Orná pôda v obci Zemplínska Teplica

Stiahnuť

Znalecký posudok (472 kB)

Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (188 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Pozemok
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu30,-
Najnižšie podanie30,-
Minimálne prihodenie1,-
Výška zábezpeky8,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania20.august 2019
Čas otvorenia10:30
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností:

 

* spoluvlastnícky podiel o veľkosti 482/7800, zapísaný na LV č. 1273, vedenom Okresným úradom Trebišov - Katastrálny odbor, Okres: Trebišov, Obec: ZEMPLÍNSKA TEPLICA, Katastrálne územie: Zemplínska Teplica, a to:

  • parcela registra „E“, č. 2870, o výmere 3417 m2, orná pôda,

(ďalej len „predmet dražby“).

 

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:

POZEMOK

Pozemok evidovaný vo výpise z KN LV č. 1273, k.ú. Zemplínska Teplica.

V blízkosti pozemku sa nenachádzajú inžinierske siete resp. na ich hranici. Podľa územnoplánovacej informácie obce (Web stránka), územný plán obce Zemplínska Teplica) nie je uvedený pozemok, ÚPD obce určený na iné využitie (poľnohospodárske využitie), pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce.

Pozemok evidovaný vo výpise z KN LV č. 1273, k.ú. Zemplínska Teplica, je v reg. EKN vedený ako druh pozemku orná pôda.

Pre stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti je záväzný druh pozemku evidovaný v registri CKN, s prihliadnutím na stav a druh pozemku v čase obhliadky znalca (po administratívnej identifikácii v tab. č. 1), Nakoľko pozemok je súčasťou pôdnych dielov jeho identifikácia v teréne je obtiažna. K identifikácii boli využité mapové operáty KN ZBGIS, VUPOPU, ortofotomapy ako aj údaje pôdnych dielov v LPIS v GSAA.

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 01.08.2019 o 15.30 hod.

Obhliadka 2: 14.08.2019 o 11.30 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0903 420 800.

 

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK 35 1111 0000 0012 9900 0009, VS: 0232019, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu