇA, okres: Košice - okolie, polohou nachádzajúci sa v zastavanej časti obce, umiestnený v zastavanom území obce na ulici Tichá č.48. Výmera pozemku parc. č. 102 druhu zastavaná plocha a nádvorie je 545 m2. Pozemok je zastavaný rodinným domom súp. č. 57, časť pozemku tvorí predzáhradku a dvor vedľa a za rodinným domom. Pozemky s možnosťou napojenia na inžinierske siete - obecný vodovod, kanalizáciu, plyn, eli NN, internet. Rodinný dom nemá pripojenie na verejný vodovod. Na pozemku, v 1.PP rodinného domu sa nachádza vlastná studňa. Prístup k pozemku je po miestnej spevnenej cestnej komunikácií ul. Tichá s parc. č. 1799, evidované v LV č. 1796 vo vlastníctve obce Čaňa. Negatívne účinky okolia na pozemky neboli zistené.

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 30.11.2023 o 10.00 hod.

Obhliadka 2: 07.12.2023 o 14.00 hod.

Organizačné pokyny: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0903 420 800.

 

Spôsob zloženia zábezpeky

Účastník dražby je povinný zložiť dražobníkovi alebo do notárskej úschovy dražobnú zábezpeku v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou. V zmysle § 10 ods. 1 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov „Peňažnú čiastku možno zložiť v hotovosti najviac vo výške podľa osobitného predpisu. (Zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti.)“.

 

Adresa a číslo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:

Sídlo dražobníka – Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka, alebo na bankový účet dražobníka, č. účtu: IBAN SK4831000000004350268216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., VS:0242023.

 

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

Dražobnú zábezpeku možno zložiť do otvorenia dražby u dražobníka.

 

Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky: Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v prospech účtu dražobníka, potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky na bankový účet dražobníka v hotovosti, príjmový pokladničný doklad, vystavený dražobníkom, banková záruka, zápisnica o notárskej úschove.

 

S profesionálmi to má cenu

Spoľahlivé a poctivé slovenské online kasína 2022

Tvrdá konkurencia, ktorá vládne v dnešnom biznise s hazardnými hrami, núti prevádzkovateľov hazardných hier brať svoju povesť čo najvážnejšie. Veľké slovenské hazardné portály, ktoré pôsobia v tomto odvetví už mnoho rokov, si len zriedkakedy dovolia dopustiť sa nečestného konania voči zákazníkom. Ale podvodníci tiež nespia a šikovne sa maskujú ako slušné inštitúcie, čím zavádzajú neskúsených používateľov. Preto by ste mali zvážiť odborné rady a uprednostniť skutočne renomované a spoľahlivé slovenské online kasína so zaručenými výbermi. SK online kasína na https://onlinecasino-sk-24.com/ s dobre regulovanými licenciami, certifikátmi od známych audítorov, originálnym softvérom od známych značiek, pozornou zákazníckou podporou, jasnými podmienkami služieb a spravodlivou reklamou by sa mali považovať za spoľahlivé. Ak si nie ste istí alebo práve robíte prvé kroky v oblasti hazardných hier, dôverujte odborníkom, ktorí sa v tejto oblasti dobre vyznajú. OnlineCasino-SK-24.com recenzenti pravidelne kontrolujú známe online kasína a aktualizujú svoje recenzie. Zoznam 10 najlepších online kasín na Slovensku obsahuje len spoľahlivé stránky.