Pozemok v obci Hamuliakovo

Znížená cena
Stiahnuť

Znalecký posudok (468 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Pozemok
LokalitaTrnavský kraj
Ohodnotenie predmetu11 300,-
Najnižšie podanie10 170,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky3 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konania13.december 2018
Čas otvorenia10:00
Miesto konaniaNotársky úrad JUDr. Dalmy Nürnbergerovej, Hlavná 49, 931 01 Šamorín

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

Predmetom dražby je súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 1437 vedenom Okresným úradom Senec - Katastrálny odbor, okres: Senec, obec: Hamuliakovo, katastrálne územie: Hamuliakovo, a to:

  • parcela registra "C" KN s parcelným číslom 269/3 vo výmere 349 m2, Zastavané plochy a nádvoria

 (ďalej len "predmet dražby").

 

Opis predmetu dražby:

       Ohodnocovaný pozemok sa nachádza v juhozápadnej úplne okrajovej časti obce Hamuliakovo, v okolí sú prevažne stavby rodinných domov, v blízkosti je koryto priesakového kanála, hrádza a hladné koryto vodného diela Gabčíkovo. Obec Hamuliakovo je vzdialené cca 30 km juhozápadne od okresného mesta Senec a cca 22 km južne od hlavného mesta SR Bratislavy. V danej lokalite je možnosť napojenia na verejný vodovod, kanalizáciu, rozvod elektriny a plynu. Pozemok je rovinatý. Metóda stanovenia všeobecnej hodnoty polohovou diferenciáciou bola použitá ako jedna z dvoch metód z dôvodu konfrontácie výsledných hodnôt. Východisková hodnota bola stanovená jednoznačne pre predmetnú obec Hamuliakovo. Každý koeficient bol stanovený podľa skutočnej aplikovateľnosti. Porovnávacia metóda stanovenia všeobecnej hodnoty bola zvolená z dôvodu získania vhodného výberu porovnateľných pozemkov z internetovej ponuky realitných kancelárií. Pozemky sa nachádzajú v obci Hamuliakovo a sú porovnateľné s ohodnocovaným pozemkom.

 

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis stavu predmetu dražby:

Ohodnocovaný pozemok nie je v súčasnosti využívaný, nie je na ňom vykonávaná žiadna starostlivosť spočívajúca v odstraňovaní rozširujúcej sa buriny a rastu náletových drevín. V zmysle územnoplánovacej informácie nie je možná na predmetnom pozemku výstavba rodinného domu s príslušenstvom vzhľadom na jeho nedostatočnú výmeru. Pozemok vzhľadom iba na možný peší prístup z hrádze po strmom svahu je možné využívať iba
na obmedzené rekreačné účely, prípadne ako záhrada k vedľajšiemu rodinnému domu.

 

 

 

 

 

POZEMOK
METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE
POZEMOK POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU

POPIS

 

            Pozemok parcelné číslo 269/3 je zaradený v katastri nehnuteľnosti ako zastavané plochy a nádvoria. Pozemok sa nachádza v zastavanom území obce Hamuliakovo. Obec Hamuliakovo má podľa údaju z internetovej stránky cca 1455 obyvateľov. Pozemok sa nachádza na Dunajskej ulici orientačné číslo 39 v juhozápadnej, úplne okrajovej časti obce za rodinným domom iného vlastníka súpisné číslo 60, bol pôvodne zrastený s dvorom predmetného rodinného domu, dodatočne bol oddelený. V mieste, kde sa nachádza ohodnocovaný pozemok je čiastočne obmedzená možnosť napojenia na všetky základné inžinierske siete. Ohodnocovaný pozemok je rovinatý. Koeficient redukujúcich faktorov bol použitý z dôvodu obmedzeného prístupu iba po hrádzi svahovitým prístupom a značne obmedzujúcou výstavbou rodinného domu z dôvodu malej výmery.

 

            Obce a lokality v okolí miest so zvýšeným záujmom o kúpu nehnuteľností na bývanie alebo rekreáciu môžu mať jednotkovú východiskovú hodnotu do 80 % z východiskovej hodnoty obce (mesta), z ktorej vyplýva zvýšený záujem. V prípade záujmu o iné druhy nehnuteľností (napríklad priemyselné, poľnohospodárske využitie) okrem pozemkov v zriadených záhradkových, chatových osadách a hospodárskych dvoroch poľnohospodárskych podnikov môžu mať jednotkovú východiskovú hodnotu do 60 % z východiskovej hodnoty obce (mesta), z ktorej vyplýva zvýšený záujem. V prípade záujmu o pozemky v zriadených záhradkových osadách, chatových osadách
a hospodárskych dvoroch poľnohospodárskych podnikov môžu mať jednotkovú východiskovú cenu do 50 %
z východiskovej hodnoty obce (mesta), z ktorej vyplýva zvýšený záujem. V takých prípadoch sa koeficient polohovej diferenciácie vzťahuje na obec, z ktorej vyplýva zvýšený záujem, tzn. v tomto prípade na Hlavné mesto SR Bratislavu. Stanovil som hodnotu 75 % z východiskovej hodnoty 66,39 €.

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 26.11.2018 o 13.00 hod.

Obhliadka 2: 27.11.2018 o 11.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0907 420 820.

Spôsob zloženia zábezpeky

  1. bezhotovostný prevod na bankový účet dražobníka, č. účtu: IBAN SK4831000000004350268216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., VS:0902018,
  2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese sídla dražobníka - Masarykova 21, 040 01 Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
  3. banková záruka,
  4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu