UPUSTENÉ OD DRAŽBY Rodinný dom v Lučenci

Znížená cena
Stiahnuť

Znalecký posudok (996 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Domy
LokalitaBanskobystrický kraj
Ohodnotenie predmetu88 200,-
Najnižšie podanie66 150,-
Minimálne prihodenie1 000,-
Výška zábezpeky15 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konania27.jún 2019
Čas otvorenia10:15
Miesto konaniaNotársky úrad JUDr. Mariána Jurinu, Ul. Št. Moyzesa 53, 984 01 Lučenec

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 7496, vedenom Okresným úradom Lučenec - katastrálny odbor, obec: LUČENEC, katastrálne územie: Lučenec, a to:

  • stavba so súp. č. 3008 nachádzajúca sa na parc. č. 828/1, Rodinný dom,
  • parcela registra „C“ č. 825/2 vo výmere 167 m2, Zastavaná plocha a nádvorie,
  • parcela registra „C“ č. 827/1 vo výmere 62 m2, Zastavaná plocha a nádvorie,
  • parcela registra „C“ č. 828/1 vo výmere 142 m2, Zastavaná plocha a nádvorie,
  • parcela registra „C“ č. 828/3 vo výmere 30 m2, Zastavaná plocha a nádvorie,

Príslušenstvo tvorí: Plot od ulice, Vodovodná prípojka na parc. KN č. 825/2, Vodomerná šachta na parc. KN č. 825/2, Kanalizačná prípojka, Elektrická prípojka, Plynová prípojka, Spevnené plochy, Prestrešenie vstupnej časti na parc. KN č. 828/3

(ďalej len "predmet dražby").

 

Opis predmetu dražby:

Rodinný dom súp.č. 3008 na parc. č. 828/1 k.ú. Lučenec: Rodinný dom sa nachádza v okresnom meste Lučenec, v jeho obytnej časti na ulici Puškinova 6. Lokalita sa nachádza v blízkosti centra mesta, je vhodná na bývanie. Prístup k domu je po miestnych spevnených komunikáciách a chodníku. V bezprostrednom okolí domu sa nachádzajú rodinné domy. Jedná sa o plochou štandardný prízemný rodinný dom bez podpivničenia, s jedným nadzemným podlažím a úplne obytným podkrovým.  Rodinný dom vrátane pozemkov je vlastnícky vysporiadaný. Rodinný dom je čelne orientovaný na juh.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis stavu predmetu dražby:

Rodinný dom súp.č. 3008 na parc. č. 828/1 k.ú. Lučenec – Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením vykonaná dňa 18.03.2019 bola neúspešná, nakoľko napriek riadne zaslanej výzve na sprístupnenie nehnuteľnosti znalcovi nebol umožnený vstup do ohodnocovanej nehnuteľnosti.

Podlaha prízemia je tvorená keramickou dlažbou, kamennou dlažbou a v garáži je cementový poter. Dlážka v podkroví je z veľkoplošných laminátových parkiet a z keramickej dlažby. Okná sú drevené zdvojené, dvere drevené hladké plné aj presklené osadené do oceľových zárubní. V kuchyni je osadená kuchynská linka na báze dreva, digestor a nerezový drez. V kúpeľni je osadená rohová vaňa, WC, keramické umývadlo. Kúpeľňa má keramický obklad. Vykurovanie je ústredné teplovodné zabezpečené plynovým kotlom. V obývačke je osadený krb s uzatvoreným ohniskom. Príprava teplej úžitkovej vody je zabezpečená plynovým kotlom. V mieste je možnosť napojenia na všetky inžinierske siete. Elektroinštalácia je svetelná a motorická.

Vybavenie podlažia:

Plynový sporák, elektrická rúra, nerezový drez, digestor, WC misa so spodnou nádržkou. Rodinný dom je murovaný z pálených tehál s hrúbkou muriva  40 cm, preto sa základná životnosť stanovuje na 100 rokov.

Rodinný dom počas svojej existencie bol využívaný na bývanie, iné využitie ako na bývanie sa nedá predpokladať.

POZEMKY

Pozemky na parc. KN č. 825/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 167 m2, č. 827/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere  62m2, č. 828/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 142 m2 a č. 828/3 zastavené plochy a nádvoria o výmere 30m2. V zástavbe rodinných domov, s možnosťou napojenia na obecný vodovod, obecnú kanalizáciu, miestne rozvody káblovej televízie. Pozemky v zastavanom území obce Lučenec, v blízkosti centra obce.

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 10.05.2019 o 09.30 hod.

Obhliadka 2: 11.05.2019 o 14.00 hod.

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0911 420 810.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN  SK94 5200 0000 0000 1773 8597, VS: 1212018, vedený v OTP Banka Slovensko, a.s.

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

 

S profesionálmi to má cenu