Rekreačné chatky na Bukovci

Druh ponukyPripravovaná dražba, Iné
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu32 300,-
Najnižšie podanie39 000,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky10 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konaniapripravujeme
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

Predmetom dražby je súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 942 vedenom Okresným úradom Košice - okolie – katastrálny odbor, okres: Košice - okolie, obec: Bukovec, katastrálne územie: Bukovec, a to:

  • stavba so súp. číslom 49 nachádzajúca sa na parcele č. 708/36, chata,
  • stavba so súp. číslom 50 nachádzajúca sa na parcele č. 708/37, chata,

Právny vzťah k parcelám, na ktorých ležia stavby súp. č. 49 a 50 je evidovaný na LV č. 766.

Príslušenstvo tvorí: oplotenie dvora na parc. č. 708/38, spevnená plocha na parc. č. 708/38, vodomerná šachta na parc. č. 708/43, vodovodná prípojka na par. č. 708/38, 708/43, žumpa na parc. č. 708/43, kanalizačná prípojka na parc. č. 708/43.

(ďalej len “predmet dražby”).  

 

Opis predmetu dražby: Predmetom dražby sú dve prízemné rekreačné chaty so spoločným malým dvorom, nachádzajúce sa v zástavbe podobných rekreačných objektov na okraji lesa, vzdialené cca 130 m od hladiny vodnej nádrže pod Bukovcom. Vodná nádrž sa nachádza pri obci Bukovec, ktorá je vzdialená asi 5 km na západ od mesta Košice. Pozemky, na ktorých ležia stavby, nie sú predmetom dražby. Pozemky sú vo vlastníctve Slovenskej republiky.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis stavu predmetu dražby: Porovnaním údajov katastra nehnuteľností so skutočným stavom bolo zistené, že chaty majú prehodené označenie – chata na parcele č. 708/36 má pri hlavnom vstupe osadenú tabuľku s evidenčným číslom 50, pričom v popisných údajoch katastra je na parcele č. 708/36 evidovaná chata so súpisným číslom 49 a naopak – chata na parcele č. 708/37 má pri hlavnom vstupe osadenú tabuľku s číslom 49, pričom v popisných údajoch katastra je na parcele č. 708/37 evidovaná chata súpisné číslo 50. V znaleckom posudku sú chaty označované súpisným číslom v zmysle evidencie katastra nehnuteľností.

 

 

Chata súpisné číslo 49 na parcele číslo 708/36, k.ú. Bukovec

Jedná sa o jednoduchú prízemnú stavbu bez podpivničenia so stanovou strechou. Chata je napojená na rozvod elektrickej energie, vodovod z prameňa, odkanalizovaná je do vlastnej žumpy, nie je vykurovaná.

vstup do chaty je cez zádverie s kuchynským kútom, cez spoločenský priestor sú sprístupnené dve menšie obytné izby. Kúpeľňa má samostatný vstup z exteriéru, keďže slúži pre obe chatky, nachádza sa tu sprchovací kút, umývadlo a WC.

Základy sú pásové z prostého betónu, podmurovka z monolitického betónu s vodorovnou izoláciou, zvislé nosné konštrukcie pôvodnej časti drevené zrubové v hrúbke do 20 cm s vonkajším dreveným obkladom s ochranným náterom, obklad vnútorných stien SDK, prístavba murovaná z presných pórobetónových tvárnic v hrúbke do 25 cm s vápennocementovou omietkou, strop drevený trámový, podhľad s dreveným obkladom, krov drevený stanového tvaru, krytina strechy na krove plechová, pozinkovaná, klampiarske konštrukcie strechy z pozinkovaného plechu, bleskozvody realizované, dverné krídla plné dyhované osadené do kovových zárubní, okná izolačné dvojsklo v drevenom ráme a vonkajšími kovovými mrežami, podlahy obytných miestností podlahoviny textilné, v ostatných priestoroch keramická dlažba, elektroinštalácia svetelná, rozvádzač s automatickým istením, rozvod vody z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja, pripojovacie kanalizačné potrubie plastové z kuchyne a z kúpeľne, zdroj teplej vody zásobníkový ohrievač (bojler) elektrický, kuchynská linka s nerezovým drezom a pákovou zmiešavacou batériou, v kúpeľni je keramické umývadlo a samostatná sprcha (1ks) s pákovými batériami, keramická záchodová misa typu kombi, vnútorné obklady stien kúpeľne, obklad sprchy, okolo WC a v kuchyni.

Pôvodná stavba je z roku 1970, v roku 2007 bola realizovaná prístavba zádverie a kúpeľne, súčasne boli realizované aj stavebné úpravy pôvodnej časti, najmä obnova všetkých vnútorných povrchov, výmena výplní otvorov, osadená kuchynská linka, elektrický prietokový ohrievač TÚV, rozvody vody a elektroinštalácie a iné.

Chata súpisné číslo 50 na parcele číslo 708/37, k.ú. Bukovec

Jedná sa o jednoduchú prízemnú stavbu bez podpivničenia so stanovou strechou. Chata je napojená na rozvod elektrickej energie, vodovod z prameňa, odkanalizovaná je do žumpy, nie je vykurovaná.

Vstup do chaty je priamo do spoločenskej miestnosti s kuchynským kútom, z ktorej sú sprístupnené dve menšie obytné izby.

Základy sú pásové z prostého betónu, podmurovka z monolitického betónu s vodorovnou izoláciou, zvislé nosné konštrukcie drevené zrubové v hrúbke do 20 cm s vonkajším dreveným obkladom s ochranným náterom, obklad vnútorných stien SDK, strop drevený trámový, podhľad s dreveným obkladom, krov drevený stanového tvaru, krytina strechy na krove plechová, pozinkovaná, klampiarske konštrukcie strechy z pozinkovaného plechu, bleskozvody realizované, dverné krídla plné dyhované osadené do kovových zárubní, okná izolačné dvojsklo v drevenom ráme s vonkajšími kovovými mrežami, podlahy obytných miestností podlahoviny textilné, v spoločenskej miestnosti veľkoplošné laminátové parkety a keramická dlažba v časti kuchynského kúta, elektroinštalácia svetelná, rozvádzač s automatickým istením, rozvod vody z plastového potrubia, pripojovacie kanalizačné potrubie plastové z kuchyne, zdroj teplej vody malý prietokový elektrický ohrievač s kohútikovou batériou, kuchynská linka s nerezovým drezom a keramickým obkladom steny.

Pôvodná stavba je z roku 1970, v roku 2007 boli realizované stavebné úpravy, najmä obnova všetkých vnútorných povrchov, výmena výplní otvorov, osadená kuchynská linka, ohrievač vody, rozvody vody, elektrický rozvádzač s automatickým istením, rozvod elektroinštalácie a iné.

Oplotenie dvora na parc. č. 708/38

Ide o oplotenie plochy spoločného priestoru medzi chatkami na parcele č. 708/38. Výplň plota z oceľovej tyčoviny v ráme, kovové stĺpiky kotvené do podmurovky z monolitického betónu. Stavba je vyhovujúcom technickom stave, opotrebovaná.

Spevnená plocha na parc. č. 708/38

Ide o spevnenú plochu spoločného priestoru medzi chatkami na parcele č. 708/38. Plocha s povrchom dláždeným z terazzových dlaždíc kladených do malty. Stavba je vo vyhovujúcom technickom stave, opotrebovaná.

Vodomerná šachta na parc. č. 708/43

Ide o vodomernú šachtu na lokálnej vodovodnej rozvodnej sieti, ktorá privádza vodu z rezervoáru nad rekreačnou lokalitou, kde sa zachytávajú lesné pramene. Konštrukčne ide o jednoduchý podzemný stavebný objekt z prostého betónu s oceľovým poklopom.

Vodovodná prípojka na parc. č. 708/38, 708/43

Ide o prípojku z vodomernej šachty ku chate súp. č. 49 a následne ku chate súp. č. 50.

Žumpa na parc. č. 708/43

ide o prefabrikovanú plastovú podzemnú nádrž na akumuláciu splaškov z oboch chát, osadená je v blízkosti chaty súp. č. 50. Stavba je v dobrom technickom stave.

Kanalizačná prípojka na parc. č. 708/43

Ide o prípojku splaškovej kanalizácie z oboch chát do vlastnej žumpy.

Obhliadka predmetu dražby

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0911 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK48 3100 0000 0043 5026 8216, vedený v Prima Banka Slovensko, a.s., VS: 0972018,

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu