Rodinné domy v obci Nána

Znížená cena
Stiahnuť

Znalecký posudok (571 kB)

Druh ponukyPripravovaná dražba, Domy
LokalitaNitrianský kraj
Ohodnotenie predmetu129 000,-
Najnižšie podanie116 100,-
Minimálne prihodenie1 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konaniapripravujeme
Miesto konaniaNotársky úrad Mgr. Peter Danczi, Turecká 24, 940 61 Nové Zámky

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 2285, vedenom Okresným úradom Nové Zámky - Katastrálny odbor, Okres: Nové Zámky, Obec: NÁNA, Katastrálne územie: Nána, a to:

  • stavba so súpisným číslom 2814 nachádzajúca sa na parcele č. 449/1, Druh stavby: Rodinný dom,
  • parcela registra „C“ číslo: 449/1 vo výmere 229 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
  • parcela registra „C“ číslo: 449/2 vo výmere 293 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
  • parcela registra „C“ číslo: 449/3 vo výmere 45 m2, zastavaná plocha a nádvorie,

parcela registra „C“ číslo: 449/4 vo výmere13 m2, zastavaná plocha a nádvorie,

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva najmä: Ploty: plot od ulice s bránkou a bránou, plot pozdĺž pozemku p.č. 449/2, Studne: studňa kopaná na p.č. 449/2, Vonkajšie úpravy:

vodovodná prípojka na p.č. 449/2,  vodomerná šachta na p.č. 449/2, šachta pri studni na p.č. 449/2, domáca vodáreň na p.č. 449/2, kanalizácia do žumpy na p.č. 449/2, žumpa na p.č. 449/2, elektrická prípojka na p.č. 449/1, zámková dlažba na p.č. 449/2, betónová dlažba na p.č. 449/2, predložené schody na p.č. 449/1, bazén na p.č. 449/3, krytá terasa na p.č. 449/1, prístrešok k prístavbe na p.č. 449/1, altánok na p.č. 449/4.

(ďalej len "predmet dražby").

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

 

 

 

 

 

 

Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:

RODINNÉ DOMY

RD Nána 2814

POPIS STAVBY

Popis a technické riešenie ohodnocovaných stavieb je pravdepodobné, nakoľko vnútorné priestory neboli sprístupnené znalcovi za účelom znaleckej obhliadky. V popise je uvažované s technickým stavom z čias uzavretia úverového obchodu a následnou čiastočnou modernizáciou, prípadné opravy nie je možné časovo zaradiť. Popis je vyhotovený generovaním programom HYPO pri zohľadnení najpravdepodobnejšieho vyhotovenia. Znalecký posudok bol vypracovaný na základe dodaných podkladov, z toho dôvodu je prípustná čiastočná rozdielnosť, ktorá nemusí presne zohľadňovať aktuálny technický stav nehnuteľností. Na vypracovanie znaleckého posudku odzrkadľujúceho skutočný technický stav ohodnocovaných nehnuteľností je potrebné sprístupniť vnútorné priestory nehnuteľností na vykonanie znaleckej obhliadky a predloženie všetkých potrebných aktuálnych podkladov.

Pôvodná stavba je z roku 1955, v roku 2007 bola k domu vybudovaná prístavba a celá stavba bola zrekonštruovaná, vymenené boli viaceré prvky dlhodobej životnosti, strop, krov s krytinou a prakticky všetky prvky krátkodobej životnosti.

Rodinný dom je dispozične rozdelený na dve časti, v pôvodnom dome sú tri izby, kuchyňa, komora, kúpeľňa s WC a predsieň. Hlavný vstup do pôvodnej časti domu je z krytej terasy. V prístavbe sa nachádzajú dve izby so samostatnými kúpeľňami s WC, vstupy do izieb sú samostatné z prístrešku. Strecha nad pôvodnou stavbou je sedlová, presvetlená oknami v štítových stenách a strešnými oknami. Nad prístavbou je plochá strecha, ktorá zároveň slúži ako terasa so vstupom do povalového priestoru pôvodného domu, z dvora je terasa prístupná oblúkovými železobetónovým schodiskom.

Základy sú betónové s hydroizoláciou, zvislé konštrukcie sú murované z tehly a prístavby z Porothermu, deliace priečky sú tehlové, stropy keramické s rovným podhľadom, sedlová strecha pôvodnej stavby má krov väznicový, krytinu z pálenej ťažkej škridle, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšie omietky sú prevažne na báze umelých látok, zo strany suseda sú vápenno cementové zdrsnené. Okná sú plastové s dvojvrstvovým zasklením, parapetné plechy sú hliníkové, vonkajšie rolety plastové. Vybudovaná je klimatizácia z vonkajšou jednotkou umiestnenou na uličnom fasádnom murive.

Plot od ulice je pokračovaním priečelia pôvodného domu, základy a podmurovka sú betónové, výplň je z drevených latiek medzi oceľovými stĺpmi, súčasťou plotu sú vrátka a jednokrídlové vráta. Plot okolo pozemku je tehlový omietnutý. Studňa je kopaná, voda je využívaná na polievanie záhrady, domáca vodárnička je umiestnená v šachte vedľa studne. Dom je zásobený pitnou vodou z mestského vodovodu cez vodomernú šachtu, vybudovaná je kanalizačná prípojka do vlastnej žumpy, elektrická prípojka je vzdušná z uličného stĺpa cez nástrešák. Spevnené plochy tvorí zámková dlažba, betónová dlažba okolo bazénu je z dlaždíc s povrchom z vymývaného betónu. Vo dvore je osadený laminátový bazén. Vstup do pôvodného rodinného domu je z prekrytej terasy drevenej konštrukcie. Prístrešok pred vstupmi do oboch izieb k prístavbe má drevenú konštrukciu a pultovú strechu s krytinou z pozinkovaného plechu. V zadnej časti dvora je drevený altánok, krytinu prestrešenia tvorí trstina.

 

Príslušenstvo:

Ploty: plot od ulice s bránkou a bránou, plot pozdĺž pozemku p.č. 449/2, Studne: studňa kopaná na p.č. 449/2, Vonkajšie úpravy:

vodovodná prípojka na p.č. 449/2,  vodomerná šachta na p.č. 449/2, šachta pri studni na p.č. 449/2, domáca vodáreň na p.č. 449/2, kanalizácia do žumpy na p.č. 449/2, žumpa na p.č. 449/2, elektrická prípojka na p.č. 449/1, zámková dlažba na p.č. 449/2, betónová dlažba na p.č. 449/2, predložené schody na p.č. 449/1, bazén na p.č. 449/3, krytá terasa na p.č. 449/1, prístrešok k prístavbe na p.č. 449/1, altánok na p.č. 449/4.

 

POZEMKY

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

POZEMOK POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU

POPIS

Pozemky parcelné číslo 449/1, 449/2, 449/3 a 449/4 sú zaradené v katastri nehnuteľností ako zastavaná plocha a nádvorie. Pozemky sa nachádzajú v zastavanom území obce Nána v rovnomennom katastrálnom území. Obec Nána má podľa údaju z internetovej stránky cca 1.184 obyvateľov. V mieste, kde sa nachádzajú ohodnocované pozemky je možnosť napojenia na obecný vodovod, elektrický rozvod a rozvod plynu. Ohodnocované pozemky sú rovinaté.

 

Obhliadka predmetu dražby

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0903 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK9452000000000017738597, VS: 0512020, vedený v OTP Banka Slovensko, a.s.,

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu