Pozemok v Bardejove

Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (156 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Pozemok
LokalitaPrešovský kraj
Ohodnotenie predmetu6 028,61
Najnižšie podanie7 450,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky1 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania18.júl 2022
Čas otvorenia10:00
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, suterén

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0903 420 800 bezplatná linka

 

Opis predmetu dražby

Predmetom dražby je nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 907, vedenom Okresným úradom Bardejov, Katastrálny odbor, Okres: Bardejov, Obec: Bardejov, Katastrálne územie: Bardejov, a to:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

  • parcela reg. "C" KN č. 4791/7 o výmere 1213 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie;

(ďalej len “predmet dražby”).

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:

Analýza polohy nehnuteľnosti:

Pozemok sa nachádza v zriadenej záhradkárskej lokalite Pod Mihaľovom, ktorá sa rozprestiera vo svahovitom teréne údolia miestneho potoka, s prístupom z ulice Chyzerovej na juhozápadnom okraji mestskej aglomerácie. Zástavbu osady reprezentujú drobné záhradkárske chatky sprístupnené nepevnými komunikáciami.

Analýza využitia nehnuteľnosti:

V zmysle územného plánu sa pozemok nachádza v plochách pre pôvodné poľnohospodárske využitie – trvalé trávne porasty. Funkčne je územie stabilizované, v súčasnosti neexistuje návrh zmeny využitia územia, ani reálny predpoklad budúcnosti.

Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností, najmä závady viaznuce na nehnuteľnosti a práva spojené s nehnuteľnosťou:

K pozemku nie je zabezpečený prístup z verejnej komunikácie.

Pozemok sa nachádza v ochrannom pásme.

Okrem uvedeného neboli istené riziká spojené s využívaním nehnuteľnosti.

 

 

 

 

Stanovenie všeobecnej hodnoty nájmu pozemkov

Všeobecná hodnota pozemkov

Metóda polohovej diferenciácie

Parcela C-KN 4791/7, kat. územie Bardejov

Z hľadiska všeobecnej situácie ide o oblasť mimo zastavaného územia mesta určeného platnou územnoplánovacou dokumentáciou, pozemok je ostrovnou plochou v zriadenej záhradkárskej osade. Pozemok je dlhodobo nevyužívaný, je husto zarastený rôznovekými náletovými drevinami a krovinami. Dopravné napojenie na mestskú uličnú sieť vo vzdialenosti 0,5 km je cez nespevnené komunikácie v súkromnom spoluvlastníctve. V meste nie je priama možnosť napojenia na inžinierske siete, napojenie na elektrickú energiu so zvýšenými technickými nákladmi (dĺžka vedenia, transformácia napätia) a právnymi nákladmi (výlučne cez cudzie pozemky a nutnosťou zriadenia vecného bremena). V súčasnosti na všeobecnom aj lokálnom realitnom trhu existuje zvýšený dopyt po pozemkoch v blízkosti miest, z toho dôvodu s pri výpočte uplatňuje prevyšujúci koeficient. Zároveň sa uplatňuje redukujúci koeficient, ako zaokrúhlený súčin kombinácie viacerých nepriaznivých faktorov:

- terén je konfigurovaný do severného výrazného svahu,

- nezabezpečený prístup z verejnej komunikácie,

- pozemok leží v ochrannom pásme koridora prívodu vody,

- obmedzené možnosti využitia.

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 28.06.2022 o 10.00 hod.

Obhliadka 2: 29.06.2022 o 14.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0903 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK4831000000004350268216, vedený v Prima Banka Slovensko, a.s., VS: 0262022,

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu