Orná pôda v obci Bretejovce

Druh ponukyAktuálna dražba, Pozemok
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu196,30
Najnižšie podanie65 000,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky19 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania20.jún 2019
Čas otvorenia10:30
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 838, vedenom Okresným úradom Prešov, Katastrálny odbor, okres: Prešov, obec: BRETEJOVCE, katastrálne územie: Bretejovce, a to:

  • pozemok registra C KN parc. číslo 343/15, orná pôda o výmere 576 m2 (ďalej len "predmet dražby").

 

Opis predmetu dražby:

Orná pôda o výmere 576 m2 nachádzajúca sa v obci Bretejovce:

Parcela sa nachádza na západnej časti obce v obytnej časti – nová výstavba medzi novými stavbami.

 

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

 

Opis stavu predmetu dražby:

Orná pôda o výmere 576 m2 nachádzajúca sa v obci Bretejovce:

V čase obhliadky parcela bola s kolíkmi oddelená od vedľajších parciel a bola poľnohospodársky ošetrená kosením, mulčovaním.

Prístup na parcelu, ktorá je predmetom dražby z miestnej komunikácie je cez cudziu parcelu, ktorá nie je predmetom dražby. Blízko parcely sú všetky inžinierske siete. Parcela sa ohodnocuje ako je to uvedené na LV č. 838, parc. reg. CKN č. 343/15, druh pozemku: orná pôda, výmera: 576 m2 .

 

 

 

 

 

 

 

LV

č.parcely CKN

Výmera v m2

Druh pozemku

podiel

Výmera podielu

838

343/15

576

OP

1/1

576

SPOLU

 

 

 

 

576

 

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 03.06.2019 o 10.00 hod.

Obhliadka 2: 04.06.2019 o 10.00 hod.

 

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0911 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

  1. bezhotovostný prevod na bankový účet dražobníka, č. účtu: IBAN SK4831000000004350268216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., VS:13620183,
  2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese sídla dražobníka - Masarykova 21, 040 01 Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
  3. banková záruka,
  4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu