Pozemky v obci Nemce

Znížená cena
Stiahnuť

Znalecký posudok (1,36 MB)

Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (177 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Pozemok
LokalitaBanskobystrický kraj
Ohodnotenie predmetu15 900,-
Najnižšie podanie12 720,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky3 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konania13.december 2021
Čas otvorenia13:00
Miesto konaniaNotársky úrad. JUDr. Jozefa Brázdila, PhD., so sídlom Bystrický rad 314/69, 960 01 Zvolen

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Nemce, obec Nemce, okres Banská Bystrica, zapísané na LV č. 842, a to:

- pozemok – parc. č. 754/2 o výmere 29 m², trvalý trávny porast, parcela registra „C“,

- pozemok – parc. č. 755/ 6 o výmere 186 m², zastavaná plocha a nádvorie, parcela registra „C“,

- pozemok – parc. č. 756/ 5 o výmere 815 m², ostatná plocha, parcela registra „C“,

- pozemok – parc. č. 791/ 6 o výmere 5532 m², zastavaná plocha a nádvorie, parcela registra „C“,

- pozemok – parc. č. 794/ 7 o výmere 625 m², ostatná plocha, parcela registra „C“,

- pozemok – parc. č. 794/ 8 o výmere 374 m², zastavaná plocha a nádvorie, parcela registra „C“,

- pozemok – parc. č. 794/ 9 o výmere 382 m², ostatná plocha, parcela registra „C“,

(ďalej len „predmet dražby“).

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis predmetu dražby a Opis stavu predmetu dražby:

Pozemky sa nachádzajú v k.ú. Nemce, obec Nemce, okres Banská Bystrica, mimo zastavaného územia obce, ležia v  okrajovej severnej časti obce, od súvislej zástavby sú vzdialené cca 500 m. Obec Nemce má 1171 obyvateľov /údaj k 31.12.2020/, leží severovýchodne od krajského mesta Banská Bystrica, s ktorým je takmer stavebne zrastená /v minulosti bola obec mestskou časťou Banskej Bystrice/. Pozemky sú umiestnené pod cestnou komunikáciou a priľahlými svahmi cestného telesa, miestna cestná komunikácia vychádza z obce severným smerom, t.j. smer na rekreačné stredisko Šachtička, pozemky nie sú napojené na žiadne inžinierske siete.

 

Analýza využitia nehnuteľností:

Pozemky sú na liste vlastníctva charakterizované ako zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy a jeden z menších pozemkov ako trvalý trávny porast. Pozemky ležia pod cestnou komunikáciou a v jej blízkom okolí, cesta vychádza z obce Nemce a vedie do rekreačného strediska Šachtička. Pozemky vzhľadom na svoj charakter nie sú využiteľné na iný účel ako doteraz, t.j. ako pozemky pod cestou a priľahlým územím. Pozemky parc.č. 791/6 a 794/8 tvoria priamo cestnú komunikáciu, pozemky parc.č. 754/2, 755/6, 756/5, 794/7 a 794/9 sú strmé svahy pri ceste zarastené náletovými krovinami a stromovým porastom.

Pozemky:

Parcela

Druh pozemku

Spolu výmera [m2]

Spoluvlastnícky podiel

Výmera [m2]

754/2

trvalý tráv. porast

29,00

1/1

29,00

755/6

zastavaná plocha a nádvorie

186,00

1/1

186,00

756/5

ostatná plocha

815,00

1/1

815,00

794/7

ostatná plocha

625,00

1/1

625,00

794/9

zastavaná plocha a nádvorie

382,00

1/1

382,00

Spolu výmera 

 

 

 

2 037,00

 

Pozemky:

Parcela

Druh pozemku

Spolu výmera [m2]

Spoluvlastnícky podiel

Výmera [m2]

791/6

zastavaná plocha a nádvorie

5532,00

1/1

5532,00

794/8

zastavaná plocha a nádvorie

374,00

1/1

374,00

Spolu výmera 

 

 

 

5 906,00

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 08.12.2021 o 10.00 hod.

 Obhliadka 2: 09.12.2021 o 14.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0903 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK4831000000004350268216, VS: 0252021, vedený v Prima banka Slovensko a.s..

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu