Pozemok v obci Golianovo

Stiahnuť

znalecký posudok (290 kB)

Stiahnuť

oznámenie o dražbe (174 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Pozemok
LokalitaNitrianský kraj
Ohodnotenie predmetu54 700,-
Najnižšie podanie54 700,-
Minimálne prihodenie1 000,-
Výška zábezpeky16 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania4.august 2021
Čas otvorenia9:15
Miesto konaniaMalá zasadacia miestnosť na 1. poschodí, od schodiska vpravo, business centrum VBC NITRA, Štúrova 22, 949 01

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 2381, vedenom okresným úradom Nitra, okres: Nitra, Obec: Golianovo, katastrálne územie: Golianovo, a to:

  • parcela reg. C, parcelné č. 364/2 s výmerou 1200 m2, druh pozemku: ostatná plocha

(ďalej len „predmet dražby“).

 

Opis predmetu dražby a Opis stavu predmetu dražby

Ostatná plocha v ZÚO - parcela č.364/2

V kat. území Golianovo obce Golianovo je pozemková parcela č. 364/2 registra C KN vedená v KN ako ostatná plocha v ZÚO o celkovej výmere 1200 m2. Parcela je rovinná, nachádza sa centrálnej časti obce zastavanej objektmi občianskej vybavenosti obce (ihrisko, kostol, Obecný úrad, škola, kultúrny dom, pošta a supermarket Jednoty), bytovými domami i objektmi individuálnej bytovej výstavby.

Prístup k nehnuteľnosti je možný z verejnej spevnenej asfaltovej obecnej komunikácie (p.č.372/1) i z pozemkovej parcely č.435/36, ktorá je taktiež vo vlastníctve obce Golianovo.

V súčasnosti sa na p.č. 364/2 nachádza i štrkodrvou spevnená komunikácia, ktorá slúži ako prístup k novovybudovanému ihrisku. Po zastavaní pozemkovej parcely č. 364/2 je jej vlastník povinný vybudovať časť novej prístupovej komunikácie na p.č. 435/36.

Časťou pozemkovej parcely č. 364/2 je vedené elektroenergetické zariadenie, ktorého trasa je vyznačená v geometrickom pláne č. 103/2017.

Na túto časť pozemku je zriadené v LV č. 2381 v časti C: Ťarchy vecné bremeno jeho uloženia, užívania, prevádzkovania, údržby, opráv, rekonštrukcie a modernizácie i práva vstupu, prechodu a prejazdu v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., Bratislava.

Na predmetnú pozemkovú parcelu č. 364/2 je zriadené i záložné právo v prospech Československej obchodnej banky, a.s., Bratislava.

Pozemok je možné v súčasnosti napojiť v danom mieste na nasledovné verejné inžinierske siete v obci – vodovod, rozvod plynu, elektrinu a telefónnu sieť.

V obci prebieha v súčasnosti i výstavba obecnej kanalizácie a realizuje sa tu už dlhší čas značná sústredená výstavba rodinných domov.

Obec Golianovo sa nachádza cca 10 km juhovýchodným smerom od krajského mesta Nitra smerom na mesto Vráble a je obcou so zvýšeným záujmom o kúpu nehnuteľností mestského obyvateľstva z krajského mesta Nitry.

Z tohto dôvodu, prihliadnuc k funkčnému využitiu predmetného posudzovaného pozemku, východiskovú hodnotu pozemku za 1mznalec stanovuje 60% z východiskovej tabuľkovej hodnoty 26,56 EUR za 1mstanovenej pre krajské mesto Nitru.

Analýza polohy nehnuteľnosti

Predmetný posudzovaný pozemok – pozemková parcela č. 364/2 registra C KN sa nachádza v kat. území Golianovo obce Golianovo v zastavanom území obce v  jej centrálnej časti v blízkosti novovybudovaného ihriska, kostola, Obecného úradu, školy, kultúrneho domu, pošty a supermarketu Jednoty. Prístup k nehnuteľnosti je možný z verejnej spevnenej asfaltovej obecnej komunikácie (p.č.372/1) i z pozemkovej parcely č.435/36,ktorá je taktiež vo vlastníctve obce Golianovo. V súčasnosti sa na p.č. 364/2 nachádza i štrkodrvou spevnená komunikácia, ktorá slúži ako prístup k novovybudovanému ihrisku. Po zastavaní pozemkovej parcely č.364/2 je jej vlastník povinný vybudovať časť novej prístupovej komunikácie na p.č.435/36. Pre každodobého vlastníka pozemkovej parcely č.364/2 je zriadené cez pozemkovú parcelu č.435/36 právo spočívajúce v práve vstupu, prechodu a prejazdu peši, akýmikoľvek motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami alebo vozidlami, strojmi a mechanizmami v celom jej rozsahu, ktoré je i zapísané v LV č.2381 v časti C:Ťarchy – iné údaje. Pozemok je možné v súčasnosti napojiť v danom mieste na nasledovné verejné inžinierske siete v obci – vodovod, rozvod plynu, elektrinu a telefónnu sieť. V obci prebieha v súčasnosti i výstavba obecnej kanalizácie. Obec Golianovo sa nachádza cca. 10 km juhovýchodným smerom od krajského mesta Nitra smerom na mesto Vráble. Z tohto dôvodu je i oblasťou so zvýšeným záujmom o kúpu nehnuteľností mestského obyvateľstva Nitry. V obci sa už dlhší čas realizuje i značná sústredená výstavba rodinných domov. Obec Golianovo má vybudovanú rozšírenú obchodnú sieť a sieť služieb, v obci sa nachádza Obecný úrad, základná škola, materská škola, pošta, zdravotné stredisko, zubná ambulancia, kultúrny dom, športový areál i reštauračné zariadenia. Nachádza sa tu i niekoľko spoločností, ktoré zabezpečujú pracovné príležitosti pre miestne obyvateľstvo. Dopravné spojenie s okolitými mestami Nitra a Vráble je možné z obce iba medzimestskou autobusovou dopravou. Polohu nehnuteľnosti vzhľadom k centru obce, komunikačných a dopravných väzieb hodnotí znalec ako jej centrálnu časť.

Analýza využitia nehnuteľnosti

Jedná sa o pozemkovú parcelu situovanú v centrálnej časti obce, ktorá je určená podľa platného ÚPN obce Golianovo na zastavanie stavbou komerčnej občianskej vybavenosti s jej príslušenstvom (obchod, služby a pod.). Za týmto účelom bol pozemok Obcou Golianovo súčasnému vlastníkovi odpredaný s podmienkou vybudovania i časti miestnej komunikácie na p.č. 435/36. Iné využitie predmetného posudzovaného pozemku ako je vyššie uvedené v súčasnosti nie je bez zmeny ÚPN obce možné.

Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľnosti

Časťou pozemkovej parcely č. 364/2 je vedené elektroenergetické zariadenie, ktorého trasa je vyznačená v geometrickom pláne č. 103/2017. Na túto časť pozemku je zriadené v LV č. 2381 v časti C: Ťarchy vecné bremeno jeho uloženia, užívania, prevádzkovania, údržby, opráv, rekonštrukcie a modernizácie i práva vstupu, prechodu a prejazdu v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., Bratislava. Na predmetnú pozemkovú parcelu č. 364/2 je zriadené i záložné právo v prospech Československej obchodnej banky, a.s., Bratislava.

Po zastavaní pozemkovej parcely č. 364/2 je jej vlastník povinný vybudovať časť novej prístupovej komunikácie na vedľajšej parcele č. 435/36. Inak v danej lokalite neboli zistené riziká, ktoré by vplývali na využitie predmetného posudzovaného pozemku k jeho súčasnému zastavaniu stavbou komerčnej občianskej vybavenosti s jej príslušenstvom (obchod, služby a pod.).

 

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň dražby.

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 19.07.2021 o 10.00 hod.

Obhliadka 2: 22.07.2021 o 14.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0911 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK48 3100 0000 0043 5026 8216, vedený v Prima Banka Slovensko, a.s., VS: 0232021.

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu