Pozemok v Bardejove

 
Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (170 kB)

Stiahnuť

Znalecký posudok (2,79 MB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Pozemok
LokalitaPrešovský kraj
Ohodnotenie predmetu3 500,-
Najnižšie podanie4 500,-
Minimálne prihodenie100,-
Výška zábezpeky500,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania13.júl 2021
Čas otvorenia10:15
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

Predmetom dražby je nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 907 vedenom Okresným úradom Bardejov- Katastrálny odbor, Okres: Bardejov, Obec: BARDEJOV, Katastrálne územie: Bardejov, a to:

  • parcela reg. "C" KN č. 4976/3 s výmerou 423 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie;

(ďalej len “predmet dražby”).

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:

POZEMKY

Analýza polohy nehnuteľností:

Nehnuteľnosť – pozemok parc. č. 4976/3, sa nachádza v kat. území Bardejov, obec – Bardejov, okres – Bardejov, cca 40 km od krajského mesta Prešov na sever. Predmetná parcela patrí VVS Košice. Podľa UPI, sa predmetná parcela, podľa ÚPN M Bardejov, nachádza na plochách pre účelovú prístupovú komunikáciu. Pozemok sa nachádza v západnej časti obce, na konci ulice Štefánikova vpravo, je rovinatý, nepravidelného tvaru – je užší a dlhší, s možnosťou napojenia na inžinierske siete – voda, kanalizácia, elektrická energia a plyn. Prístup na pozemok je momentálne z ulice Štefánikova. Na sever od predmetnej parcely sa nachádza menšia zástavba rodinných domov, na juhovýchod od parcely sa nachádza zástavba objektov pre ľahšiu výrobu a služby. Doprava do krajského mesta Prešov autobusom a vlakom, resp. autom. Polohu nehnuteľnosti, vzhľadom k centru, komunikačným a dopravným väzbám, znalec hodnotí ako časť obce mimo hlavného obchodného centra a hlavných ulíc, vhodné na bývanie v obytných centrách menšieho mesta, bez nadmernej hlučnosti a poškodenia životného prostredia, s nižšou hustotou obyvateľstva, s dobrými možnosťami k centru mesta, s inžinierskymi sieťami.

Analýza využitia nehnuteľnosti:

Predmetná parcela patrí VVS Košice. V súčasnej dobe sa na časti predmetného pozemku nachádza vyjazdená neupravená cesta a na väčšej časti sa nachádza neupravená trávnatá plocha.

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 25.06.2021 o 10.00 hod.

Obhliadka 2: 01.07.2021 o 14.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0911 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK4831000000004350268216, vedený v Prima Banka Slovensko, a.s., VS: 0182021,

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

 

S profesionálmi to má cenu