Pozemok v Košiciach MČ Krásna

Znížená cena
Stiahnuť

Znalecký posudok (1,11 MB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Pozemok
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu37 500,-
Najnižšie podanie63 000,-
Minimálne prihodenie200,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konania26.september 2019
Čas otvorenia8:00
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 5148, vedenom Okresným úradom Košice, Katastrálny odbor, okres: Košice IV, obec: KOŠICE - KRÁSNA, katastrálne územie: Krásna, a to: pozemok registra C KN parc. číslo 6797, ostatná plocha o výmere 898 m2 (ďalej len "predmet dražby").

 

Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:

Ohodnocovaný pozemok registra C-KN parc. č. 6797 je situovaný hneď na začiatku obce, pri rieke Hornád,
na mierne svahovitom teréne, ktorý je neupravený, neudržiavaný a nachádza sa v okrajovej časti zastavaného územia obce. Pozemok je prístupný z miestnej spevnenej cestnej  komunikácie ulice Pri Hornáde.  Pozemok nie je napojený na miestne rozvody inžinierskych sieti - elektriny, vody, kanalizácie a plynu.  V danej lokalite je možnosť napojenia na spomínané miestne rozvody inžinierskych sietí. V dosahu  je kompletná občianska
a technická vybavenosť obce a tiež blízka dostupnosť úradov krajského mesta Košice.
Predmetom ohodnotenia je pozemok v zastavanom území mesta Košice, okres Košice IV, obec Košice - Krásna,
v katastrálnom území Krásna, na ulici Pri Hornáde, zapísaný v LV č. 5148 ako parcely registra C-KN parc. č. 6797druhu ostatná plocha o výmere 898 m2. Pozemok  leží v okrajovej časti Košice - Krásna cca 20 m
od brehu rieky Hornád, ktorá tečie západne od ohodnocovaného pozemku, od ktorého ju delí parcela č. 6798, ktorá je oddelená starším oplotením zo strojového pletiva. Juhovýchodne pozemok susedí so zástavbou rodinných domov. Severovýchodne, na druhej strane ulice Pri Hornáde je zástavba rodinných domov.  Severne sú v susedstve záhradkárske, oplotené parcely. Pozemok ako celok  nie je oplotený, nie je využívaný ani zastavaný. Terén pozemku je mierne svahovitý, nerovnomerný a neupravený. Pozemok je zarastený náletovými drevinami a stromami.
Pozemok sa nachádza v lokalite s možnosťou  napojenia na všetky inžinierske siete,
a prístup k pozemku je z verejnej cestnej komunikácie z ulice Pri Hornáde.  Vzdialenosť od centra mesta je  približne 10 km, možnosť spojenia  mestskou MHD č. 52. Tvar pozemku je nepravidelný, lichobežníkový, pozemok je sčasti oplotený.  Celková výmera pozemku je 898 m2. Výmera vlastníkovho pozemku je
v spoluvlastníckom podiele 1/1.

 

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

 

Obhliadka predmetu dražby

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0911 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

  1. bezhotovostný prevod na bankový účet dražobníka, č. účtu: IBAN SK4831000000004350268216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., VS:13620181,
  2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese sídla dražobníka - Masarykova 21, 040 01 Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
  3. banková záruka,
  4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu