Prevádzkový priestor (montážna hala) v Starej Ľubovni

TOP ponukaZnížená cena
Stiahnuť

Znalecký posudok (2,32 MB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Podnikateľský objekt
LokalitaPrešovský kraj
Ohodnotenie predmetu625 000,-
Najnižšie podanie324 000,-
Minimálne prihodenie3 000,-
Výška zábezpeky45 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konania12.marec 2019
Čas otvorenia10:00
Miesto konaniaNotársky úrad JUDr. Heleny Gočovej, Levočská 1, 064 01 Stará Ľubovňa

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 9651 vedenom Okresným úradom Stará Ľubovňa - Katastrálny odbor, okres: Stará Ľubovňa, obec: STARÁ ĽUBOVŇA, katastrálne územie: Stará Ľubovňa, a to:

 • parcela registra „C“, č. 1429/7, o výmere 124 m2, zastavaná plocha a nádvoria
 • parcela registra „C“, č. 1429/8, o výmere 62 m2, zastavaná plocha a nádvoria,
 • parcela registra „C“, č. 1429/31, o výmere 3487 m2, zastavaná plocha a nádvoria
 • parcela registra „C“, č. 1429/40, o výmere 88 m2, zastavaná plocha a nádvoria,
 • parcela registra „C“, č. 1429/115, o výmere 347 m2, zastavaná plocha a nádvoria
 • parcela registra „C“, č. 1429/119, o výmere 164 m2, zastavaná plocha a nádvoria,         
 • parcela registra „C“, č. 1429/123, o výmere 758 m2, zastavaná plocha a nádvoria
 • parcela registra „C“, č. 1429/125, o výmere 438 m2, zastavaná plocha a nádvoria,
 • stavba so súpisným číslom 1455, nachádzajúca sa na parcele číslo 1429/7, kompresorovňa
 • stavba so súpisným číslom 1456, nachádzajúca sa na parcele číslo 1429/8, PB stanica
 • stavba so súpisným číslom 1474, nachádzajúca sa na parcele číslo 1429/31, výr. prevádzka 2
 • stavba so súpisným číslom 1483, nachádzajúci sa na parcele číslo 1429/40, objekt skladu olejov

 (ďalej len „predmet dražby“).

 

 

Opis predmetu dražby:

Nehnuteľnosť sa nachádza v zastavanom území okresného mesta Stará Ľubovňa, v okrajovej, priemyselnej zóne. Nachádza sa na trase štátnej cesty Prešov – Poprad vo vzdialenosti 62 km od krajského mesta Prešov.

NEBYTOVÉ BUDOVY (HALY)

Výrobná prevádzka 2 s. č. 1474

Predmetom ohodnotenia je samostatná časť komplexu výrobných hál. Z hľadiska ocenenia sa jedná o halu s jedným nadzemným podlažím.

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE:  Priestor haly  je rozdelený dispozične na výrobné zámočnícke priestory, priestory na úpravu povrchov (lakovňa), sklady a priestory na administratívno sociálne účely, ktoré tvoria samostatnú vstavbu.  Vstavba má pôdorysný rozmer 11,05*9,05 a tvorí nevýrazný podiel z celkového obostavaného priestoru stavby a aj keď sa výrazne konštrukčne líši od haly, v zmysle vyhlášky sa ohodnocuje v rámci haly. Na východnej strane je k hale pristavaný sklad náradia.

Objekt skladu olejov s. č. 1483

Budova pôvodne slúžila ako sklad olejov pre výrobnú prevádzku. Je funkčne a komunikačne prepojená s objektom výrobnej prevádzky 2.

 

Kompresorovňa s. č. 1455

Jedná sa o jednoduchú stavbu obdĺžnikového pôdorysu.

 

PB stanica s. č. 1456

Jedná sa o jednoduchú stavbu obdĺžnikového pôdorysu.

 

PRÍSLUŠENSTVO:

Plot, Spevnená plocha

 

POZEMKY

Pozemok pozostáva z ôsmych parciel.

 

Opis stavu predmetu dražby:

NEBYTOVÉ BUDOVY (HALY)

Výrobná prevádzka 2 s. č. 1474

TECHNICKÝ POPIS: Jedná sa dvojlodnú halu s rozponom 2x12 m a dĺžkou 8x12 m. Hala má základy z betónových pätiek pod stĺpmi a betónových pásov pod obvodovým plášťom a vnútornými múrmi. Vyhotovená je vodorovná izolácia proti vode.  Zvislá nosná konštrukcia je tvorená oceľovým skeletom, pričom stĺpy majú po výške premenný prierez. Strop nie je vyhotovený, strecha je plochá s nosnou konštrukciou z oceľových priehradových väzníkov. Na týchto väzníkoch sú uložené železobetónové strešné panely. V streche sú pásové svetlíky šírky 6 m so zvislými presklenými stenami na obidvoch stranách. Krytina je z natavovaných asfaltových pásov, klampiarske konštrukciu sú z oceľového pozinkovaného plechu. Na strešnej konštrukcii sú zavesené 3 ks mostové žeriavy s nosnosťou 1000 kg.  Obvodové múry sú z prefabrikovaných horizontálnych pórobetónových panelov. Fasáda je na východnej strane zateplená kontaktným zatepľovacím systémom s tenkovrstvou omietkou, na západnej strane  pôvodná hladká omietka. Vnútorné omietky hladké. Okná sú oceľové aj Copilitové a vo východnej fasáde aj drevené s izolačnými dvojsklami. Vráta aj dvere oceľové. Podlaha je priemyselná betónová s drôtenými vláknami (tzv. drátkobetón)v vyhotovený v roku 2015 -2016. Hala má lokálne vykurovanie pomocou teplovzdušného kotla na drevené pelety. Pôvodne tu boli infražiariče na zemný plyn, ktoré sú nefunkčné. Je tu svetelná aj motorická elektroinštalácia, rozvod zemného plynu a stalčeného vzduchu.  Proti atmosférickým výbojom je objekt chránený bleskozvodom.

Vstavba má obvodové steny z tehál hr. 375 mm, priečky tehlové. Strop je rovný. Sú tu šatne, kancelárie, WC a sprchy. Dvere sú drevené dyhované, okná drevené. Podlaha je z drátkobetónu aj z keramickej dlažby. Sú tu rozvody studenej aj  teplej vody, odkanalizovanie. Teplá voda sa pripravuje v elektrickom zásobníkovom ohrievači. Je tu 5 ks WC, dve sprchy a malá kuchynská linka.

Sklad náradia na východnej strane haly je murovaný, fasáda je zateplená ETICS s tenkovrstvou fasádnou omietkou. Strecha je plochá s krytinou z oceľového trapézového plechu, odvodnenie pomocou dažďových žľabov a odpadov z oceľového pozinkovaného plechu. Okná drevené s izolačnými dvojsklami. Dvere oceľové. Strop je zo sadrokartónu.

VEK A STAV:   

Podľa čestného prehlásenia bola stavba odovzdaná do užívania v roku 1972. Tento údaj sa považuje za hodnoverný, pretože to potvrdzuje stav haly a použité stavebné materiály. Stavebnotechnický stav objektu zodpovedá veku, použitým stavebným materiálom a primeranej údržbe. V roku 2010 bola zateplená východná fasáda a sklad náradia. V rokoch 2015-2016 bola vyhotovená betónová podlaha a bola vyhotovená sociálno-administratívna vstavba. 

    Vzhľadom na použité stavebné materiály a primeranú údržbu sa uvažuje pri výpočte opotrebenia so životnosťou 80 rokov. 

Objekt skladu olejov s. č. 1483

Základy sú pásové z monolitického betónu s vodorovnou izoláciou proti vode. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál hr. 250 mm. Fasáda je zateplená kontaktným zatepľovacím systémom s tenkovrstvou fasádnou omietkou. Strop je železobetónový s rovným podhľadom. Strecha je plochá s krytinou z asfaltových natavovaných pásov. Vyspádovaná je na jednu stranu a odvodnená pomocou žľabov a zvodov. Vnútorné omietky sú hladké. V umyvárni, WC a sprchách je keramický obklad stien. Dvere drevené dyhované, okná drevené s izolačnými dvojsklami. Podlaha v umyvárni, WC a sprchách je z keramickej dlažby, v šatni z lešteného betónu. Je tu rozvod svetelnej elektroinštalácie, studenej a teplej vody, odkanalizovanie. Vykurovanie je pomocou priamotopných elektrických vykurovacích telies konvektorov. Teplá voda sa pripravuje v dvoch elektrických zásobníkových ohrievačoch. Je tu jedna WC misa, päť spŕch a 5 ks umývadiel.

Budova bola postavená v rovnakom období ako výrobná prevádzka 2, t.j. v roku 1972. V roku 2015 bola vykonaná prestavba na priestory šatní, WC a umyvárni. Boli vykonané tieto práce:

 • nové priečky
 • nové podlahy
 • nové vnútorné omietky a obklady stien
 • rozvody vody, elektroinštalácie a odkanalizovania
 • osadenie 2 ks bojlerov
 • 5 ks umývadiel, 1xWC misa a 5 ks spŕch
 • nové okná a dvere
 • zateplenie fasády

V roku 2016 bola pristavané zádverie. Murivo má celkovú hrúbku 28 cm, fasáda je ukončená lepidlom a výstužnou sieťou. Chýba fasádna omietka. Vnútorné omietky sú hladké, podlaha z keramickej dlažby, strop je obložený palubovkou.

Vzhľadom na stavebno-technické vyhotovenie, vykonanú prestavbu a celkový stav sa uvažuje s celkovou životnosťou 80 rokov. 

Kompresorovňa s. č. 1455

Murivo je murované z tehál, strecha je dvojplášťová, plochá s krytinou z natavovaných asfaltových pásov, odvetraná na fasádu. Fasádne omietky sú hladké. Vráta oceľové, okná drevené aj sklobetónové. Proti atmosférickým výbojom je budova chránená bleskozvodom. Predpokladá sa, že budova bola postavená spolu s výrobnou prevádzkou 2 v roku 1972. Údržba je zanedbaná, opadáva fasádna omietka.

PB stanica s.č. 1456

Murivo je murované z tehál, strecha je plochá s krytinou z natavovaných asfaltových pásov. Fasádne omietky sú brizolitové, škrabané. Vráta oceľové, okná drevené aj sklobetónové. Proti atmosférickým výbojom je budova chránená bleskozvodom. Predpokladá sa, že budova bola postavená spolu s výrobnou prevádzkou 2 v roku 1972. Údržba je zanedbaná, poškodená je prevažná časť okien.

 

PRÍSLUŠENSTVO

Plot

Plot sa nachádza na východnej strane výrobnej prevádzky, bol vyhotovený v roku 2016. Má oceľové stĺpiky zabetónované v zemi a výplň z drôteného poplastovaného pletiva v. 2,0 m. V plote sú vráta a vrátka. 

Spevnená plocha

Jedná sa o plochu na parcelách č. 1429/115 a 1429/125, z monolitického betónu.

POZEMKY

Na parcele č. 1429/7 stojí budova kompresorovne, na parcele č. 1429/8 stojí budova PB stanice, na parcele č. 1429/31 stojí hala výrobnej prevádzky 2, na parcele č. 1429/40 stojí objekt skladu olejov, parcely č. 1429/115 a 1429/125 slúžia ako manipulačná, komunikačná plocha a parkovisko. Parcela č. 1429/123 tvorí plochu priľahlú k budovám kompresorovne a PB stanice. Na parcele č. 1429/119 sa nachádza nakladacia rampa pri hale výrobnej prevádzky. 

 

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň dražby.

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 05.03.2019 o 10.00 hod.

Obhliadka 2: 06.03.2019 o 14.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0911 420 810.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK 35 1111 0000 0012 9900 0009 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., VS: 1332018,

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu