Pozemok v obci Vajkovce

Znížená cena
Stiahnuť

Znalecký posudok (1,26 MB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Pozemok
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu79 700,-
Najnižšie podanie71 730,-
Minimálne prihodenie200,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konania26.september 2019
Čas otvorenia10:15
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 411, vedenom Okresným úradom Košice - okolie, Katastrálny odbor, okres: Košice - okolie, obec: VAJKOVCE, katastrálne územie: Vajkovce, a to:

  • pozemok registra C KN parc. číslo 184/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 528 m2
  • pozemok registra C KN parc. číslo 184/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 528 m2
  • pozemok registra C KN parc. číslo 184/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 184 m2

pozemok registra C KN parc. číslo 184/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 69 m2 (ďalej len "predmet dražby").

 

Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:

Predmetom ohodnotenia sú pozemky v zastavanom území obce Vajkovce, okres Košice - okolie, obec VAJKOVCE, v katastrálnom území Vajkovce,  zapísané v LV č. 411 ako parcely registra C-KN:

• parc. č. 184/3 druhu zastavaná plocha a nádvorie o výmere 528 m2.

• parc. č. 184/4 druhu zastavaná plocha a nádvorie o výmere 528 m2

• parc. č. 184/5 druhu zastavaná plocha a nádvorie o výmere 184 m2

• parc. č. 184/6 druhu zastavaná plocha a nádvorie o výmere 69 m2

Pozemky  ležia na začiatku obce Vajkovce v okrajovej časti zastavaného územia obce.  V okolí sa nachádzajú obývané rodinné domy. Parcely vznikli odčlenením s jednej veľkej parcely, po ktorej okraji bola vytvorená prístupová cesta  s parc. č. 184/5 a 184/6. V prednej časti je postavený rodinný dom.

Ďalšie dve parcely boli oddelené ako parc. č. 184/3 a 184/4 ako dva samostatné stavebné pozemky.

Pozemky sú z bočných strán oplotené starším plotom zo strojového pletiva. Terén je zatrávnený, rovinatý, bez väčších nerovností. Bola to bývalá zadná záhrada. Terén nepotrebuje väčšie úpravy.

 

 Pozemok sa nachádza v lokalite s možnosťou  napojenia na všetky inžinierske siete, ktoré sa nachádzajú pri ceste, na okraji prednej parcely č. 184/2 na ktorej je postavený rodinný dom. Potrebné bude dotiahnuť z tejto cesty inžinierske siete k posudzovaným stavebným parcelám. Prístup k pozemku je z verejnej cestnej komunikácie cez novovytvorené parcely č. 184/5 a 184/6. Tvar pozemku je pravidelný, obdĺžnikového tvaru.  Celková výmera pozemku parc. č. 184/3 je 528 m2 a pozemku parc. č. 184/4 je tiež 528 m2. Výmera vlastníkovho pozemku je v spoluvlastníckom podiele 1/1.

 

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

 

Obhliadka predmetu dražby

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0911 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

  1. bezhotovostný prevod na bankový účet dražobníka, č. účtu: IBAN SK4831000000004350268216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., VS:13620182,
  2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese sídla dražobníka - Masarykova 21, 040 01 Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
  3. banková záruka,
  4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu