Pozemok v obci Ulič

 
Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (186 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Pozemok
LokalitaPrešovský kraj
Ohodnotenie predmetu6 900,-
Najnižšie podanie6 900,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky1 500,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania12.august 2020
Čas otvorenia11:00
Miesto konaniaMestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina, veľká zasadačka

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 67 vedenom Okresným úradom Snina - Katastrálny odbor, Okres: Snina, Obec: Ulič, Katastrálne územie: Ulič, a to:

  • pozemok parcela reg. "C" KN č. 411/2 o výmere 150 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie;
  • pozemok parcela reg. "C" KN č. 411/9 o výmere 74 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

(ďalej len “predmet dražby”).

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:

BYTOVÉ A NEBYTOVÉ BUDOVY (HALY)

Objekt na parc. č. 411/9

POPIS STAVBY

Jedná sa o starší objekt bez s.č., na parc. č. 411/9, s pozemkom parc. č. 411/2 a 411/9, v kat. území Ulič, v obci Ulič, okres Snina. Situovaný je v zastavanom území obce, v uličnej zástavbe voľne stojacich rodinných domov aj bytových domov, v centrálnej časti obce. Objekt je momentálne využívaný na dopravu, garážovanie a údržbu vozidiel pre VVS KE. Objekt je postavený z tehál, s pultovou strechou s krytinou z pozinkovaného plechu, je jednopodlažný - I. N.P.. Na 1.N.P. objektu je veľká garáž, miestnosť, malá dielňa, miestnosť so sprchou a WC.  Objekt je napojený na el. energiu,  vodovod a kanalizáciu. Objekt v súčasnej dobe je užívaný. Objekt je v priemernom technickom stave, primeranom veku. Uvažované so životnosťou 80 rokov.

 

 

Konštrukcia a vybavenie:

I. nadzemné podlažie - popis skutkového stavu -

- základy - betónové s izoláciou, murivo - murované, v skladobnej hrúbke do 350 mm, deliace konštrukcie - tehlové, stropy - betónové monolitické s rovným podhľadom, krovy - pultové, krytiny strechy na krove - plechové pozinkované, klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu, vnútorné omietky - vápenné hladké omietky a maľba, vonkajšie omietky - škrabaný brizolit, podlahy - v garáži a dielni cementový poter, v ostatných miestnostiach - keramická dlažba a PVC, vykurovanie - lokálne ELI ohrievače, okná - drevené zdvojené aj jednoduché oceľové, dvere - drevené latované aj oceľové, vráta oceľové dvojkrídlové, obklad a dlažba - v kúpeľni a vo WC keramické, ohrev teplej vody - zásobníkový ohrievač eli, umývadlo, obyčajné batérie, elektroinštalácia - svetelná aj motorická, rozvod ELI, rozvod studenej vody, rozvod kanalizácie.

 

POZEMKY

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

POZEMOK POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU

POPIS

Jedná sa o pozemok parc. č. 411/2 a parc. č. 411/9, oddelené GP č. 98/2014, v obci Ulič, ktorá sa nachádza cca 32 km od okresného mesta Snina smerom na východ. Veľmi blízko smerom na východ je ukrajinská hranica. Na predmetnej parcele č. 411/9, pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom, sa nachádza objekt bez s. č. užívaný pre dopravu, opravu a garážovanie vozidiel a na parc. č. 411/2 je dvor priľahlý k predmetnému objektu. Pozemok sa nachádza v centrálnej časti obce, je rovinatý, s možnosťou napojenia na inžinierske siete - obecný vodovod, elektrická energia a kanalizácia. Prístup na pozemok je priamo z obecnej komunikácie. Doprava do mesta Snina je autobusom.

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 27.07.2020 o 14.00 hod.

Obhliadka 2: 03.08.2020 o 10.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0903 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK4831000000004350268216, vedený v Prima Banka Slovensko, a.s., VS: 0332020,

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

 

 

S profesionálmi to má cenu