Rodinný dom v obci Čaklov

Znížená cena
Stiahnuť

Znalecký posudok (635 kB)

Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (197 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Domy
LokalitaPrešovský kraj
Ohodnotenie predmetu45 800,-
Najnižšie podanie41 220,-
Minimálne prihodenie1 000,-
Výška zábezpeky13 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konania27.november 2018
Čas otvorenia10:00
Miesto konaniaMestský úrad Vranov nad Topľou, Ulica Dr. C. Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou, malá zasadacia miestnosť

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 1796, vedenom Okresným úradom Vranov nad Topľou - katastrálny odbor, okres: Vranov nad Topľou, obec: Čaklov, katastrálne územie: Čaklov, a to:

  • stavba so súpisným číslom 601 nachádzajúca sa na parcele č. 821/3, rodinný dom,
  • parcela registra „C“ číslo: 821/2 vo výmere 549 m2, Zastavané plochy a nádvoria,
  • parcela registra „C“ číslo: 821/3 vo výmere 195 m2, Zastavané plochy a nádvoria.

Príslušenstvo tvorí: plot od ulice na parc. č. 821/2, studňa na parc. č. 821/2, prípojka vody na parc. č. 821/2, elektrická prípojka na parc. č. 821/2, (ďalej len "predmet dražby").

 

Opis predmetu dražby: Ohodnocovaný rodinný dom sa nachádza v súvisle zastavenej časti obce Čaklov, v lokalite výstavby rodinných domov, cca 5 km od okresného mesta Vranov nad Topľou. Prístup k objektu je z miestnej komunikácie. Dom je situovaný v rovinatom teréne, orientovaný hlavnými miestnosťami na juh a východ. Rodinný dom má jedno nadzemné podlažie a podkrovie. Možnosť napojenia na rozvod elektro, vlastnú studňu, žumpu, zemný plyn. Nehnuteľnosť nebola v čase obhliadky znalcovi sprístupnená. Znalecký posudok bol vypracovaný na základe podkladov uvedených v znaleckom posudku č. 37/2004, ktorý vypracoval Ing. Vladimír Pavúk. Pozemky na LV č. 1796, k.ú. Čaklov – parc. č. 821/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 549 m2, parc. č. 821/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 195 m2.

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis stavu predmetu dražby: Rodinný dom súp. č. 601 sa nachádza na par. č. 821/3 v k.ú. Čaklov, je dvojpodlažný, nepodpivničený, postavený na rovinatom pozemku. Je tu možnosť napojenia na verejnú sieť plynovodu, elektrického rozvodu, studňu. Prístup k stavbe je z verejnej komunikácie.

Rok postavenia stavby nie je dokladovaný. Podľa údajov uvedených na LV – rozhodnutie o určení súpisného čísla bol dom postavený v roku 2005. Podľa vyjadrenia susedov bol dom využívaný na bývanie a predajňu potravín. V čase obhliadky bol dom uzatvorený, neprístupný.

Technické riešenia: (predpokladá sa)

- Základy – 1.NP – betónové – objekt bez podzemného podlažia a vodorovnou izoláciou

- Zvislé nosné konštrukcie – 1.NP, 1. PK  - murované z iných materiálov – pórobetónové tvárnice v skladobnej hrúbke do 30 cm, deliace konštrukcie -1. NP, 1. PK – tehlové

- Vodorovné nosné konštrukcie – stropy – 1.NP – s rovným podhľadom betónové monolitické, 1.PK s rovným podhľadom drevené trámové

- Schodisko – 1. NP – Cementový poter

- Strecha – krovy – 1.NP – väznicové sedlové, krytiny strechy na krove, 1 NP Lepenkové lepenkový šindeľ, klampiarske konštrukcie strechy – 1. NP z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty

- Úpravy vonkajších povrchov – fasádne omietky – 1.NP, 1. PK – vápenné a vápennocementové hladké, nedokončené, čiastočne poškodené vplyvom pôsobenia vody

Úpravy vnútorných povrchov  - vnútorné omietky- 1. NP, 1. PK, vápenné štukové, stierkové plsťou hladené, vnútorné obklady – 1. NP, 1.PK – prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35m výšky; 1.NP, 1. PK – vane, 1.NP, 1.PK -  WC min. do výšky 1m; 1.NP – kuchyne min. pri sporáku a dreze, 1.PK – samostatnej sprchy

- Výplne otvorov – dvere – hladké plné alebo zasklené, okná zdvojené drevené s dvoj a trojvrstvovým zasklením

- Podlahy – podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) – 1.NP podlahoviny gumové, z PVC, lino, 1. PK  - palubovky, dosky, xylolit, dlažby a podlahy ostatných miestností – 1. NP – keramické dlažby, 1. PK lepené povlakové podlahy

- Vybavenie kuchýň – 1.NP – sporák elektrický s elektrickou rúrou a keramickou platňou, 1. NP – plynový sporák, sporák na propán-bután, 1. NP – drezové umývadlo nerezové alebo plastové, 1.NP – kuchynská linka z materiálov na báze dreva,

 - Vybavenie kúpeľní – 1.NP, 1. PK – vaňa plastová jednoduchá, umývadlo, 1.PK – samostatná sprcha, vodovodné batérie pákové, nerezové so sprchou, záchod – splachovací bez umývadla

- Vykurovanie – ústredné vykurovanie, teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi – oceľ. a vykurovacie panely, zdroj vykurovania – kotol ústredného vykurovania na plyn, naftu, vykurovací olej, elektrinu alebo výmenníková stanica tepla

 - Vnútorné rozvody vody – z pastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja, zdroj teplej vody – zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním

- Vnútorné rozvody kanalizácie – plastové potrubie

 - Vnútorné rozvody elektroinštalácie – elektroinštalácia bez rozvádzačov – 1. NP  - svetelná motorická, 1.PK – svetelná, elektrický rozvádzač – 1.NP s automatickým istením

- Vnútorné rozvody plynu – 1.NP rozvod zemného plynu

Popis podlaží:

1. nadzemné podlažie: dispozične je členené na halu, kuchyňu, schodisko, kúpeľňu, komoru, obývaciu izbu, izbu, kotolňu, zádverie a závetrie

1. podkrovie – dispozične je členené na tri izby, halu, chodbu, kúpeľňu, komoru a dve loggie.

Príslušenstvo:

plot od ulice na parc. č. 821/2

plot od ulice pred domom na parc. č. 821/2, dĺžky 6,50m, je z betónových prefabrikovaných tvárnic. Výška plota je 1,00m. Pohľadová výška výplne je 1,00m. Plot bol podľa prehlásenia susedov postavený okolo roku 2005. Ďalšia časť plotu je na parc. č. 821/4.

studňa na parc.m č. 821/2

kopaná studňa zo železobetónových skruží pred domom na parc. č. 821/2, hĺbka 10,00m, urobená okolo roku 2004.

prípojka vody na parc. č. 821/2

prípojka vody zo studne do domu, Vodovodná prípojka je z PVC rúr DN 40, celková dĺžka 20,00m, zriadená okolo r. 2005

elektrická prípojka na parc. č. 821/2

elektrická prípojka na parc. č. 821/2 do domu zemná Cu 4*16 mm2, celková dĺžka 6,00m, zriadená v r. 2005.

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 12.11.2018 o 14.00 hod.

Obhliadka 2: 13.11.2018 o 12.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0911 420 800.

 

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN  SK94 5200 0000 0000 1773 8597, VS: 0062018, vedený v OTP Banka Slovensko, a.s.

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu