Rekreačná chata na Domaši v časti Nová Kelča

TOP ponuka
Druh ponukyAktuálna dražba, Iné
LokalitaPrešovský kraj
Ohodnotenie predmetu170 000,-
Najnižšie podanie198 000,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky20 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konania17.december 2019
Čas otvorenia8:30
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

Predmetom dražby je súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 676 vedenom Okresným úradom Vranov nad Topľou - Katastrálny odbor, okres: Vranov nad Topľou, obec: NOVÁ KELČA, katastrálne územie: Nová Kelča, a to:

  • stavba so súpisným číslom 272 nachádzajúca sa na parcele číslo 237/22, druh stavby: chata;
  • pozemok parcela reg. "C" KN č. 237/22 o výmere 4819 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie;
  • pozemok parcela reg. "C" KN č. 237/258 o výmere 159 m2, druh pozemku: Ostatná plocha;
  • pozemok parcela reg. "C" KN č. 237/259 o výmere 17 m2, druh pozemku: Ostatná plocha;
  • pozemok parcela reg. "C" KN č. 237/261 o výmere 76 m2, druh pozemku: Ostatná plocha;
  • pozemok parcela reg. "C" KN č. 237/267 o výmere 43 m2, druh pozemku: Ostatná plocha; (ďalej len “predmet dražby”).

 

Opis predmetu dražby:

 

Chata súp.č. 272 na parc.č. 237/22, k.ú. Nová Kelča:

Predmetom ohodnotenia je rekreačná chata súpisné č. 272 na parcele č. 237/22 nachádzajúca sa v rekreačnej časti obce Nová Kelča. Stavba je napojená na elektrickú energiu, obecný vodovod, odkanalizovaná je do obecnej splaškovej kanalizácie, napojená na zásobníkový zdroj propánu. Sprístupnená je vlastnou areálovou spevnenou komunikáciou priamo na obecnú cestnú sieť s napojením na nadradenú dopravnú infraštruktúru. Stavba je súčasťou roztrúsenej zástavby rekreačných objektov, prevažne chát s príslušenstvom v rekreačnej oblasti Domaša, vzdialenosť objektu od vodnej hladiny je cca 120 m.

 

 

 

 

Oplotenie nádrže plynu na parc.č. 237/22:

Ide o oplotenie ochranného pásma nadzemnej nádrže na propán. Výplň plota tvorí strojové pletivo kotvené na oceľové stĺpiky založené do betónového lôžka, osadené sú vstupné vrátka rovnakej konštrukcie. Stavba je
vo vyhovujúcom technickom stave ktorý zodpovedá jej veku a intenzite užívania. Základná životnosť je stanovená odborným odhadom na 30 rokov.

Betónová dlažba na parc.č. 237/22:

Ide o spevnené plochy pred chatou, chodník k ihrisku a odstavnú plochu na konci prístupovej komunikácie.

Plocha s povrchom dláždeným z prefabrikovaných betónových dlaždíc. Stavba je vo vyhovujúcom technickom stave ktorý zodpovedá jej veku a intenzite užívania. Základná životnosť je stanovená odborným odhadom na 60 rokov.

Asfaltová plocha na parc.č. 237/258, /259, /261, /267:

Ide o spevnenú plochu prístupovej komunikácie na parcelách C-KN č. 237/258, 237/259, 237/261 a 37267. Plocha s valcovaným asfaltovým povrchom na podkladné vrstvy ohraničené obrubníčkom a rigolom. Stavba je
vo vyhovujúcom technickom stave ktorý zodpovedá jej veku a intenzite užívania. Základná životnosť je stanovená odborným odhadom na 60 rokov.

Rigoly na parc.č. 237/22, /258, /259, /261, /267:

Ide o prefabrikované betónové rigoly na odvádzanie dažďovej vody z areálových spevnených plôch a odvodnenie svahu za chatou. Stavba je vo vyhovujúcom technickom stave ktorý zodpovedá jej veku a intenzite užívania. Základná životnosť je stanovená odborným odhadom na 60 rokov.

Drevený altánok na parc.č. 237/22:

Ide o drevený prístrešok pred ihriskom. Šesť nosných stĺpov z guľatiny, čiastočné opláštenie z polguľatiny, strecha sedlová s drevenou krytinou, bez podlahy, výplní otvorov a elektriny. Stavba je vo vyhovujúcom technickom stave ktorý zodpovedá jej veku a intenzite užívania. Základná životnosť je stanovená odborným odhadom na 55 rokov.

Vonkajšie schody na parc.č. 237/22:

Ide o vonkajšie predložené schody hlavného vstupu na vyvýšené prízemie chaty a schody do technickej miestnosti vo východnom rohu prízemia. Schody na terén z betónu s obkladom nástupníc z protišmykovej exteriérovej keramickej dlažby, bez zábradlia. Nosná konštrukcia je vo vyhovujúcom stave, obklad je nový. Základná životnosť je stanovená odborným odhadom na 80 rokov.

Asfaltová plocha na parc.č. 237/22:

Ide o novú vrstvu asfaltového betónu spevnených plôch pred chatou - chodník a prístupová cesta a parkovisko. Plocha s valcovaným asfaltovým povrchom na podkladné vrstvy ohraničené obrubníčkom a rigolom. Stavba je
v dobrom technickom stave, jej základná životnosť je stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

Vodovodná prípojka na parc.č. 237/22:

Prípojka dĺžky z rúr rPE na obecný vodovod v úseku od vodomeru po vstup do objektu chaty. Stavba je v dobrom technickom stave, slúži svojmu účelu, jej základná životnosť je stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

Kanalizačná prípojka na parc.č. 237/22:

Ide o prípojku splaškovej kanalizácie z chaty do obecnej stoky, predpokladané plastové potrubie DN 150. Stavba je v dobrom technickom stave, slúži svojmu účelu, jej základná životnosť je stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

Kanalizačná šachta na parc.č. 237/22:

Ide revíznu šachtu na prípojke splaškovej kanalizácie, osadená je pred chatou. Konštrukčne ide o jednoduchý podzemný stavebný objekt z monolitického betónu, pochôdzny kovový poklop. Stavba je v dobrom technickom stave, slúži svojmu účelu, jej základná životnosť je stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

Základ pod nádrž na plyn na parc.č. 237/22:

Ide o jednoduchý základ z prostého betónu na osadené nadzemnej nádrže na propán. Stavba je vo vyhovujúcom technickom stave ktorý zodpovedá jej veku a intenzite užívania. Základná životnosť je stanovená odborným odhadom na 30 rokov.

Prípojka plynu na parc.č. 237/22:

Ide o prípojku plynu (propán) z nádrže osadenej vedľa chaty do objektu chaty, časť oceľového potrubia vedená pod zemnou, v časti napojenia chaty do kotolne je potrubie vedené na fasáde, kde je osadený aj merač. Stavba je vo vyhovujúcom technickom stave ktorý zodpovedá jej veku a intenzite užívania. Základná životnosť je stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

INÉ STAVBY

 

Vodomerná šachta na parc.č. 237/22:

Vodomerná šachta pre osadenie vodomernej zostavy, nachádza sa na voľnom pozemku pred chatou. Ide o prefabrikovanú šachtu vyrobenú z polypropylénových dosiek spájaných zváraním, vystužená, súčasťou šachty sú vnútorné stúpačky k vodomeru, pochôdzny poklop. Šachta je uložená na podkladový betón s obsypom.

 

Celková predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 40 rokov. Hodnota základných rozpočtových nákladov je určená na základe nákladov na obstaranie podľa najvýhodnejšej ponuky pre porovnateľnú stavbu na úrovni bez DPH.

 

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis stavu predmetu dražby:

 

Chata súp.č. 272 na parc.č. 237/22, k.ú. Nová Kelča:

Dispozičné riešenie:

Stavba má pôdorys obdĺžnika, má prízemie, ustúpené poschodie, plochú strechu z ktorej vystupujú dve sedlové hmoty, každá na jednej strane pôdorysu, s hrebeňmi orientovanými kolmo na dlhšiu stranu pôdorysu. Priestor
v západnej sedlovej streche je zobytnený. Hlavný vstup na vyvýšené prízemie je uprostred pôdorysu cez vonkajšie predložené schody, závetrie a zádverie na pozdĺžnu chodbu, ktorá tvorí hlavný komunikačný koridor prízemia,
z ktorého sú sprístupnené všetky priestory prízemia - 1x apartmánový byt (obývacia izba s kuchynským kútom, spálňa a kúpeľňa), 1x dvojizbový apartmánový byt (obývacia izba s kuchynským kútom, 2x spálňa, kúpeľňa),
4x ubytovacia jednotka (izba so štyrmi lôžkami a kúpeľňa), sklad, technická miestnosť, spoločná kuchynka, kotolňa. Na oboch koncoch pozdĺžnej chodby sa nachádza dvojramenné schodisko na poschodie. Poschodie je ustúpené podlažie o otvorenú terasu. Na poschodí sa nachádza kúpeľňa, kuchyňa s jedálenským kútom, spoločenská miestnosť s krbom a možnosťou výstupu na terasu, práčovňa a sklad. Z priestoru kuchyne je cez jednoduché schodisko sprístupený obytný priestor podkrovia sedlovej strechy. Celkovo rekreačný objekt obsahuje 26 lôžok - 20 na prízemí, 6 v podkroví.

Stavebno-konštrukčné riešenie:

Základy z monolitického betónu pásové, podkladný betón s vodorovnou izoláciou, podmurovka priemernej výšky do 1 m, marmolitová omietka sokla, zvislé nosné konštrukcie prízemia sú murované v skladobnej hrúbke 40 cm
s dodatočným zateplením kontaktným zatepľovacím systémom, zvislú nosnú konštrukciu a deliacich konštrukcií poschodia tvorí drevená zrubová konštrukcia hrúbky do 20 cm z troch strán dodatočne zateplená kontaktným zatepľovacím systémom, južná strana s dreveným obkladom s ochranným náterom, vnútorné deliace konštrukcie prízemia murované, strop prízemia drevený trámový v kombinácii s monolitickou železobetónovou doskou, rovné podhľady so sadrokatónu, vnútorné omietky vápenné hladké, strecha plochá jednoplášťová so zateplením
s krytinou z natavovaných pásov, v časti pochôdznej terasy exteriérová protišmyková keramická dlažba, sedlová strecha s krytinou z pozinkovaného plechu, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, vonkajšie omietky silikátové, drevený obklad južnej fasády poschodia, vnútorné keramické obklady v kúpeľniach na celú svetlú výšku, obklady okolo kuchynských liniek, 2x schody dvojramenné železobetónové monolitické s obkladom nástupníc
a podstupníc z keramickej dlažby, schody do podkrovia drevené bez podstupníc, dverné krídla prevažne plné
na báze dreva, okná s izolačným dvojsklom v drevenom europrofile, podlahy prízemia keramická dlažba,
v obytných miestnostiach veľkoplošné laminátové parkety, na poschodí lino a keramická dlažba. Vykurovanie ústredné, vykurovacie telesá panelové radiátory s termostatickými ventilmi, v kúpeľniach sú rebríkové oceľové radiátory, rozvody vykurovania oceľové, zdroj vykurovania stacionárny turbo kotol na propán, komín z antikoru, prípravu teplej vody zabezpečuje tepelné čerpadlo typu vzduch/voda so vstavaným 290 litrovým bivalentným zásobníkom, rozvody elektroinštalácie pod omietkou, na poschodí aj v lištách kotvených na stenu, rozvádzač
s automatickým istením, bleskozvody realizované, rozvody vody a pripojovacie potrubia splaškovej kanalizácie prevažne z plastového potrubia, zariaďovacie predmety typizované keramické - umývadlá 7 ks, záchodové misy zavesené so zabudovanými nádržkami 7 ks, sprchovací kút 7 ks, zmiešavacie batéria pákové nerezové, kuchynské linky na báze dreva, drez nerezový s pákovou zmiešavacou batériou 5 ks, sporák elektrický.

 

 

POZEMKY

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

POZEMOK POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU

Ohodnocovaný pozemok je tvorený piatimi parcelami registra C-KN, ktoré sú v katastri nehnuteľností evidované ako zastavané plochy a nádvoria resp. ostatné plochy mimo zastavaného územia obce. Územným plánom obce je pozemok regulovaný ako rekreačný. Parcela č. 2377/22 je zastavaná stavbou rekreačnej chaty súpisné č. 272
a súčasne tvorí voľnú plochu okolo chaty, resp. je zastavaná vonkajšími úpravami, ostatné parcely sú zastavané spevnenou plochou prístupovej komunikácie. Pozemok sa nachádza v rekreačnej časti obce Nová Kelča, približne 120 m od brehu VN Domaša. Okolitú roztrúsenú zástavbu tvoria jednoduché málopodlažné stavby slúžiace
na rekreáciu a šport. Pozemok je napojený prípojkami na rozvod elektrickej energie, vodovod a splaškovú kanalizáciu, na pozemku je taktiež osadená nádrž na propán s realizovanou prípojkou do chaty. Prístup k pozemku cez úsek vlastnej spevnenej obecnej komunikácie s napojením na obecnú komunikáciu, ktorá sa napája na nadradenú cestnú sieť I. triedy č. 15.

Pozemok disponuje rezervou výstavby, z tohto dôvodu sa uplatňuje povyšujúci koeficient. Pozemok sa nachádza vo vyhľadávanej letnej rekreačnej oblasti, z tohto dôvodu je uplatnený povyšujúci faktor. Východisková hodnota pozemku je uvažovaná na úrovni 80 % z východiskovej hodnoty pre okresné mesto Vranov nad Topľou.

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 29.11.2019 o 14.00 hod.

Obhliadka 2: 10.12..2019 o 10.00 hod.

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0907 420 820.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK48 3100 0000 0043 5026 8216, vedený v Prima Banka Slovensko, a.s., VS: 0012019,

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu